Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / IMARES Wageningen UR"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zwarte zee-eenden bij Texel, een reactie op overvloedig voorkomen van Ensis? [Boek]
Leopold, M. \ Asch, M. van \ Dijkman, E. \ Goudswaard, K. \ Lagerveld, S. \ Verdaat, H. \ Camphuysen, K. \ Horn, J. ten \ 2015
Voor de Noordzeekust van de zuidpunt Texel (nabij Hoornderslag) verbleven in 2013 laat in het voorjaar record aantallen zwarte zee-eenden. In de eerste helft van 2014 werden opnieuw grote aantallen zwarte zee-eenden bij Texel geteld. Een dergelijke s ...
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015 [Boek]
Asch, M. van \ Ende, D. van den \ Brummelhuis, E.B.M. \ Zweeden, C. van \ Troost, K. \ 2015
Onderzoeksinstituut IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EZ in het voorjaar van 2015 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoer ...
help
Beantwoording helpdeskvraag "Onderzoeksgebieden Vlakte van de Raan" [Boek]
Troost, K. \ Asch, M. van \ Craeymeersch, J. \ 2014
In 2013 is door Troost et al. (2013) een monitoringplan geschreven voor het bepalen van de toestand van habitattypen in verschillende Natura 2000 gebieden op de Noordzee. Eén van deze gebieden was de Vlakte van de Raan. Op de Vlakte van de Raan worde ...
help
Beantwoording helpdeskvraag "Ligging meetlocaties benthos op de Noordzee" [Boek]
Asch, M. van \ Troost, K. \ 2014
Doel van deze monitoring tweeledig: bepaling van de toestand van het habitattype binnen 1) het Natura 2000 gebied en 2) de open en gesloten gebieden binnen het N2000 gebied. Voor doel 1 wordt gebruik gemaakt van een combinatie van twee monstertechnie ...
help
Monitoring VIBEG voor bodemdieren TO in 2013 [Boek]
Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ Troost, K. \ 2014
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014 [Boek]
Asch, M. van \ Ende, D. van den \ Brummelhuis, E.B.M. \ Troost, K. \ 2014
In het voorjaar van 2014 is het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd ten behoeve van het beleid voor visserij, en is daar ...
help
Typische soorten van habitattypen in zoute wateren : voorstellen voor herziening van de bestaande lijsten op basis van data analyse en expert inschattingen [Boek]
Troost, K. \ Paijmans, A.J. \ Kooten, T. van \ Hal, R. van \ Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ 2014
Het ministerie van Economische Zaken heeft IMARES gevraagd om de bestaande lijsten typische soorten voor de habitattypen H1110, H1130, H1140, H1160 en H1170 te herzien en een advies op te stellen voor een nieuwe lijst van typische soorten, gebaseerd ...
help
Rapportage use case data digitale Delta [Boek]
Kamp, P.H.J. van der \ Asch, M. van \ 2014
Ten behoeve van ontsluiting van mariene data lopen verschillende initiatieven waarbij IMARES betrokken is. Voorbeelden hiervan zijn: het WaLTER project voor ontsluiting van de Waddenzee data, werkzaamheden t.b.v. het Informatiehuis Marien (IHM) en de ...
help
Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan : T0 in 2013 [Boek]
Troost, K. \ Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ 2014
In het N2000 gebied Vlakte van de Raan is in 2013 een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van bodemdieren, middels een bodemschaaf en zuigkor. In voorliggend datarapport wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten in de voorgestelde g ...
help
Analyse van schelpdierbestanden 1992-2009 : Oosterschelde en Westelijke Waddenzee : met een aanvulling voor 2010-2012 [Boek]
Schellekens, T. \ Stralen, M. van \ Asch, M. van \ Smaal, A. \ 2014
Dit rapport betreft een analyse van bestaande data van schelpdierbiomassa, groei van mosselen en kokkels, en algenproductie, in de Oosterschelde en de westelijke Waddenzee in de periode 1992-2009. De analyse is gericht op de vraag in hoeverre schelpd ...
help
T0 monitoringplan voor effectmeting van VIBEG maatregelen in Natura 2000 gebied Noordzeekustzone [Boek]
Kooten, T. van \ Troost, K. \ Asch, M. van \ Machiels, M. \ Chen, C. \ 2014
In december 2011 is door vertegenwoordigers van de visserijsector, de natuurorganisaties en het ministerie (momenteel: Economische Zaken) het ‘VIBEG-akkoord’ gesloten. In dit akkoord wordt een ruimtelijke zonering van visserij-activiteit gegeven en i ...
help
Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2014 [Boek]
Ende, D. van den \ Asch, M. van \ Troost, K. \ 2014
Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2014.
help
Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2014: bestand en arealen [Boek]
Ende, D. van den \ Asch, M. van \ Brummelhuis, E.B. \ Troost, K. \ 2014
In 2014 heeft IMARES onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee de Oosterschelde en de Westerschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie ...
help
Garnalenvisserij experiment Voordelta [Boek]
Schellekens, T. \ Escaravage, V. \ Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ Craeymeersch, J. \ 2014
Als onderdeel van het Monitoring Programma Natuurcompensatie Voordelta is in de periode 2010-2012 een experiment uitgevoerd waarbij specifiek de mogelijke effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven worden onderzocht. Het gaat daarbij zowel om ...
help
Kuilen op de Westerschelde : data rapport 2014 [Boek]
Goudswaard, P.C. \ Asch, M. van \ 2014
In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelag ...
help
Het bestand aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mosselen, otterschelpen en venusschelpen in de Nederlandse kustwateren in 2014 [Boek]
Perdon, K.J. \ Jol, J. \ Bakker, A. \ Asch, M. van \ 2014
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van ...
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2013 [Boek]
Zweeden, C. van \ Asch, M. van \ Ende, D. van den \ Troost, K. \ 2013
De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta. Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden ...
help
Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014-2017 [Boek]
Troost, K. \ Sluis, M. van der \ Paijmans, A. \ Asch, M. van \ 2013
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs die ...
help
Monitoringsplan T0 VHR gebieden Noordzee [Boek]
Troost, K. \ Asch, M. van \ Craeymeersch, J. \ Duineveld, G. \ Escaravage, V. \ Goudswaard, K. \ Lavaleye, M. \ Wijnhoven, S. \ 2013
IMARES heeft een monitoringsplan opgesteld voor de begintoestand bepaling (T0) van bodemdieren kenmerkend voor de habitattypen H1110 (subtypen A-C) en H1170 binnen de Natura 2000 gebieden Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan, Doggersbank e ...
help
Kuilen op de Westerschelde : data rapport 2013 [Boek]
Goudswaard, P.C. \ Asch, M. van \ 2013
Het herstellen, onderhouden en handhaven van de Westerschelde tot een gebied met een goede ecologische toestand is in het kader van Natura-2000 en de Kaderrichtlijn Water een bron van voortdurende zorg en aandacht. Vissen zijn in dit verband een dier ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.