help
Duistproblemen in de hand houden \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
In Engeland zegt men over de problemen met resistente duist al dat de chemie heeft afgedaan. Eind mei toonde BASF een proefveld dat bewees dat er zelfs in de slechtste omstandigheden nog wat aan te doen valt.
help
Najaarsbehandeling noodzakelijk in wintergerst \ Management&techniek [Artikel]
Verhiest, G. \ 2013
Duist en windhalm kunnen in het binnenland vandaag nog voldoende worden bestreden. In de polders is een volledige bestrijding van duist in het voorjaar bijna niet meer mogelijk. Een onkruidbestrijding in het najaar is zeker lonend, en zelfs noodzakel ...
help
Voorkom resistentie, behandel in het najaar \ Management&techniek [Artikel]
Verhiest, G. \ 2012
Eén ton graan. Dat kan de winst zijn van een najaarsbehandeling tegen onkruid. Granen die groeien zonder concurrentie hebben een groter opbrengstpotentieel, maar najaarsherbiciden verminderen ook de toenemende resistentiedruk tegen onkruid.
help
Duist in de kiem smoren : herfstaanpak \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
2012
Duist is het grootste probleemonkruid in de graanteelt, vooral in een intensieve graangebied als Noordoost Groningen. De bestrijding ervan is moeilijk vanwege de beperkte keuze van middelen en het gevaar van resistentie. Die bestrijding begint daarom ...
help
Laat onkruid in het najaar niet groeien \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Verhiest, G. \ 2011
Door de ideale nazomer zullen de wintergranen vroeger dan gewoonlijk gezaaid worden. Geef daarbij de onkruiden niet de kans om zich in het najaar te ontwikkelen. Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn toepgepast op verschillende tijdstippen. Spec ...
help
Monitoring van duist en hanepoot op resistentie tegen herbiciden [Boek]
Veldman, W.S. \ 2011
Graantelers in Noordoost-Groningen hebben al sinds de jaren negentig problemen met een verminderde werking van enkele middelen tegen duist. Hierdoor worden bepaalde effectieve middelen veelvuldig ingezet en ligt resistentieontwikkeling op de loer. HL ...
help
'Vermoeden resistentie direct melden' : Winda Veldman, onderzoekster HLB in Wijster \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2010
Het Productschap Akkerbouw heeft onderzoeksinstantie HLB in Wijster opdracht gegeven resistente duist en hanepoot in kaart te brengen. De resultaten van het duistonderzoek zijn volgens onderzoekster Winda Veldman helder: het probleem neemt toe. Ze ro ...
help
Zuinigheid geboden met huidige middelen \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ 2009
Niet alleen in duist, ook in andere onkruiden komt steeds vaker onkruidresistentie voor door verkeerd gebruik van herbiciden. Een cultuuromslag is nodig
help
Herbicidenresistentie bij duist en windhalm [Boek]
Zeeland, M.G. van \ Timmer, R.D. \ 2005
In de zomerperiode van 2004 werden 40 duistmonsters verzameld van praktijkpercelen (21) en van een veldproef (19) gelegen op proefboerderij Ebelsheerd. In de kas in Lelystad werden deze duistherkomsten getoetst op resistentie tegen drie herbiciden. D ...
help
Vroeg bestrijden geeft wintertarwe voorsprong \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2004
Resistentie van het onkruid duist vormt een groot probleem in wintertarwe. Weliswaar zijn nieuwe bestrijdingsmiddelen in aantocht (Herald; Atlantis), maar toelating wordt pas na 2005 verwacht. Daarom in dit artikel adviezen voor een optimale toepassi ...
help
Duistbestrijding in wintertarwe [Boek]
2004
In tabel een overzicht van gebruikte middelen bij duistbestrijding in wintertarwe met najaarstoepassingen en voorjaarstoepassingen. Alle combinaties scoren vooral slecht voor emissie naar het grondwater, de bodem en schade aan waterleven.
help
Duist bestrijden kan ook anders \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Rovers, J. \ Spruijt, J. \ 2003
In het kader van het project Telen met toekomst onderzocht PPO diverse strategieën (standaard en geïntegreerd) voor chemische onkruidbestrijding, met name van duist, in wintertarwe. Bij de geïntegreerde strategieën werden de milieubelastende middelen ...
help
Resistente duist in het Oldambt een toenemend probleem \ PAV-bulletin. Akkerbouw / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt [Artikel]
Timmer, R.D. \ Floot, H.W.G. \ 2000
De laatste jaren worden steeds meer graantelers in het noordoosten van ons land geconfronteerd met tegenvallende resultaten van herbiciden bij de bestrijding van duist.Vooral op de zware kleigronden in het Oldambt, waar het aandeel granen hoog is, ne ...
help
Focus op ... Onkruidbestrijding in wintergranen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Scherrens, N. \ 2000
Vier artikelen: proeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen met onkruidbestrijding in wintergerst, met bestrijding van herbicideresistente duist en met onkruidbestrijding in wintertarwe, en een velddemonstratie over spuittechniek in Duitsland
help
Resistentie van duist tegen pesticiden \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Bulcke, R. \ Callens, D. \ Eelen, H. \ 1997
Resistentie van duist een concurrentiekrachtig eenjarig onkruidgras met hoge zaadproductie
help
Ackerfuchsschwanz: was tun bei Resistenz? \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Arlt, K. \ 1994
N.a.v. resistentieproblemen met duist in het noorden van Duitsland wordt in het kort ingegaan op alternatieve bestrijdingsmogelijkheden
help
Duistbestrijding in wintertarwe \ Jaarboek... : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw [Artikel]
Floot, H.W.G. \ 1993
Op ROC Ebelsheerd is in de jaren 1990 t/m 1992 onderzoek uitgevoerd om het effect van chemische middelen op duist en tarwe vast te stellen bij bespuiting voor opkomst en in gewassituaties
help
Eerste vaststelling van resistentie bij duist tegen chloortoluron in Nederland \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Smant, G. \ 1991
Naar aanleiding van een toenemend aantal klachten over de effectiviteit van chemische bestrijding van duist werd kasonderzoek verricht naar de gevoeligheid van drie populaties voor chloortoluron. Deze populaties waren afkomstig van percelen, waar kla ...
help
Nieuwe werkzame stoffen [in West-Duitsland] in de strijd tegen duist \ Dossier gewasbescherming [Artikel]
Brederlow, L.H. \ 1990
Adviezen ten aanzien van de bestrijding van duist, waarbij getracht wordt schadedrempels vast te stellen. Betrouwbare schadedrempels zijn er echter nog niet
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.