Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / IMARES Wageningen UR"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Survey van watervogels in het Malzwin 2013-2014 [Boek]
Smit, C.J. \ Meijboom, A. \ 2015
Het Ministerie van Defensie streeft ernaar dat militaire activiteiten in het Waddengebied een zo gering mogelijk effect op natuurwaarden hebben. Dit geldt ook voor oefeningen met militaire helikopters in de omgeving van Marinevliegkamp De Kooy. Door ...
help
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel [Boek]
Baptist, M.J. \ Smit, C.J. \ Duin, W.E. van \ Treffers, S.E.A. \ 2014
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de ...
help
Effecten van MZI’s op de aanwezigheid en het gedrag van specifieke vogelsoorten en zeehonden [Boek]
Smit, C.J. \ Jong, M. de \ Witte, R.H. \ 2014
In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in de Passende Beoordeling gesignaleerde kennislacunes en om na te gaan of opschaling van MZI-activiteiten op deze locaties tot significante effecte ...
help
Aantallen en verspreiding van Eiders en Toppers in de Waddenzee in december 2012 [Boek]
Smit, C.J. \ Jong, M. de \ Dijkstra, A. \ 2013
Tellingen van duikeenden in de Waddenzee worden in principe één maal per jaar in het winterseizoen uitgevoerd. Tevens zijn door Alterra/IMARES in de jaren 2008 t/m 2010 aanvullende tellingen uitgevoerd in november, december en februari. Het blijkt ni ...
help
Passende beoordeling Sail & Marinedagen Den Helder 2013 [Boek]
Baptist, M.J. \ Smit, C.J. \ 2013
Het evenemententerrein van Sail & Marinedagen Den Helder ligt in het Natura 2000 gebied Waddenzee. De kans op significante gevolgen zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. In deze Passende Beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante ge ...
help
Aantallen en verspreiding van Eiders en Toppers in de Waddenzee in het voorjaar van 2012 [Boek]
Smit, C.J. \ Jong, M. de \ 2012
De Nederlandse kustwateren herbergen belangrijke natuurwaarden en grote delen zijn daarom aangewezen als natuurgebied in het kader van Natura 2000. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze wateren in stand blijven en ...
help
Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in de Waddenzee, uitgewerkt voor een casus Afsluitdijk [Boek]
Baptist, M.J. \ Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Smit, C.J. \ 2012
In de afgelopen jaren zijn verscheidene plannen voor natuurontwikkeling in de Waddenzee ontwikkeld. In essentie leiden deze plannen tot een aanpassing van de reeds aanwezige natuurlijke habitats. Dit gebeurt meestal met een intentie om de natuur te h ...
help
Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport in 2011 : met aanvullende waarnemingen in een vergelijkbare situatie op Borkum [Boek]
Smit, C.J. \ 2012
Naar aanleiding van verzoeken tot uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met civiele helikopters van en naar Den Helder Airport is in 2003 en 2004 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van deze vliegbewegingen. Dit onderzoek was nodig o ...
help
Voedselkeuzes en draagkracht: de mogelijke consequenties van veranderingen in de draagkracht van Nederlandse kustwateren op het voedsel van schelpdieretende wad- en watervogels [Boek]
Smit, C.J. \ Brinkman, A.G. \ Ens, B.J. \ Riegman, R. \ Bemmelen, R. van \ Cervencl, A. \ Gils, J. van \ Hong-Yan, Y. \ Klaassen, M. \ Leopold, M. \ Piersma, T. \ Rappoldt, K. \ Teal, L. \ Pol, M. van der \ Wal, J.-T. van der \ 2011
De Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn aangewezen als Natura2000-gebieden. Naast een verplichting tot instandhouding is voor de Waddenzee een verbeterdoelstelling geformuleerd voor de schelpdieretende vogelsoorten Eider (als broedvogel en als niet- ...
