Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 92

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / IMARES Wageningen UR"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Oplegnotitie bij "Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas" (IMARES rapport C071/12) [Boek]
Deerenberg, C. \ Machiels, M.A.M. \ 2014
In het rapport “Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas” (IMARES rapport C071/12) zijn een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek en een daaruit afgeleid toetsingskader gepresenteerd voor de gevolgen van een nieuw ...
help
Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen [Boek]
Overzee, H.M.J. van \ Kraan, M.L. \ Quirijns, F.J. \ 2014
Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vi ...
help
Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een ...
help
Beantwoording helpdeskvraag "Onderzoeksgebieden Vlakte van de Raan" [Boek]
Troost, K. \ Asch, M. van \ Craeymeersch, J. \ 2014
In 2013 is door Troost et al. (2013) een monitoringplan geschreven voor het bepalen van de toestand van habitattypen in verschillende Natura 2000 gebieden op de Noordzee. Eén van deze gebieden was de Vlakte van de Raan. Op de Vlakte van de Raan worde ...
help
Herziening GVB: gevolgen voor Technische Maatregelen (TM) [Boek]
Kraan, M. \ Pastoors, M. \ Verroen, S. \ Nijman, R. \ 2014
Medio 2013 is het Gemeenschappelijke visserijbeleid herzien. Een belangrijk element in de herziening van het GVB is de aanlandplicht, hetgeen een fundamentele wijziging betekent van het visserijbeleid. Een tweede element in de herziening van het GVB ...
help
Report on the eel stock and eel fishery in the Netherlands in 2012 [Boek]
Graaf, M. de \ Tien, N.S.H \ Wolfshaar, K.E. van de \ 2014
Overzicht wordt gepresenteerd van de belangrijkste trends in aal en de aalvisserij in 2012 zoals deze zijn gerapporteerd in het Country Report aan de International Council of Exploration of the Sea Working Group on Eel (ICES WGEEL) in september 2013.
help
Beantwoording helpdeskvraag "Ligging meetlocaties benthos op de Noordzee" [Boek]
Asch, M. van \ Troost, K. \ 2014
Doel van deze monitoring tweeledig: bepaling van de toestand van het habitattype binnen 1) het Natura 2000 gebied en 2) de open en gesloten gebieden binnen het N2000 gebied. Voor doel 1 wordt gebruik gemaakt van een combinatie van twee monstertechnie ...
help
Monitoring VIBEG voor bodemdieren TO in 2013 [Boek]
Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ Troost, K. \ 2014
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
help
Pilot polderbemonstering 2013: beheersgebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [Boek]
Keeken, O.A. van \ Beentjes, R. \ Wolfshaar, K.E. van de \ Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ 2014
Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw loopt de aalstand achteruit. Om te zorgen dat deze niet verder achteruit gaat, is in Europa en dus ook in Nederland een aalbeheerplan ingesteld. Onderdeel van dit plan is een inschatting maken van het aantal schi ...
help
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel [Boek]
Baptist, M.J. \ Smit, C.J. \ Duin, W.E. van \ Treffers, S.E.A. \ 2014
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de ...
help
Kenniskring staand want IJsselmeer: vervolg pilot project 2013 [Boek]
Keeken, O.A. van \ Uhlmann, S.S. \ Groot, P. \ Groeneveld, K. \ Graaf, M. de \ 2014
Vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) wordt informatie vereist over de bestandsopbouw van onder andere snoekbaars en baars op het IJsselmeer en het Markermeer. In het IJsselmeer worden de visbestanden jaarlijkst bemonsterd. Deze reguliere bemonsterin ...
help
Ontwikkelingen boomkorvisserij met wekkerkettingen in de Nederlandse kustzone [Boek]
Quirijns, F. \ Machiels, M. \ 2014
Om te mogen vissen in de Natura 2000-gebieden in de Nederlandse kustzone, is een vergunning nodig. Nederlandse boomkorvissers hebben zo’n vergunning, welke ze ontvingen op basis van een Passende Beoordeling (PB) uitgevoerd in 2011. In die PB zijn de ...
help
Analyse Bouwstenen Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur [Boek]
Blonk, R.J.W. \ Beukers, R. \ Duijn, A.P. van \ Burg, S. van den \ Mheen, H. van der \ 2014
Door de verwachte groei van de wereldbevolking, de groeiende consumptie, en het achterblijven van de productie zal het verschil in vraag en aanbod voor vis, schaal- en schelpdieren steeds groter worden. Tegelijkertijd heeft de visserijsector ook binn ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2013 [Boek]
Duin, W.E. van \ Leeuwen, P.-W. van \ Sonneveld, C. \ 2014
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Proeven aan de FishWing [Boek]
Marlen, B. van \ Nijman, R. \ Machiels, M.A.M. \ 2014
In oktober 2013 is een proef uitgevoerd aan boord van de LT34 “Jupiter” met de zgn. “FishWing”, een boomkor met een speciale vleugel in vergelijking met een conventioneel 5 m boomkortuig met wekkers en kietelaars . Het vistuig was ontworpen om door v ...
help
Glasaalonderzoek Den Oever als onderdeel van het project 'Glasaal over de dijk' [Boek]
Foekema, E.M. \ Keeken, O.A. van \ Rippen, A.D. \ 2014
Uit onderzoek verricht in het voorjaar van 2013 blijkt, dat grote hoeveelheden glasaal zich concentreerden rond het lozingspunt van de rioolwaterzuivering in Den Oever. Het is mogelijk dat onder de geconcentreerde glasalen verhoogde sterfte plaatsvin ...
help
Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekomstbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveiligheid in het Waddengebied [Boek]
Groot, A.V. de \ Vroom, J. \ Oost, A.P. \ Burgers, G. \ Oeveren, C. van \ Smith, S.R. \ Tamis, J.E. \ 2014
Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is ...
help
De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009-2013 [Boek]
Glorius, S. \ Rippen, A. \ Jong, M. de \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ Bakker, A. \ Hoppe, M. van \ 2014
In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de ...
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014 [Boek]
Asch, M. van \ Ende, D. van den \ Brummelhuis, E.B.M. \ Troost, K. \ 2014
In het voorjaar van 2014 is het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd ten behoeve van het beleid voor visserij, en is daar ...
help
Inschatting van het aanbod diadrome vis bij Kornwerderzand [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Hop, J. \ Vriese, F.T. \ 2014
Het onderzoek van voorliggende rapportage is bedoeld als aanvulling op de reguliere Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT) monitoring diadrome vis bij Kornwerderzand. Dit aanvullende onderzoek is een onderdeel van meerdere onderzoeken voorafgaand aan de b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.