Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Sleutels tot herstel van hoogveen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Limpens, J. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tomassen, H.B.M. \ 2016
Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en o ...
help
Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Brouwer, E. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, A.J.M. \ 2016
Ongeveer een derde van de bossen op de arme zandgronden is aangelegd op voormalige natte heiden. Anders dan op droge zandgronden kan hier door herstel van de waterhuishouding de vochtvoorziening en zuurbuffering verbeterd worden, waardoor de abiotisc ...
help
Nat zandlandschap van de 21e eeuw \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, M.G.C. \ Jansen, A.M.J. \ Tweel-Groot, L. van \ 2016
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom h ...
help
Biodiversiteit werkt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Dekker, J.N.M. \ Dijk, J. van \ Dorland, E. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ Tooren, B.F. van \ 2016
In 2010 is het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt gestart. Zoals uit de titel al spreekt, moet de vergaarde kennis een doorwerking krijgen in beleid en praktijk. Toepasbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. In dit nummer van LANDSCHAP worden ...
help
Op pad met Bart van Tooren rond het Naardermeer : onderzoek is voor ons van levensbelang \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ 2016
Bart van Tooren is auditmedewerker bij Natuurmonumenten en namens die organisatie lid van de Programmacommissie van Biodiversiteit werkt. Dat programma, ontwikkeld door NWO samen met het ministerie van EZ, “betrekt stakeholders bij wetenschappelijk o ...
help
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bukovinszky, T. \ Blesmeijer, J.C. \ Wäckers, F.L. \ Prins, H.H.T. \ Kleijn, D. \ 2016
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Nagegaan wordt of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in dez ...
help
Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Rijn, P.C.J. van \ 2016
Veel diersoorten zijn afhankelijk van meer dan één type habitat. Voor roofinsecten die een rol spelen bij de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw is een model ontwikkeld dat berekent hoe groot het relatieve belang is van elk habitat voo ...
help
Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ozinga, W.A. \ Geerts, R.H.E.M. \ Hennekens, S.M. \ Schaminée, J.H.J. \ 2016
Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen ...
help
Effecten en beheer uitheemse waterplanten in Nederlandse wateren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Grutters, B.M.C. \ Bakker, E.S. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2016
Uitheemse soorten bedreigen de biodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten. Daarom worden miljarden euro’s uitgegeven om deze soorten te bestrijden. Maar soms kunnen uitheemse planten belangrijk zijn als voedsel, beschutting of habitat voor ...
help
Vol inzetten op vergroening van de landbouw : nieuw agrarisch natuurbeheer en GLB \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijkman, W. \ 2015
In 2016 start een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer dat effectiever en efficiënter moet zijn dan het oude stelsel. De Europese biodiversiteitverplichtingen staan centraal. Landschap krijgt een - van biodiversiteit - afgeleide functie. Tegelijk ...
help
Op pad met... Jolanda van Hasselt in Zundert : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Beunen, R. \ Hazeleger, B. \ 2015
Jolanda van Hasselt heeft de ambitie om de biodiversiteit van het intensief gebruikte landschap in Zundert te vergroten. Ze verdient haar brood als boomteler, is actief binnen de coöperatieve boomkwekerijvereniging Treeport en zat jarenlang in het be ...
help
Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mulder, C. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Verweij, W. \ 2015
In het (inter)nationale biodiversiteitsbeleid definieert men natuur vooral in termen van soorten en ecosystemen. Met de groeiende aandacht voor de functionele diversiteit van planten en dieren is echter het besef doorgedrongen, dat kwalificaties als: ...
help
Ecoducten : tussen noodzaak en nonsens \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mergeay, J. \ 2014
Habitatfragmentatie en het verlies daaraan is de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies in Europa. Ecoducten worden ingezet om fragmentatie door wegen te mitigeren en gescheiden populaties weer genetisch te verbinden. Is dat wel efficiënt? ...
help
IPBES : garanties voor succes? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Sluis, T. van der \ Turnhout, E. \ 2014
Het IPBES streeft naar het wereldwijd beschikbaar maken van biodiversiteitsinformatie voor beleid. Het heeft de potentie om net als het IPCC een belangrijke rol te spelen in het publieke en politieke debat, maar er zijn ook belangrijke verschillen. I ...
help
Waterkwaliteit en ecologische veranderingen in het Markermeer-IJmeer [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Noordhuis, R. \ 2014
Bij het formuleren van instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Markermeer-IJmeer bleek dat enkele vis- en mosseletende soorten watervogels sterk in aantal waren afgenomen. Het vermoeden bestond dat dit het gevolg was van afnemende voedselri ...
help
Monitoring van marien-ecologische projecten : pleidooi voor meer programmatisch en integraal denken en meten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Boon, A.R. \ 2014
Langs de Nederlandse kust en op zee zijn de afgelopen jaren verschillende grote projecten opgestart of uitgevoerd waarvan de effecten op de mariene natuur zijn gemonitord. Deze evaluaties konden echter vaak geen antwoord geven op de te ruime en meer ...
help
Framing : de strijd om het nieuwe natuurbeleidsverhaal \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Buijs, A.E. \ Mattijssen, T.J.M. \ Kamphorst, D.A. \ 2013
De afgelopen jaren is het dominante natuurbeleidsverhaal ter discussie komen te staan. Belangrijke coalities van actoren zijn opengebroken en standpunten gepolariseerd. De strijd over dominante natuurbeelden en daaraan gerelateerd over de maatschappe ...
help
Alle natuur is beleefbare natuur : naar een beter natuurbeschermingsverhaal \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Koppen, C.S.A. van \ 2012
Het regeringsbeleid van de afgelopen twee jaar heeft een schok teweeggebracht binnen de Nederlandse natuurbescherming. Na jaren van positieve ondersteuning werd er plotseling grimmig bezuinigd. Die schok gaf een krachtige impuls aan het debat over de ...
help
Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Melman, T.C.P \ Sierdsema, H. \ Teunissen, W.A. \ Wymenga, E. \ Bruinzeel, L.W. \ Schotman, A.G.M. \ 2012
De ongunstige ontwikkeling van de weidevogelstand in Nederland is al tientallen jaren een punt van aandacht voor rijk en provincies. Maar alle inspanningen tot dusver hebben niet voor een omkeer kunnen zorge'; op z'n best is de achteruitgang afgeremd ...
help
Boeken: De soortenstorm - het nut van biodiversiteit in evolutionair perspectief \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Veen, M. van \ 2012
Met de ondertitel van De Soortenstorm is het essay goed gekarakteriseerd. Gerard Jagers op Akkerhuis begint vanuit de vraag waarom we ons eigenlijk druk moeten maken over biodiversiteitsverlies, ontwikkelt een algemeen nutprincipe en werkt dat in evo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.