help
Waardevolle voedingscomponenten heel in handen krijgen : Bodec werkt aan nieuw adsorptieproces \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Ridder, E. te \ 2017
De voedingsstromen van bedrijven in de agrofoodsector bevatten vaak waardevolle componenten. Bodec heeft een nieuw adsorptieproces ontwikkeld waarmee het mogelijk is die af te scheiden en ongeschonden in handen te krijgen. Momenteel test het bedrijf ...
help
Polymer functionalized nanocomposites for metals removal from water and wastewater: an overview \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lofrano, G. \ Carotenuto, M. \ Libralato, G. \ Domingos, R.F. \ Markus, A. \ Dini, L. \ Gautam, R.K. \ Baldantoni, D. \ Rossi, M. \ Sharma, S.K. \ Chattopadhyaya, M.C. \ Giugni, M. \ Meric, S. \ 2016
Pollution by metal and metalloid ions is one of the most widespread environmental concerns. They are non-biodegradable, and, generally, present high water solubility facilitating their environmental mobilisation interacting with abiotic and biotic co ...
help
Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands : version 2 [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Beltman, W.H.J. \ Pol, J.W. \ 2015
Assessment of leaching of plant protection products to groundwater is an important aspect of the environmental risk assessment of these substances. Analysis of available Dutch groundwater monitoring data for these substances triggered a critical revi ...
help
Transformation by photolysis in water in the pesticide model TOXSWA : implementation report [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Mulder, H.M. \ Horst, M.M.S. ter \ Wipfler, E.L. \ 2015
The TOXSWA model has been extended with the functionality to simulate photolysis in water. TOXSWA simulates the fate of substances in water bodies to calculate exposure concentrations for aquatic organisms or sediment-dwelling organisms as part of th ...
help
Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation [Proefschrift]
Schoumans, O.F. \ 2015
Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronde ...
help
Technologieën voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen [Poster]
[2014]
Mogelijk geschikte technieken om chemische gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen zodat ze niet het milieu verontreiningen worden geïnventariseerd met behulp van onafhankelijke experts uit de watersector (o.a. KWR, Wetsus, Mannen van de Wit en Stow ...
help
Implications of nanoparticles in the aquatic environment [Proefschrift]
Velzeboer, I. \ 2014
De productie en het gebruik van synthetische nanodeeltjes (ENPs) nemen toe en veroorzaken toenemende emissies naar het milieu. Dit proefschrift richt zich op de implicaties van ENPs in het aquatisch milieu, met de nadruk op het sediment, omdat er wor ...
help
Gedrag van chloorprofam en 3-chlooraniline in de bodem : bepaling van adsorptie, omzetting en uitloging met tarragrond van aardappelen [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Matser, A.M. \ Linden, A.M.A. van der \ Brand, E. \ 2014
Bij de bewaring van aardappelen wordt als kiemremmer de werkzame stof chloorprofam gebruikt. Na verwerking van de aardappelen in de fabriek blijft chloorprofam en haar omzettingsprodukt 3-chlooraniline in de resterende tarragrond aanwezig. De tarragr ...
help
Tight ceramic UF membrane as RO pre-treatment: the role of electrostatic interactions on phosphate rejection \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Shang, R. \ Verliefde, A.R.D. \ Hu, J. \ Zeng, Z. \ Lu, J. \ Kemperman, A.J.B. \ Deng, H. \ Nijmeijer, K. \ Heijman, S.G.J. \ Rietveld, L.C. \ 2014
Phosphate limitation has been reported as an effective approach to inhibit biofouling in reverse osmosis (RO) systems for water purification. The aim of this study was to investigate the role of electrostatic interactions on phosphate rejection by ti ...
help
Affinity adsorption for specific removal of pharmaceuticals [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Bäuerlein, Patrick \ Berg, Gerard v.d \ 2014
The use of pharmaceuticals and the number of active compounds is continuously increasing. A large part of the pharmaceuticals used is excreted and via the sewerage enters the wastewater treatment plants. However, in general these have not been design ...
