help
Integrale risicoanalyse : eindrapport [Boek]
Kolen, Bas \ Strijker, Bart \ Vreugdenhil, Hanneke \ Wegman, Carolien \ 2020
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een integrale risicoanalyse van wateroverlast. Er zijn vier cases uitgevoerd, waarin zo'n analyse is toegepast. Voor deze uitwerking is ook een integraal raamwerk opgesteld.
help
Handelingsperspectieven om te komen tot een waterrobuust Zwolle in het water van de Sallandse weteringen : een strategienotitie [Boek]
Timmermans, Ferdi \ 2020
Zwolle, inclusief haar omgeving, is kwetsbaar voor hoogwatersituaties. In een pilot, uitgevoerd in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, is onderzocht welke maatregelpakketten voor een veilige en adaptieve situatie kunnen zorge ...
help
Microverontreinigingen in afstromende neerslag : resultaten op basis van influentmetingen en fingerprinting [Boek]
Langeveld, Jeroen \ Post, Johan \ Liefting, Erik \ Roex, Erwin \ Duijnhoven, Nanette van \ Derksen, Anja \ 2020
De verwijdering van organische microverontreinigingen (waaronder medicijnresten) op rwzi's zorgt voor een betere waterkwaliteit. Hierbij ligt de focus op verwijdering van deze stoffen uit 'echt' afvalwater, de zogenoemde droogweerafvoer of DWA. In ho ...
help
Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit [Boek]
Kruijne, Roel \ Wenneker, Marcel \ Montforts, Mark \ Weert, Jasperien de \ Loon, Arnout van \ 2020
Eén van de speerpunten uit de Delta Aanpak Waterkwaliteit is de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen. Om aanknopingspunten voor een effectieve aanpak te vinden, is in het KIWK-project Gewasbeschermingsmiddelen als eerste stap de state-of-the-art kenn ...
help
Risicobeoordeling blauwalgen in zwemwater : nieuwe technieken voor de bepaling van de aanwezigheid van blauwalgtoxines [Boek]
Sollie, Susan \ Kardinaal, Edwin \ 2020
Waterbeheerders voeren op grond van de Europese Zwemwaterrichtlijn analyses uit om in te schatten hoe groot het kans is op het voorkomen van blauwalgen(toxines) in zwemwater. Ze krijgen daarmee een beeld van het gezondheidsrisico voor zwemmers, op ba ...
help
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACAS [Boek]
Vergnes, Amber \ 2020
Binnen het 'Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater' werken het ministerie van IenW, STOWA en de waterschappen samen om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen ...
help
Haalbaarheid van de ARVIA NYEX™ Technology : een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen [Boek]
Wessels, P. \ Krahnstöver, D. \ 2020
Binnen het 'Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater' werken het ministerie van IenW, STOWA en de waterschappen samen om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen ...
help
Configuraties voor aquathermie: de afwegingen boven water [Boek]
Dehens, Joram \ Kruit, Katja \ Noij, Lieke \ Bos, Simon \ 2020
De beslisboom in dit rapport leidt de initiatiefnemer van een aquathermieproject door een groot aantal keuzes, met een kansrijke opstelling als resultaat. Deze configuratie kan de gebruiker vervolgens laten doorrekenen en vergelijken met mogelijke an ...
help
Analyse berekening stabiliteit buitenwaarts van regionale keringen [Boek]
Benavides Narvaez, Luis \ 2020
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de toetsing van regionale keringen op de buitenwaartse stabiliteit. Uit het onderzoek komt naar voren dat een nauwkeurige bepaling van de parameters ‘cohesie’, ‘geometrie’ en ‘waterspanning’ van ...
help
Akoestisch onderzoek vacuümtoiletten [Boek]
Star, Olger \ Telkamp, Paul \ 2020
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de brongeluidniveaus afkomstig van het doortrekken van verschillende type vacuümtoiletten. In dit rapport zijn de uitwerkingen en resultaten van de metingen - die zijn uitgevoerd in 2018, 2019 en ...
