help
Padden.nu 2017 : 230.000 amfibieën veilig naar de overkant [Boek]
Leeningen, Rolf van \ Herder, Jelger \ 2018
help
Onderzoek opgave provinciale biodiversiteit en biodiversiteit Noord-Brabantse bossen [Boek]
Zollinger, Ronald \ Sierdsema, Henk \ Sparrius, Laurens \ Smit, John \ Vaessen, Alfons \ Lelieveld, Glenn \ La Haye, Maurice \ Deijk, Jurriën van \ Grunsven, Roy van \ 2018
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2017 : monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars [Boek]
Goverse, Edo \ 2017
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden wordt het aanbod van trekvissen in de regio in ruimte en tijd in kaart gebracht. De kruisnetmonitoring is gestart in 2014 en heeft sindsdien ieder voorjaar plaatsgevonden, ...
help
Verkenning kansen Groene Golf : potenties voor vismigratie en soortdiversiteit door inzet van stuwen [Boek]
Bruin, Arthur de \ Kranenbarg, Jan \ 2017
Waterschap Aa en Maas heeft RAVON gevraagd om de potentie van de Groene Golf voor vismigratie te verkennen voor het beektraject de Snelle Loop en de Eeuwselse Loop. Hiervoor is het verloop van de stroomsnelheden en waterhoogtes bovenop de verschillen ...
help
Soortmanagementplan beekprik gemeente Apeldoorn : plan ten behoeve van duurzame instandhouding van de beekprik [Boek]
Spikmans, F. \ Ploegaerts, S. \ Kranenbarg, J. \ 2017
De ecologie en levenswijze van de beekprik worden beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk drie wordt op basis van verspreiding, dichtheid en leeftijdsopbouw de staat van instandhouding van de beekprik bepaald. In hoofdstuk 4 worden de ingrepen die pl ...
help
Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland : voorkomen Cobitis taenia en hybriden [Boek]
Herder, Jelger \ Bochove, Kees van \ Kranenbarg, Jan \ 2016
Tot kort geleden werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. In mei 2015 werd bij toeval, in het kader van DNA onderzoek door Datura, een kleine modderkruiper aangetroffen met mitoch ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2016 : monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars : een rapportage van het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden [Boek]
Schaub, Bart \ Lith, Bram van \ Kikkert, Arjen \ Beentjes, Rik \ Viester, Sonja \ Goverse, Edo \ Timmermans, Geert \ Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal \ 2016
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden is in 2014, 2015 en 2016 gemonitoord om het aanbod van trekvissen langs het Noordzeekanaal en ommelanden in kaart te brengen in ruimte en tijd. De focus ligt hierbij op de ...
help
Voorkoming amfibieën in straatkolken Amersfoort: analyse en oplossingen [Boek]
Leeningen, R.A. van \ Creemers, R.C.M. \ 2015
Jaarlijks komen in Nederland enkele honderdduizenden tot meer dan een half miljoen amfibieën in straatkolken terecht. Eenmaal in de kolken komen ze door de gladde wanden daar niet meer uit. Ze komen uiteindelijk om door verhongering of verdrinking. I ...
help
Translocatie van reptielen bij de verbreding rijksweg A12 (Ede-Grijsoord) [Boek]
Delft, Jeroen J.C.W. van \ Struijk, Richard P.J.H. \ 2015
help
Genetisch onderzoek muurhagedissen in Nederland t.b.v. risicoanalyse geïntroduceerde exotische muurhagedissen en genetische vitaliteit autochtone populatie Maastricht [Boek]
Spikmans, F. \ Ouborg, J. \ 2015
De muurhagedis (Podarcis muralis) is Nederlands meest zeldzame reptielsoort, met slechts één autochtone populatie in Maastricht. Hier leeft de soort aan de uiterste noordelijk grens van zijn areaal, geïsoleerd van populaties in de regio. Om de soort ...
