help
Biologisch bodembeheer: werken aan veerkracht in de bodem [Presentatie]
Cuijpers, W. \ 2016
Presentatie studiedag voor docenten gewasbescherming 10 juni 2016
help
Vruchtbare gronden : Integrale bodemvisie & Bodembeoordeling en verbetering [Presentatie]
Haan, J. de \ [2016]
In deze presentatie worden diverse aspecten van bodemvisie, bodembeoordeling en verbetering behandeld.
help
A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils [Boek]
Hollander, A. \ Zijp, M. \ Wijnen, H. van \ 2015
Soil quality decreases due to soil erosion, salinization, depletion and desertification. This is an increasing problem in agricultural areas, particularly in Africa, parts of South America and South-East Asia. The damage to the environment caused by ...
help
Overleg aanpalk erosie in sierteeltgewassen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2015
Goede, vruchtbare landbouwgrond is een onvervangbaar productiemiddel voor een duurzame en rendabele landbouw. Door het afspoelen van de bodemdeeltjes vermindert de dikte van de vruchtbare teeltlaag en daalt de kwaliteit van de bodem. Op korte termijn ...
help
More food from fertile grounds : integrating approaches in order to improve soil fertility [Boek]
Beek, C.L. van \ Duivenbooden, N. van \ Noij, G.J. \ Heesmans, H. \ 2014
Soils represent a major natural capital asset and have enormous potential to increase agricultural production while, at the same time, combating climate change and contributing to green economic growth. Yet, every year more than €3 thousand million i ...
help
Zaaien op dorre bodem : wereldwijde aanpak van verwoestijning \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Boo, M. de \ 2013
Om verwoestijning terug te dringen, is de afgelopen jaren in droge gebieden volop geëxperimenteerd met herstelmaatregelen en nieuwe vormen van landgebruik. Dat leverde een schat aan strategieën op die ook voor de bevolking lonend zijn. ‘De aanpak van ...
help
Vruchtbare bodem essentieel voor wereldvoedselvoorziening \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2013
Miljoenen hectares landbouwgrond over de hele wereld zijn uitgeput door toepassing van niet-duurzame landbouwmethoden. Dat vormt een bedreiging voor de wereldvoedselvoorziening, constateert de FAO in 2011. Oude studies over bodemvruchtbaarheid blijke ...
help
Henk Meints: 'Bodem resetten niets anders dan shocktherapie \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2012
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector over bedemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden wijdt Bloembollen ...
help
Modelling wind-blown sediment transport around single vegetation elements \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Leenders, J.K. \ Sterk, G. \ Boxtel, J.H. Van \ 2011
The aim of this study was to develop a model of wind-blown soil erosion and sediment transport around a single shrub-type vegetation element. Starting with the selection of a suitable transport equation from four possible sediment transport equations ...
help
Growing sugarcane for bioenergy – effects on the soil \ Soil solutions for a changing world: proceedings 19th world congress of soil science [Hoofdstuk uit boek]
Hartemink, A.E. \ 2010
An increasing area of sugarcane is being growing for the production of bioenergy. Sugarcane puts a high demands on the soil due to the use of heavy machinery and because large amounts of nutrients are removed with the harvest. Biocides and inorganic ...
help
Invloed van bodembewerking en koolstofinput op de opbrengst van ijsbergsla \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Volkaert, A. \ Willikens, K. \ 2010
De bodem is het meest belangrijke en tevens de meest complexe productiefactor van een landbouwbedrijf. Bodemdegradatie, door daling van het organischestofgehalte of te intensieve bodemwerking, vormt een bedreiging voor de opbrengst en de nutriëntenbe ...
help
De bodem: zowel slachtoffer van als bijdragend aan klimaatverandering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wit, N.S.H.M. de \ 2009
Uitkomsten van de conferentie 'Climatic change: can soil make a difference?' Deze bijeenkomst was door DG Milieu van de Europese Commissie georganiseerd om de aandacht te vestigen op de relaties die bestaan tussen bodem en klimaatverandering, en daar ...
help
Organic and conservation agriculture, the best of both worlds? \ ECOMIT : 5th international scientific conference on sustainable farming systems : November 5-7, 2008 in Piešt'any, Slovakia [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ 2008
In millions of years huge amounts of organic matter were stored in the soil as organic matter or fossil energy carriers as oil, gas and coal. We make use of these stocks to supply us with energy and to be able to grow plants for our needs. However wh ...
help
Trendanalyse grondgebruik : thema: fytosanitair beleid BO-06-005-002.014 [Poster]
Molendijk, L. \ Wolf, P. de \ Breukers, A. \ 2008
Toenemende wisselingen van gebruikers van grondpercelen (huurder, pachter) kunnen ertoe leiden dat er minder aandacht is voor bodemgezondheid. Daardoor bestaat het risico dat de basiskwaliteit van de Nederlandse percelen verslechtert. Dit staat haaks ...
help
Boomkwekerij en aardkunde in Nederland [Boek]
Maas, G.J. \ Reuler, H. van \ 2008
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van de sector boomkwekerij op de kwaliteiten van het landschap die samenhangen met het reliëf en de bodem. De vraag in dit onderzoek is o ...
help
Organische stof houdt grond gezond \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2008
Door het strenge mineralenbeleid wordt het voor akkerbouwers steeds lastiger om gebruik te maken van dierlijke mest. Tegelijkertijd groeit de belangstelling voor stro en andere 'restproducten' om er groene energie uit te winnen. Beide ontwikkelingen ...
help
Ecology of tree roots in substrates of The Hague [Boek]
Arhipova, L. \ 2007
The ecology of uniformly and non-uniformly distributed roots in layered and/or heterogeneous substrates, especially sand-peat-clay mixes, have been studied from literature and through a case study. There is a strong interaction between soil layering ...
help
Bio-energie en bodemkwaliteit : welke randvoorwaarden stelt duurzaam bodembeheer aan biomassaketens voor bio-energie? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Moolenaar, S.W. \ Hanegraaf, M.C. \ 2007
Zowel in Nederland als in Europa zijn beleidsdoelstellingen geformuleerd om de productie van bio-energie te stimuleren. In opdracht van TCB heeft NMI een studie verricht naar de mogelijke gevolgen van een stijgende vraag naar biomassa voor bio-energi ...
help
Achteruitgang van nutriëntengehalten in voedselgewassen door een verminderde bodemkwaliteit? [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ 2007
Er bestaat maatschappelijke zorg over een mogelijke achteruitgang van het gehalte aan nutriënten in voedsel. De achteruitgang wordt regelmatig toegeschreven aan een verminderde kwaliteit van landbouwgronden. Deze bureaustudie geeft een overzicht over ...
help
Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland : ontwikkeling en toepassing van een toetsingskader [Boek]
Hanegraaf, M.C. \ 2007
In opdracht van TCB (Technische Commissie Bodembescherming) heeft NMI een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke positieve en negatieve effecten van bio-energie op de bodemchemie.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.