help
Remote sensing voor het waterbeheer : van techniek naar toepassing [Boek]
Löffler, Moniek \ Talsma, Michelle \ Leeuwen, Hans \ 2020
Dit boekje geeft inzicht in de meerwaarde die remote sensing data kunnen hebbenvoor het waterbeheer en in de mogelijkheden om ‘van techniek tot toepassing’te komen. Daartoe worden een aantal voorbeelden gegeven, waarin waterschappers,onderzoekers en ...
help
Handleiding webapplicatie Aqmad : waterplanten, diatomeeën, macrofauna en vis [Boek]
Geest, Gerben van \ Kramer, Lilithl \ Weeber, Marc \ Wortelboer, Rick \ Stolte, Willem \ 2019
Dit is de handleiding bij het instrument AqMaD. Hiermee krijgen waterbeheerders een goede indicatie van de abiotische condities van oppervlaktewateren, aan de hand van invoer van de soortensamenstelling. Het instrument helpt waterbeheerders bij het m ...
help
Risico-inschatting emissie lachgas vanuit Nederlandse rioolwaterzuiveringen : resultaten meetonderzoek voor verificatie eenvoudige risico-inschatting [Boek]
Knaap, Eline van der \ Pronk, Mario \ Porro, Jose \ Voorthuizen, Ellen van \ 2019
Lachgas levert een relatief grote bijdrage aan de CO2-voetafdruk van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De ammonium- en nitrietconcentraties in het effluent zijn een goede basis voor het inschatten van het risico op de aanwezigheid van lachgas. Waters ...
help
Leren van wateroverlast [Boek]
Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
help
Rek in afvalwatersystemen: hulpmiddel voor verkennen ruimte voor optimalisatie [Boek]
Langeveld, Jeroen \ Voorthuizen, Ellen van \ 2019
Dit rapport geeft een overzicht van kansen voor het anders en beter benutten van de aanwezige waterketen infrastructuur. Naast dit rapport is een hulpmiddel ontwikkeld, waarmee per afvalwatersysteem eenvoudig kan worden verkend waar de rek precies zi ...
help
Energie in synergie! : strategienota 2019-2023 / Tekst Joost Buntsma, Bert-Jan van Weeren [Boek]
Buntsma, Joost \ Weeren, Bert-Jan van \ 2019
Of het nu gaat om klimaatadaptatie, duurzaamheid, waterkwaliteit of waterveiligheid. De Nederlandse waterbeheerders staan voor enorme uitdagingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Uitdagingen die steeds meer kennis en kunde vereisen, maar oo ...
help
Beekherstel versneld(t) : 10 interviews, 10 beken uitgelicht [Boek]
Smit, Astrid \ Tiehatten, Bernardien \ 2019
In dit boekje ‘Beekherstel Versneld/t’ zijn pilotprojecten van negen waterschappen beschreven. Daarnaast vertellen bestuurders hoe Bouwen met Natuur tot nu toe uitwerkt en hoe betrokkenen erop reageren. Het is nog te vroeg voor resultaten, de meeste ...
help
Best practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit [Boek]
Mooren, Caro \ Hessels, Laurens \ 2019
De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft als doel om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren door betere integratie van bestaande en nieuwe kennis en de uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Gezien het vraaggestuurde ...
help
Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie : inventarisatie bij de waterbeheerders [Boek]
Simons, Gijs \ Klerk, Martijn de \ Schaper, Pier \ Peerdeman, Kees \ Aberson, Willem \ Luijtelaar, Harry \ Faber, Willem \ Heijkers, Joost \ 2019
Dit rapport geeft een overzicht van de kennisbehoefte van waterbeheerders op het gebied van meteorologische en klimatologische data en informatieproducten. De ontwikkeling van nieuwe en verbeterde meteorologische en klimatologische informatieproducte ...
help
Innovation Program Removal of Micropollutants at WWTPs [Boek]
Mulder, Mirabella \ Rijs, Gerard \ Uijterlinde, Cora \ 2019
This report gives an overview of the various projects that researchers are working on within the Innovation Program Micropollutants, a joint program of the Dutch Ministery of Infrastructure an Water Management and The Dutch Foundation for Applied Wat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.