help
Rapport Pathway Analyse Chytrid 2.0 [Boek]
Spitzen, A. \ Bogaerts, S. \ Woeltjes, T. \ Pasmans, F. \ Martel, A. \ 2015
Batrachochytrium salamandrivorans [Bs] is een nieuw ontdekte chytrid schimmel die massale sterfte heeft veroorzaakt onder vuursalamanders in Zuid-Limburg (Nederland). De schimmel treft alle salamander-achtigen, en vormt hiermee een significante bedre ...
help
Pilotstudie bruikbaarheid eDNA voor onderzoek naar kwabaal [Boek]
Spikmans, F. \ Herder, J. \ 2015
Door de vaak lage dichtheden en zijn verborgen levenswijze is de aanwezigheid van kwabaal vaak lastig vast te stellen. Het is de verwachting dat eDNA methode geschikt kan zijn voor het monitoren van de verspreiding van de soort en mogelijk ook ontwik ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers - 2015 : monitoring diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars : een rapportage van het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden [Boek]
Goverse, Edo \ 2015
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden is een driejarige monitoring opgestart om het aanbod van trekvissen langs het Noordzeekanaal en Ommelanden in kaart te brengen. De focus ligt hierbij op de intrek van glasa ...
help
Waar zitten boomkikkers in Zeeuws-Vlaanderen? [Boek]
Stumpel, A.H.P. \ 2014
In Zeeuws-Vlaanderen werd in de periode 1981-1889 onderzocht waar boomkikkers op het land verbleven. Het onderzoek spitste zich toe op een studiegebied van 0,25 ha in Retranchement. Van de waarnemingen werden er 4382 gedaan op 117 plantensoorten, 98 ...
help
Environmental DNA : toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten [Boek]
Herder, J. \ Valentini, A. \ Bellemain, E. \ Dejean, T. \ Delft, J. van \ Thomsen, P.F. \ Taberlet, P. \ 2014
De methode om met environmental DNA (eDNA) de verspreiding van soorten te bepalen is een relatief nieuwe benadering. Met deze methode is het mogelijk soorten te detecteren zonder ze daadwerkelijk waar te nemen of te vangen. Hierbij wordt gebruik gema ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers - 2014 : monitoring diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars [Boek]
Goverse, E. \ 2014
Eerste resultaten van een driejarige monitoring om het aanbod trekvissen langs het Noordzeekanaal en Ommelanden in kaart te brengen. In kleine teams van vrijwilligers zijn 18 bemonsteringslocaties onderzocht. Ruim veertig personen hebben de monitorin ...
help
Monitoring reptielen spoorlijn Maastricht-Lanaken 2013 [Boek]
Spikmans, F. \ Bosman, W. \ 2013
In het kader van de reactivering van de spoorlijn Maastricht-Lanaken, zijn er maatregelen getroffen voor het duurzaam behoud van reptielen in het gebied. Op basis van de resultaten van het monitoringsonderzoek kunnen waar nodig de genomen maatregelen ...
help
Knoflookpad eDNA onderzoek naar actuele verspreiding in De Rande-Deventer 2013 [Boek]
Spikmans, F. \ Herder, J. \ Janse, J. \ 2013
Van het leefgebied De Rande, ten noorden van Deventer, werd aangenomen dat de knoflookpad er verdwenen was, tot deze in 2012 alsnog herbevestigd kon worden op basis van onderzoek middels environmental DNA. Het eDNA onderzoek in 2012 kende een beperkt ...
help
Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011 : zoetwatervissen [Boek]
Kranenbarg, Jan \ Spikmans, Frank \ 2013
Van 40 vissoorten die zich in het zoete water van ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze volgens de Nederlandse criteria op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Er is een vergelijking gemaakt van de verspreiding het aantal individuen tu ...
help
Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2008 [Boek]
Herder, J. \ Diepenbeek, A. van \ Creemers, R. \ Frigge, P. \ 2009
RAVON is in mei 2008 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van beleidsrelevante reptielen en amfibieën in kaart te brengen. Deze opdracht is een vervolg op de Inhaalslag verspreidingsonderzoek. Een aantal soorten (hazelworm, g ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.