help
Soil Knowledge Clips: Soil Suitability [Video]
Lansu, E. \ Stoorvogel, M. \ Traas, M. \ Candel, J. \ Lubbers, I. \ Stoof, C. \ 2020
The relevant tables for soil suitability are shown and it is explained how to use them.
help
Help, mijn veld is te zacht en te kwetsbaar, wat moet ik doen? \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2015
Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Aanzienlijk meer taken worden van gemeenten naar sportverenigingen overgeheveld. Problemen zoals beheer en onderhoud worden het pakkie-an van clubbestuurders. Dat is al goed merkbaar: men orieteert zich ...
help
Bodem is basis voor topmais : ontwijk valkuilen in grondbewerking \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Verhagen, M. \ 2015
In een goed maisjaar als 2014 lukt alles. Slechtere weersomstandigheden straffen bewerkingsfouten echter genadeloos af. Aandacht is daarom vereist.
help
Bouwen op drijfzand : benutten van geologische kennis bij dijkbeheer [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hammen, J. van der \ Harmsen, M. \ Hijma, M. \ Lam, K.S. \ 2015
Het wettelijk toetsinstrumentarium 2017 geeft dijkbeheerders een interessante tool en een nuttige schematisering van de ondergrond. Deze wordt toegepast in de vierde toetsronde voor primaire keringen. Er zijn veel kanen om het toepassingsgebied te ve ...
help
Van babyklei tot bejaardenklei \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Hendriks, R. \ 2014
De grond die een boer of tuinder bewerkt is ooit een keer afgezet door zee, rivieren of wind. Ruud Hendriks beschrijft hoe een piepjonge, kalkrijke kleibodem zich ontwikkelt tot een oude, bodem met een broos gestel. Net een mensenleven.
help
Precision Sense meet moeiteloos duizend punten per hectare sportveld : all round meetinstrument scant alle zwakke plekken \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Toro heeft dit jaar een interessante innovatie weggezet bij STRI: de Precision Sense 6000, waarmee al rijdend over een sportveld of golfbaan allerhande gegevens over de bodem worden gemeten. STRI koppelt hieraan een onderhoudsadvies.
help
Help najaar : hoe vitaal is mijn gras?! \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Aalderink, J. \ 2014
De vakantieperiode is ten einde en het najaar breekt aan. Een periode om bij stil te staan en jezelf de vraag te stellen: “hoe is het met de vitaliteit van mijn grasplant”: • Is de plant vitaal genoeg om zich te wapenen tegen najaar en winter? • Zijn ...
help
Landelijk beeld van fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater : een analyse met het model PLEASE [Boek]
Salm, C. van der \ Walvoort, D. \ Massop, H. \ 2014
Landsdekkende kaarten zijn gemaakt voor zowel fosfaattoestand als het fosfaatbindend vermogen door relaties af te leiden tussen uitspoelings parameters (vanuit model PLEASE) en vlakdekkende informatie (bodemtype, Gt en landgebruik). Gemiddeld voor he ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het gebied Geelbroek [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2014
Voor het gebied Geelbroek is door DLG regio noord een inrichtingsplan gemaakt. Hierin wordt het brongebied van de Drentse Aa grotendeels ingericht als natuurgebied. Daarbij wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het gebied aangepast. Plan ...
help
Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt? [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wamelink, G.W.W. \ Frissel, J.Y. \ Krijnen, W.H.J. \ Verwoert, M. \ Goedhart, P.W. \ 2014
Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een ...
help
Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ Brouwer, F. \ 2014
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenla ...
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling Westelijke Langstraat [Boek]
Vries, F. de \ 2013
Voor een aantal terreinen in de Westelijke Langstraat is een bodemgeschiktheidsbeoordeling uitgevoerd voor de teelt van tarwe, rietzwenkgras, grasklaver en luzerne.
help
De ontwikkeling van bodems in het gematigde klimaat [Boek]
Hendriks, R. \ 2013
Een boer of tuinder werkt op een vertrouwd stuk grond dat in de loop der jaren meestal maar weinig verandert. Het is goed om te weten in welk stadium van ontwikkeling de bodem is waarop je teelt. Dit geeft zicht op de manier van bewerken die past bij ...
help
Potentie van ondergrondse waterberging voor (glas)tuinbouw in Zuid-Holland [Boek]
Doorn, A. van \ Zuurbier, K.G. \ Paalman, M.A.A. \ 2013
Voor de glastuinbouw is de beschikbaarheid van altijd voldoende kwalitatief goed zoet gietwater een vereiste. Een aanvullende mogelijkheid is om hemelwater in de ondergrond op te slaan, waarna het in perioden van watertekort weer (deels) kan worden t ...
help
Toetsing waterkeringen ondanks beperkt grondarchief \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leskens, A. \ Lodiers, S. \ 2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft bij het toetsen van regionale waterkeringen een 'hybride' aanpak gevolgd. Het heeft de beperkt aanwezige bodemgegevens, door boringen en sonderingen, aangevuld met informatie uit geologisch onderzoek dat ...
help
3. Bodem, water en bouwplan \ Handboek snijmaïs [Hoofdstuk uit boek]
2012
De bodem vormt de basis voor een goede nutriënten- en vochtvoorziening. In dit hoofdstuk worden een aantal onderdelen behandeld die te maken hebben met de grond en het grondgebruik. Eerst gaan we in op een aantal aspecten, die een rol spelen bij de g ...
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011 [Boek] - 5e gew. dr
Huinink, J.T.M. \ 2011
Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschikth ...
help
Landschapsleutel : een leidraad voor een landschapsanalyse [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Riel, M.C. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Jansen, A.J.. \ Klaver, B. \ Loeb, R. \ Runhaar, J. \ Smeenge, H. \ 2011
De Landschapsleutel beoogt een praktisch instrument te zijn om te beoordelen welke aquatische of terrestrische natuur-ontwikkelingpotenties waar aanwezig zijn bij de omvorming van voormalige landbouwgrond naar nieuwe natuur. De landschapsleutel maakt ...
help
Bodemkundige informatie proeflocaties project effectiviteit bufferstroken [Boek]
Heinen, M. \ Kekem, A.J. van \ 2011
Voor het onderzoek naar het effect van bemestingsvrije perceelranden op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden op vijf locaties in Nederland metingen uitgevoerd. De bodems op de vijf locaties zijn in detail gekarteerd (beschrijving bodempr ...
help
Regionale geologische variatie in samenstelling van de grond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vermooten, J.S.A. \ Heerdink, R. \ Griffioen, J. \ 2011
De ondergrond wordt door mensen gebruikt en beïnvloed. Belangrijke invloeden zijn bijvoorbeeld drainage, nutriënten- en kationeninspoeling als gevolg van bemesting, verontreiniging met organische verbindingen, metalen en andere contaminanten. We will ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.