help
Pellets van ijzerslib uit drinkwaterproductie verwijderen fosfaat \ H2O online [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Siegers, W. \ Graaff, M. de \ Kolk, O. van der \ Hofman, J. \ 2014
Bij de productie van drinkwater komt in Nederland jaarlijks ruim 75.000 ton ijzerslib vrij. Het ijzeroxide in dat slib kan effectief fosfaat binden, maar nat ijzerslib is daarvoor niet praktisch. Daarom is een manier ontwikkeld om het ijzeroxide te g ...
help
Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : test van maatregelen die fosforemissie verminderen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Chardon, W.J. \ Groenenberg, B.J. \ Jansen, S. \ Gerritse, J. \ Buijer, A. \ Talens, R. \ Krol, A. \ 2014
In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnl ...
help
Sterke vermindering van fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden met de fosfaatbindende drain [Brochure]
Groenenberg, B.-J. \ Chardon, W. \ Koopmans, G. \ 2013
Voor gedraineerde landbouwgronden (meer dan 50% in Nederland) heeft Alterra de fosfaatbindende drain ontwikkeld. Dit is een normale buisdrain die is ingebed in ijzerzand. De omhulling met ijzerzand bindt het fosfaat uit het fosfaatrijke water voor he ...
help
Affiniteitsadsorptie in de waterzuivering \ H2O online [Artikel]
Bauerlein, P. \ Voogt, P. de \ Hofman, R. \ 2013
Polaire stoffen, zoals medicijnen of drugs, worden steeds vaker aangetroffen in het milieu. Het aantal stoffen en hun concentraties zullen in de toekomst nog hoger worden door de vergrijzing. Drugs en medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuivere ...
help
Fosfaatbinding door ijzerrijk slib in landbouwsloten \ H2O online [Artikel]
Vliex, M. \ Geurts, J.J.M. \ Cusell, C. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
Dit onderzoek toont aan dat waterberging binnen bemalen landbouwgebieden kan leiden tot een betere kwaliteit van het uitgelaten oppervlaktewater, mits er in het betreffende landbouwgebied voldoende ijzerrijk slib in de watergangen aanwezig is en het ...
help
Goede waterkwaliteit en meer kansen voor natuur : met immobilisatie van fosfaat door restmaterialen [Poster]
Chardon, W. \ Groenenberg, B.J. \ [ca. 2013]
Hoge fosfaatgehalten in landbouwgronden kunnen eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken, waardoor overmatige groei van waterplanten en algen optreedt. Met alleen het mestbeleid lukt het niet om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water ( ...
help
The contribution of exopolysaccharides induced struvites accumulation to ammonium adsorption in aerobic granular sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lin, Y.M. \ Bassin, J.P. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
Aerobic granular sludge from a lab-scale reactor with simultaneous nitrification/denitrification and enhanced biological phosphorus removal processes exhibited significant amount of ammonium adsorption (1.5mg NH 4 +-N/g TSS at an ammonium concentrati ...
help
Phosphorus removal from aqueous solutions by agricultural by-products: a critical review \ Journal of water sustainability [Artikel]
Nguyen, T.A.H. \ Ngo, H.H. \ Guo, W. \ Nguyen, T.V. \ 2012
The article gives an overview of phosphorus removal from aqueous solutions using agricultural byproducts. It gives a short comparison of different methods used for P removal before focusing on the merits of using agricultural byproducts for this purp ...
help
Biologically and chemically mediated adsorption and precipitation of phosphorus from wastewater \ Current opinion in biotechnology [Artikel]
Pratt, C. \ Parsons, S.A. \ Soares, A. \ Martin, B.D. \ 2012
The article gives a short review on phosphourous removal using filtration and precipitation. It concludes that chemically reactive filters are most effective for smaller communities. It also states that in many cases struvite formation can occur with ...
help
Ammonium adsorption in aerobic granular sludge, activated sludge and anammox granules \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bassin, J.P. \ Pronk, M. \ Kraan, R. \ Kleerebezem, R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
The ammonium adsorption properties of aerobic granular sludge, activated sludge and anammox granules have been investigated. Two types of adsorption batch experiments were conducted: one varying the ammonium concentration and keeping biomass concentr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.