help
Monitoring invang mosselzaad met netten in het Malzwin 2005 [Boek]
Kamermans, P. \ Gool, A. van \ Breen, V. \ Jol, J. \ 2006
Dit rapport presenteert enkele resultaten van de invang van mosselzaad met netten aan de installatie van West 6 in het Malzwin in 2005. Het moment van zaadval in 2005 verschilde van dat van 2004. Ook is verschil in aanhechtingsduur tussen beide jaren ...
help
WIETEX-Zaad vangen en opkweken met mosselkorf [Boek]
Poelman, M. \ Kamermans, P. \ Breen, V. \ Jol, J. \ Gool, A. van \ 2006
Het WIETEX-consortium (Lenger Seafood B.V. en Viking B.V.) is in 2005 begonnen met het testen van mosselzaadinvanginstallaties (mzi) in de vorm van mosselkorven. De mosselkorven bestaan uit in de bodem geplaatste palen, waarop een korf is bevestigd. ...
help
Integraal economisch en ecologisch toetsingskader voor de Nederlandse boomkorvisserij (EcoToets) : fase 3: analyse secundaire indicatoren en boomkor AMOEBEs [Boek]
Quirijns, F. \ Oostenbrugge, H. van \ Tien, N. \ Hoof, L. van \ Pastoors, M. \ 2006
Het onderzoeksprogramma EcoToets heeft tot doel geïntegreerde economische, visserijbiologische en ecologische indicatoren voor beleidsmatig gebruik te ontwikkelen. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (namens Directie Noordzee) en Directie Visserij (L ...
help
LNV bestek mosselen en eidereenden, deelproject 2: bepaling perceelbestand Waddenzee najaar in verder verleden en vergelijk arme en rijke jaren [Boek]
Mheen, H. van der \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ 2006
De gegevens uit het Evaluatie Schelpdiervisserij (EVAII) lijken aan te geven dat mosselkwekers in jaren met weinig mosselen in de Waddenzee meer mosselen naar de Oosterschelde verplaatsten dan in jaren met grote mosselbestanden in de Waddenzee. Achte ...
help
Ecologie, visserij en monitoring van mesheften in de Voordelta [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Kesteloo, J.J. \ Craeymeersch, J.A. \ 2006
De Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) is een exoot in de Nederlandse wateren. De soort is in 1979 voor het eerst in Europa aangetroffen en heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld. Thans is de Amerikaanse zwaardschede verreweg de belangrijkste me ...
help
Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2006
In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volge ...
help
Veranderingen in de visstand van het IJsselmeer en Markermeer : trends en oorzaken [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Deerenberg, C. \ Dekker, W. \ Hal, R. van \ Jansen, H. \ 2006
Het IJsselmeer en Markermeer worden gekenmerkt door een sterk wisselende visstand, zowel van jaar op jaar als door langjarige veranderingen in de visstand. In de routinematige monitoring van de visstand zien we de afgelopen jaren (sinds 1990) voor ee ...
help
Managementreview 2005 - kwaliteitsplan 2006 [Boek]
Wezenbeek, P. \ 2006
Dit is het verslag van de directiebeoordeling van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) BV over het jaar 2005, alsmede een (voorlopige) planning voor 2006.
help
IMOZA - InvangMOsselZAad 2005 [Boek]
Poelman, M. \ Kamermans, P. \ 2006
IMOZA is een project dat verschillende mosselzaadinvanginstallaties onderzoekt op de mogelijkheden voor mosselzaadinvang. Het project wordt uitgevoerd door het IMOZA-consortium, bestaande uit Roem van Yerseke B.V., Continental Shellfish Organisation ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in rode aal - 2005 [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2006
In het jaar 2005 zijn op 14 locaties in watersystemen van de Nederlandse rijkswateren monsters rode aal verzameld. Analyses zijn uitgevoerd voor kwik, PCB’s en een aantal andere prioritaire organochloorverbindingen. Beschreven wordt wat opvalt in ver ...
help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in december 2005: fecale coliformen [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A. van \ 2006
In december van 2005 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier) waterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij werd gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te kunnen beoord ...
help
MSY : stand van zaken [Boek]
Quirijns, F.J. \ Daan, N. \ 2005
According to the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002, responsible fisheries management authorities are obliged to maintain or restore stocks to levels that can produce the maximum sustainable yield (MSY) not later than 201 ...
help
Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou), 7 March-25 march 2005 [Boek]
Ybema, S.Y. \ 2005
Verslag van de Nederlandse deelname aan de Noord Atlantische akoestische survey voor blauwe wijting. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Ierland, Denemarken, Faeröer, Rusland, IJsland en Noorwegen d ...
help
Basiskaarten van spisulabanken en visserij op het NCP voor besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten [Boek]
Steenbergen, J. \ Quirijns, F. \ Baars, J.M.D.D. \ 2005
In opdracht van het RIKZ zijn enkele ecologische kaarten voor het NCP gemaakt. Het doel van deze kaarten is om deze te gebruiken in de besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten op het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Het betre ...
help
De verspreiding van 5 platvissoorten en 1 roggensoort in de Noordzee [Boek]
Hofstede, R. ten \ 2005
Het huidige rapport geeft een beknopte beschrijving van het ruimtelijk gebruik van de Noordzee door 5 platvisoorten en 1 roggensoort, te weten schol, tong, bot, tarbot, tongschar en sterrog. Dit wordt gedaan op basis van vangsten tijdens de Nederland ...
help
Baseline study MEP-MV2 : veldrapportage bodemdieren, najaar 2005 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Escaravage, V. \ Perdon, J. \ 2005
In het kader van het Monitoring- en Evalutieprogramma Maasvlakte 2 (MEP-MV2) is in het najaar 2004 gestart met een studie naar de huidige situatie met betrekking tot de bodemfauna in de Voordelta. In een aantal deelgebieden zijn monsters genomen met ...
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005 [Boek]
Kesteloo, J.J. \ Stralen, M.R. van \ Jol, J. \ Craeymeersch, J.A. \ 2005
Ten behoeve van het beleid voor de kokkelvisserij heeft het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in opdracht van het ministerie van LNV in het voorjaar van 2005 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Oosterschelde, de Westerscheld ...
help
Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren : fuik- en zalmstreekregistraties in 2004 [Boek]
Winter, H.V. \ Boois, I.J. de \ Wiegerinck, J.A.M. \ Westerink, H.J. \ 2005
In de zoete rijkswateren wordt op een 29-tal locaties van de commerciële fuikenvisserij op paling door beroepsvissers een vangstregistratie bijgehouden over het gehele seizoen (april-november). Ook van de andere bijgevangen vissoorten worden de aanta ...
help
Veranderingen in de omvang van het leefgebied van aal (Anguilla anguila) in Nederland in de 20e eeuw : LNV bestek 5c, 3.4 verminderde glasaalintrek- onderdeel D [Boek]
Tien, N.S.H. \ Dekker, W. \ 2005
Gedurende de 20e eeuw is de aalstand sterk verminderd in Nederland en elders in Europa. In deze rapportage wordt bekeken in welke mate de omvang van de Nederlandse leefgebieden van aal veranderd is. Aal leeft zowel in het open water als aan de oever. ...
help
Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970 [Boek]
Patberg, W. \ Leeuw, J.J. de \ Winter, H.V. \ 2005
In het kader van instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot Natura 2000 zijn in opdracht van het Expertisecentrum LNV verspreidingsgegevens van 4 diadrome soorten trekvissen (rivierprik, zeeprik, fint en elft) uit de periode 1970-2004 bijeengeb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.