help
Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000-2018) [Boek]
Wit, M. \ Claessen, J. \ Dik, H. \ Aa, M. van der \ 2020
Voor de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het RIVM de kwaliteit van het grondwater van drinkwaterwinningen in Nederland geïnventariseerd. Per winning is onderzocht of de gemiddelde grondwaterkwaliteit aan de normen voldoet, welke stoffen er w ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2018 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Duijnen, R. van \ Fraters, D. \ Doornewaard, G.J. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2020
In Nederland mogen bepaalde agrarische bedrijven meer dierlijke mest waar stikstof in zit, op hun land gebruiken dan de algemene norm van de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft. Zij moeten hiervoor wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Deze verr ...
help
Verkenning van de milieuaspecten van de activiteiten die onder het Staatstoezicht op de Mijnen vallen [Boek]
Kelfkens, G. \ Ree, J. van der \ 2019
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd om in een verkenning de milieurisico’s te inventariseren van de activiteiten waar het SodM toezicht op houdt. De inventarisatie omvat de volgend ...
help
Bestrijdingsmiddelen en omwonenden : samenvattend rapport over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten [Boek]
Montforts, M.H.M.M. \ Bodar, C.W.M. \ Smit, C.E. \ Wezenbeek, J.M. \ Rietveld, A.G. \ 2019
help
Monitoringsrapportage NSL 2019 : stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [Boek]
Smet, P.A.M. de \ Visser, S. \ Valster, N.L. \ Schuch, W.J.L. \ Wesseling, J.P. \ Hooydonk, P.R. van \ Beld, W.A. van den \ Drukker, D. \ Groot Wassink, H. \ Sanders, A. \ 2019
help
Tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ : deelproject Milieu [Boek]
Verschoor, A. \ Zwartkruis, J. \ Hoogsteen, M. \ Scheepmaker, J. \ Jong, F. de \ Knaap, Y. van der \ Leendertse, P. \ Boeke, S. \ Vijftigschild, R. \ Kruijne, R. \ Tamis, W. \ 2019
De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden nog te vaak overschreden. Het tussentijdse doel dat de normen in 2018 vijftig procent minder vaak worden overschreden dan in 2013, is daardoor niet gehaald. Dit doel is een onderdeel ...
help
Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing : verkennend onderzoek effectiviteit en optimalisatie geïntegreerde knaagdierbeheersing [Boek]
Komen, C.M.D. \ Scheepmaker, J.W.A. \ Wezenbeek, J.M. \ 2019
help
PAS Monitoringsrapportage Stikstof 2018 [Boek]
Marra, W. \ Pul, A. van \ Wichink Kruit, R. \ Lagerwerf, L. \ Berkhout, H. \ 2019
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Fraters, D. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2019
help
Risicogestuurd toezicht en handhaving : ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen [Boek]
Swartjes, F.A. \ Kok, L. \ Vercruijsse, W. \ Dekker, E. \ 2019
help
Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten : systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland [Boek]
Delahaye, Roel \ Hoekstra, Rutger \ Ganzevles, Jurgen \ Lijzen, Johannes \ Portting, José \ Hanemaaijer, Aldert \ 2018
Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie naar de circulaire economie. Om te kunnen volgen of die transitie op koers ligt, is een monitoringssysteem nodig; in dit ...
help
Beleving Woonomgeving in Nederland : inventarisatie Verstoringen 2016 [Boek]
Poll, R. van \ Breugelmans, O. \ Houthuijs, D. \ Kamp, I. \ 2018
help
PAS monitoringsrapportage stikstof : addendum op de stand van zaken 2016 [Boek]
Alphen, A. van \ Berkhout, J.P.J. \ 2018
help
Het gebruik van natuur voor gezondheid en praktijk : gebruik, beleving en gezondheid voorafgaand aan de herinrichting van een wijkpark in Breda [Boek]
Kruize, H. \ Dop, T. van den \ Hermans, C.L.M. \ Vries, S. de \ Wendel-de Vos, G.C. \ Berg, A. van den \ 2018
help
Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen : op basis van een systematisch literatuuronderzoek [Boek]
Simões, M. \ Brouwer, M. \ Krop, E. \ Huss, A. \ Vermeulen, R \ Baliatsas, C. \ IJzermans, J. \ Verheij, R. \ Janssen, N. \ Marra, M. \ Wijga, A. \ Rietveld, A.G. \ 2018
help
Monitoringsrapportage NSL 2018 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [Boek]
Rutledge-Jonker, S. \ Wesseling, J.P. \ Nguyen, P.L. \ Visser, S. \ Hooydonk, P.R. \ Groot Wassink, H. \ Sanders, A/ \ 2018
help
De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening : overstromingen op basis van de Deltaprogramma scenario’s 2015 [Boek]
Leerdam, R.C. van \ Dik, H.H.J. \ Aa. N.G.F.M. van der \ 2018
Het RIVM heeft geanalyseerd wat de impact op de drinkwatervoorziening is wanneer delen van het zogeheten hoofdwatersysteem (Noordzee, IJsselmeergebied, grote rivieren) in Nederland overstromen. De drinkwaterbedrijven in een overstroomd gebied zullen ...
help
Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016 [Boek]
Wichink Kruit, R.J. \ Hoogerbrugge, R. \ Sauter, F.J. \ Vries, W.J.. de \ Pul, W.A.J. van \ Hoedt, E.M. den \ 2018
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Prins, H. \ Fraters, D. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2018
In Nederland mogen agrarische bedrijven die aan specifieke randvoorwaarden voldoen, meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan in de algemene norm van de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. Deze verruimde toepassing wordt derogatie genoemd. Het Ri ...
help
Kosteneffectiviteit van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts [Boek]
Boer, P.T. de \ Lange, M.M. de \ Wielders, C.C.H. \ Dijkstra, F. \ Schneeberger, P.M. \ Hoek, W. van der \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.