help
Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1-situatie) [Boek]
Colson, Liesbet \ Van Hoey, Gert \ Wittoeck, Jan \ Van Colen, Carl \ 2017
De doelstelling van dit project is om een evaluatie te maken van de effecten gelinkt aan de strandsuppletie ter hoogte van Middelkerke op de bodemfauna in het intertidaal en ondiepe subtidaal. De waargenomen ecologische veranderingen worden ook gekad ...
help
Het belang van bodemleven bij heideherstel op voormalige landbouwgrond \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bobbink, R. \ Weijters, M. \ Bij, A. van der \ Diggelen, R. van \ 2016
Omvorming van landbouw naar heide is een moeizaam proces, waarbij zich allerlei knelpunten voordoen. De problemen spelen zich zowel bovengronds, maar zeker ook ondergronds af, waarbij het bodemleven van groot belang is voor het functioneren van de st ...
help
De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde [Boek]
Ysebaert, Tom \ Craeymeersch, Johan \ Wal, Daphne van der \ 2016
Deze studie, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft als doel de relatie tussen bodemdiergemeenschappen en abiotische omgevingsvariabelen nader te onderzoeken en daarmee een betere onderbouwing te verkrijgen van de grens tussen hoog- en laagdynamische ...
help
Bodemverdichting voorkomen met vaste rijpaden \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro start een pilootproject ‘Meerjarige vaste rijpaden op breed spoor’. Daarom werd eind april een aangepaste trekker met bps-besturing voorgesteld.
help
Effecten van garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden [Boek]
Glorius, S. \ Craeymeersch, J. \ Hammen, T. van der \ Rippen, A. \ Cuperus, J. \ Weide, B. van der \ Steenbergen, J. \ Tulp, I. \ 2015
De garnalenvisserij is economisch en in aantallen schepen één van de belangrijkste visserijen in Nederland en opereert vooral binnen Natura 2000 gebieden. Voor zowel de Noordzeekustzone als de Waddenzee is er binnen de Natura 2000 wetgeving een verbe ...
help
Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta [Boek]
Kooten, Tobias van \ Jansen, Henrice M. \ 2015
Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.
help
De rol van de bodemfauna in oude bosbodems \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Siepel, H. \ 2015
Met de toenemende vraag naar energie, neemt ook de vraag toe naar groene energie uit biomassa. Voor de bos- en natuurbeheersector zou dat een welkome ontwikkeling kunnen zijn, omdat de vergoedingen uit subsidies al een aantal jaren onder druk staan. ...
help
Ontwikkeling bodemfauna op en rond de Zandmotor [Poster]
Wijsman, J. \ [ca. 2015]
In 2011 is er als experiment een grootschalige (19 miljoen m3) strandsuppletie aangelegd tussen Ter Heijde en Kijkduin, de “Zandmotor”. De golven en stroming moeten het zand van de Zandmotor geleidelijk (periode 20 jaar) naar de kust transporteren. D ...
help
Ontdek de bodemdieren [Poster]
Korthals, G. \ Berg, M.P. \ Goede, R. de \ Baanders, T. \ Beijaert, M. \ Rienks, F. \ 2015
Zoekkaart voor het ontdekken van bodemdieren in eigen omgeving.
help
Bodembewoners : onbekende schatten onder onze voeten [Website]
2015
De bodem, de grond, onze aarde. Een grote rijkdom, alleen al spreekwoordelijk! En de (spreek)woorden zijn ook overwegend positief. Je bent graag ‘aardig’ bijvoorbeeld, of ‘grondig’. Maar wist je ook dat het écht de voedingsbodem onder onze samenlevin ...
help
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : bodemdieren 2004-201 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Escaravage, V. \ Adema, J. \ Asch, M. van \ Tulp, I. \ Prins, T. \ 2015
Met de aanleg van Maasvlakte 2 is de haven van Rotterdam uitgebreid. Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling die in 2007 is uitgevoerd, is een aantal effecten van de aanwezigheid van Maasvlakte als signif ...
help
Praktijkproef heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond in het Noordenveld : resultaten 2011-2014 [Boek]
Weijters, M. \ Bij, A. van der \ Bobbink, R. \ Diggelen, R. van \ Harris, J. \ Pawlett, M. \ Frouz, J. \ Vliegenthart, A. \ Vermeulen, R. \ [2015]
Sinds het begin van de vorige eeuw tot 1960 is het oppervlak aan heides in Nederland met ca. 95% gedaald. Zowel herstel van de kwaliteit van bestaande heides als ook het vergroten van het oppervlak (goed ontwikkelde) heide binnen het Nederlandse natu ...
help
Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mulder, C. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Verweij, W. \ 2015
In het (inter)nationale biodiversiteitsbeleid definieert men natuur vooral in termen van soorten en ecosystemen. Met de groeiende aandacht voor de functionele diversiteit van planten en dieren is echter het besef doorgedrongen, dat kwalificaties als: ...
help
Bodemleven is de nieuwe ploeg : de techniek van de niet-kerende grondbewerking \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2015
Bij teeltechnieken waarin niet meer wordt gekeerd, moet de ploeg wijken. Dat is logisch. Maar welke machines moeten ervoor in de plaats komen?
help
‘Bodemleven beter benutten’ \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
„Nu we steeds meer weten over wat er onder de grond gebeurt, kunnen telers het bodemleven beter benutten.” Aan het woord is hoogleraar mycorrhiza-ecologie Marcel van der Heijden. Als Utrechts hoogleraar, maar vooral als onderzoeker in Zwitserland, we ...
help
Inventarisatie bodemfauna op projectlocatie Vogelsand [Boek]
Troost, K. \ Ende, D. van den \ 2015
Vogelbescherming Nederland heeft het voornemen om, samen met andere partijen, een vogeleiland aan te laten leggen nabij Den Oever in de Waddenzee. Omdat de Waddenzee een beschermd natuurgebied is dat deel uitmaakt van het Europese Natura 2000 netwerk ...
help
2015: het Jaar van de Bodem \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Laat, H. de \ Rienks, F. \ 2015
Al gehoord? Het jaar 2015 is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bodem’. Bodemecologen zijn hier natuurlijk heel blij mee. De gemiddelde Nederlander is namelijk een beetje onverschillig geworden. Die vindt de aanwezigheid v ...
help
Monitoring VIBEG voor bodemdieren TO in 2013 [Boek]
Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ Troost, K. \ 2014
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
help
De Springstaart Entomobrya Unostrigata nieuw voor Noordwest-Europa (Hexapoda: collembola: entomonryidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Berg, M.P. \ Duinen, J.J. van \ 2014
Nieuw gevormd landschap, zoals duinvalleien, opgespoten polders en bedrijventerreinen in ontwikkeling vormen de habitat van gespecialiseerde soorten. Je moet tegen een stootje kunnen om in een dergelijke zandige, schaars begroeide omgeving te overlev ...
help
De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009-2013 [Boek]
Glorius, S. \ Rippen, A. \ Jong, M. de \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ Bakker, A. \ Hoppe, M. van \ 2014
In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.