help
Resultaten van onderzoek naar de effecten van schietactiviteiten vanaf Fort Erfprins te Den Helder op vogels en zeehonden op de Razende Bol : een beoordeling op basis van de Flora- en Faunawet [Boek]
Smit, C.J. \ 2011
Vanaf het Zeefront van Fort Erfprins worden door de Koninklijke Marine al meer dan 100 jaren schietoefeningen gehouden. Door het Ministerie van Defensie is op 7 maart 2007 een ontheffing aangevraagd krachtens de Flora- en faunawet voor het doen van o ...
help
Monitoring effecten vliegbewegingen Den Helder Airport: resultaten 2009 [Boek]
Smit, C.J. \ 2011
Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vleigbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naa ...
help
Monitoring van effecten vliegbewegingen Den Helder Airport: resultaten 2010 [Boek]
Smit, C.J. \ 2011
Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vliegbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naa ...
help
Aantallen en verspreiding van eiders in de Waddenzee in het voorjaar van 2011 en van ruiende bergeenden in augustus 2010 en 2011 [Boek]
Smit, C.J. \ Jong, M. de \ 2011
De Nederlandse kustwateren herbergen belangrijke natuurwaarden en grote delen zijn daarom aangewezen als natuurgebied in het kader van Natura 2000. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze wateren in stand blijven en ...
help
Aantallen en verspreiding van Eiders, Toppers en zee-eenden in de winter van 2010 - 2011 [Boek]
Smit, C.J. \ Jong, M. de \ 2011
Dit rapport beschrijft de resultaten van de vliegtuigtellingen van november en december 2010 en februari 2011, die zijn uitgevoerd om de aantallen en verspreiding vast te stellen van overwinterende Eiders Somateria mollissima, Zwarte Zee-eenden Melan ...
help
Uitbreidingsplannen haven Den Helder : een inventarisatie van bestaande kennis en kennisbehoeften ten behoeve van vergunningsaanvragen [Boek]
Smit, C.J. \ 2011
Uitbreiding van de haven van Den Helder heeft in het verleden reeds eerder op de agenda gestaan (Dankers, 1978) en is sinds kort weer actueel geworden. In de afgelopen 2 jaren is onderzocht of en zo ja hoe een havenuitbreiding ‘buitendijks’ zou kunne ...
help
Passende beoordeling van een getijdencentrale in de Oosterscheldekering [Boek]
Smit, C.J. \ Dankers, N.M.J.A. \ 2010
De Nederlandse overheid streeft naar diversificatie van de energieopwekking. Een nauwelijks geëxploiteerd onderdeel is getijdenenergie. Reden waarom deze vorm van energieopwekking tot dusver weinig aandacht heeft gekregen is dat in het Nederlandse ku ...
help
Effecten van helikoptervluchten op geringe hoogte boven de Friese kust en Terschelling [Boek]
Smit, C.J. \ Bemmelen, R.S.A. van \ Jong, M.L. de \ 2010
Ten behoeve van het Europese Interreg-project CLIWAT is door Vitens gevraagd om een Verstoring- en Verslechteringstoets op te stellen van de effecten van helikoptervluchten langs de randen van de Waddenzee. Het doel van de vluchten was inzicht te ver ...
help
Het dieet van de Steenloper Arenaria interpres: een literatuuroverzicht [Boek]
Cremer, J. \ Smit, C.J. \ 2009
help
Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopters in de omgeving van Den Helder Airport [Boek]
Smit, C.J. \ 2009
Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, ...
help
De betekenis van lichtverontreiniging voor vogels in kustgebieden en de Noordzee : een helpdeskvraag over nut en noodzaak van toepassing van groen licht rond de Waddenzee en in de Noordzee [Boek]
Smit, C.J. \ Baptist, M.J. \ De Mesel, I.G. \ Ysebaert, T.J.W. \ 2009
Elk jaar maken 10-12 miljoen vogels gebruik van de internationale Waddenzee, als pleisterplaats op hun jaarlijkse heen- en terugreis tussen de broedgebieden en de overwinteringsgebied. Deze vogels gebruiken de Waddenzee voor een korte stop, als opvet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.