help
Workshop report : Lessons learned and recommendations for developing clusters in the bioeconomy [Boek]
2019
The BBI JU acted on the request of the State Representatives Group (SRG) to organise this Joint Workshop with BSW, to identify best practices for the creation of regional clusters in the bioeconomy sector. The specific objective of the workshop was t ...
help
Putting food on the table : the European Union governance of the wicked problem of food security [Proefschrift]
Candel, Jeroen J.L. \ 2016
help
Balans van de leefomgeving 2016 : richting geven – ruimte maken \ Balans van de leefomgeving ... [Jaarverslag]
2016
De Balans 2016 licht een aantal kwesties uit, zoals de enorme inspanningen die het terugdringen van de broeikasgasemissies vraagt, waar grotere ingrepen voor nodig zijn dan waarin het huidige energiebeleid voorziet; de problematische relatie tussen n ...
help
Programmatische aanpak stikstof: ruimte voor veehouderijen en geld voor natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2015
Vanaf 2015 is het ook voor veehouders die vlak bij een Natura 2000-gebied liggen weer mogelijk om uit te breiden. Lange tijd kon dat niet vanwege de ammoniakuitstoot die negatief uitpakt voor de natuur. De Raad van State vernietigde elke vergunning v ...
help
Stelling : “2015 is het oogstjaar voor natuurbeheer” \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2015
Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Ook voor het natuurbeheer. Er liggen roerige jaren achter ons voor het natuurbeheer maar er klinkt steeds meer optimisme in de vakwereld. Er is weer wat geld, er zijn ideeën, er zijn verkiezingen. Zou 2015 dan eindel ...
help
De zin van doelloze natuur : wilde dieren zijn een kristallisatiepunt voor verwondering en discussie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Braat, C. \ 2015
Het is en blijft in Nederland lastig om wilde natuur te beheren. Mensen vinden het eng, niet nodig, gevaarlijk en inefficient. En dat is jammer want de wilde natuur kan ons veel leren. Meer begrip over elkaars grondhoudingen ten opzichte van natuur b ...
help
Vol inzetten op vergroening van de landbouw : nieuw agrarisch natuurbeheer en GLB \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijkman, W. \ 2015
In 2016 start een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer dat effectiever en efficiënter moet zijn dan het oude stelsel. De Europese biodiversiteitverplichtingen staan centraal. Landschap krijgt een - van biodiversiteit - afgeleide functie. Tegelijk ...
help
How accurately does output reflect the nature and design of transdisciplinary research programmes? \ Research evaluation [Wetenschappelijk artikel]
Koier, E. \ Horlings, E. \ 2015
Many of today’s societal problems are wicked problems that require a new, transdisciplinary approach in which knowledge of scientists and stakeholders and from different disciplines is integrated. The evaluation of transdisciplinary science requires ...
help
Stelling "Natura 2000 is mislukt" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2015
Uit de rapportage van Nederland naar de Europese Unie uit 2013 blijkt dat driekwart van de beschermde soorten en bijna alle habitattypen vallend onder de Europese Habitatrichtlijn een zeer ongunstige tot matig ongunstige staat van instandhouding hebb ...
help
The value of field margins for farmland birds [Proefschrift]
Kuiper, M.W. \ 2015
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter ...
help
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting [Boek]
Doorn, A. van \ Vullings, W. \ Smidt, R. \ 2015
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de ...
help
Monitoring en PAS : de les van het verleden [platform] \ De levende natuur [Artikel]
Haveman, R. \ 2015
Nadenkend over monitoring ten behoeve van natuurbeleid komt Haveman (adviseur ecologie bij vastgoedbeheer) met drie adviezen. Stop uniformeringsdrang; verschillende typen monitoring niet met elkaar verwarren; bij PAS ligt verantwoordelijkheid waar di ...
help
Beheer grote grazers blijft ongewijzigd : Staatsbosbeheer komt binnenkort met veldstation in Oostvaardersplassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scharroo, J. \ 2015
Het beheer van de Oostvaardersplassen verloopt naar wens, blijkt uit een evaluatie van vier jaar grotegrazersbeheer. "Het ecosysteem van de Oostvaardersplassen ligt nog in de luiers"
help
Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Bouwma, I.M. \ Coninx, I. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2015
Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk f ...
help
Regeldrukeffecten wetsvoorstel natuurbescherming : onderzoek naar de regeldrukeffecten van het Wetsvoorstel natuurbescherming [Boek]
Bex, P.M.H.H. \ Heijden, J.J. van der \ Poll, P.A.M. van der \ Torbijn, L. \ 2015
Het kabinet wil de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet samenvoegen tot één wet: de Wet natuurbescherming. Voor alle nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving is het verplicht1 om de éénmalige en structurele effecten op de r ...
help
Verkenning meerwaarde vergroening GLB voor doelen agrarisch natuurbeheer [Boek]
Doorn, A. van \ Melman, D. \ Griffioen, A. \ 2015
Dit rapport verkent in hoeverre in hoeverre de vergroening van pijler 1 van GLB en het agrarisch natuurbeheer van pijler 2 op elkaar zijn afgestemd, zowel ruimtelijk, inhoudelijk als wat betreft de bereidheid bij boeren om vergroeningsmaatregelen en ...
help
Kaderrichtlijn Water : nog lang niet op orde \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boer, E. \ 2015
De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat lidstaten eind 2015 hun tweede ronde stroomgebiedbeheerplannen indienen bij de Europese Commissie. In 2009 gebeurde dit voor de eerste keer. Inmiddels zijn deze plannen allemaal geanalyseerd. Begin maar ...
help
Het water in Nederland is (te) schoon : het debat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Quak, J. \ Dulfer, W. \ 2015
Twee mensen in debat over een actueel thema. Enerzijds vanuit de Sportvisserij, in de persoon van Jaap Quak, anderzijds vanuit (dagelijks bestuur) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in de persoon van Wieger Dulfer
help
Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2014 [Boek]
2015
Het jaarverslag van het Diergezondheidsfonds (DGF) bestaat uit het Beleidsverslag over 2014, de jaarrekening en een bijlage (lijst van gebruikte afkortingen). In het Beleidsverslag 2014 wordt verantwoording afgelegd over de voornaamste beleidspriorit ...
help
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Arnouts, R.A. \ Folkert, R. \ Fontein, R.J. \ Hinsberg, A. van \ Kamphorst, D.A. \ 2015
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.