help
The natural occurrence of chloramphenicol in crops [Boek]
Berendsen, B. \ Zuidema, T. \ Jong, J. de \ 2015
Unexpected findings of the banned antibiotic chloramphenicol in products of animal origin, feed and straw prompted urgent investigation. Therefore a monitoring study in straw was carried out. The monitoring showed that in 37 sample chloramphenicol wa ...
help
Bodemmoeheid: een praktijkinventarisatie \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Helm, F. van der \ Vink, P. \ 2008
De teelt van pioenrozen op grond waar deze planten eerder hebben gestaan, kan na één of enkele jaren tot problemen lijden doordat de groei van de planten zichtbaar afneemt. In 2008 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze bodemmoe ...
help
Kinderlood : metingen aan de invloed van lood in bodem op de concentratie in bloed \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Peeters, E. \ Wijn, S.P. \ 2007
Onderzoek aan Rotterdamse kinderen (1-6 jaar) wijst uit dat in de afgelopen vijfentwintig jaar de gemiddelde concentratie lood in bloed is afgenomen met ongeveer een factor vier. Deze afname wordt verklaard door de enorme sanering van de oorspronkeli ...
help
Workshop: praktijklessen uit de Krimpenerwaard Triade : adviezen voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de Triade als methode voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging [Boek]
Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ Vegter, J.J. \ Moolenaar, S.W. \ Rutgers, M. \ 2005
De Triade geldt als een geaccepteerd instrument om de effecten van bodemverontreiniging op het bodemecosysteem te meten. In dit rapport zijn adviezen verwoord voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de Triade, als methode om ecologische risico ...
help
Oral exposure to environmental contaminants: processes of bioavailability and interactions with intestinal microorganisms = Orale blootstelling aan milieucontaminanten: processen van beschikbaarheid en interacties met intestinale micro-organismen [Proefschrift]
Van de Wiele, T. \ 2005
help
Citrate exudation by maize roots : a possible mechanism of resistance to aluminium [Proefschrift]
Mariano, E.D. \ 2003
help
Handbook of soil acidity [Boek]
Rengel, Z. \ 2003
help
Voorstel voor herziening van de bodemsaneringsnormen voor polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nouwen, J. \ 2002
De bodemsaneringsnormen (voor landbouw-, woon-, recreatie- en industriegebieden) en grondwatersaneringsnormen voor een groot aantal PAK's in het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (Vlarebo) zullen worden herzien. Het gaat daarbij om niet-c ...
help
Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels [Boek]
Baars, A.J. \ 2001
help
Geen norm, wat nu?! : de beoordeling van niet genormeerde stoffen in de bodem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verbon, P.J. \ Ubbels, J. \ Reinders, M.J.M. \ 2001
Niet voor alle bodemvreemde stoffen heeft de overheid normen vastgesteld. Aan de hand van een praktijkgeval van bodemverontreiniging met ethanolaminen op een bouwterrein wordt beschreven dat er desondanks een acceptabele methode gevolgd kan worden om ...
help
Herziening LAC-signaalwaarden: op weg naar bodem-specifieke normen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Römkens, P.F.A.M. \ Vries, W. de \ 2001
De huidige LAC-signaalwaarden voor bodemkwaliteit (gehalten aan schadelijke stoffen in de bodem waarbij normen voor gewaskwaliteit worden overschreden) zijn slechts beperkt geschikt voor een locatie-specifieke risico-inschatting m.b.t. zware metalen ...
help
Een vergeten blootstellingsscenario : acute effecten bij jonge kinderen na de ingestie van grond die voldoet aan de gebruiksspecifieke bodemtoetsingswaarden van Actief Bodembeheer in Limburg (ABL) \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kempchen, C. \ Jongmans-Liedekerken, A.W. \ 2001
ABL (Actief Bodembeheer in Limburg) kent bodemtoetsingswaarden toe aan gebruiksfuncties van de bodem (o.a. moestuin en particuliere tuin), gebaseerd op humane risico's bij chronische blootstelling. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het grond e ...
help
Vergleichsversuch DOK: erste Ökobilanz über eine ganze Fruchtfolge \ Oekologie und Landbau : Zeitschrift der Stiftung Oekologischer Landbau [Artikel]
Alföldi, T. \ 2001
Vergelijking van de ecobalansen van het geïntegreerde en het biologische bedrijfssysteem in het langjarige Zwitserse landbouwbedrijfssystemenonderzoek (DOK-Versuch). Op basis van inputs, energieverbruik, stofstromen en emissies in een volledige zeven ...
help
Nieuwe test met vervuilde waterbodems : watervlooien bepalen waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekkers, T. \ Greve, G. \ 2001
In een project van de Universiteit van Amsterdam worden acute (kortdurende) en chronische (langdurende) toxiteitstoetsen voor sediment ontwikkeld met Chydorus sphaericus en Pleuroxus aduncus, watervlooien (cladoceren) uit de familie Chydoridae. Deze ...
help
Ecologische schade bij verontreinigde locaties? : doorwerking van BEVER in de bepaling van de ecologische bodemkwaliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rutgers, M. \ Faber, J.H. \ Postma, J. \ 2000
Uitleg over BLER, een basisbenadering voor een locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling, voor een breed spectrum van bodemgebruiksvormen. Dit raamwerk voor een functiegerichte aanpak van bodemsanering is ontwikkeld in het kader ven de beleidsv ...
help
Afweging saneringsnoodzaak op basis van ecologische risico's: locatie Kollum Chemie : ecologische risicobeoordeling in de praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Waarde, J.J. van der \ Holwerda, D. \ 2000
Op twee percelen met hoge natuurwaarden grenzend aan de met organochloorbestrijdingsmiddelen verontreinigde voormalige industriele locatie Kollum Chemie (Friesland) zijn de effecten van de verontreiniging op het bodemleven en aanwezige ecologische wa ...
help
Eco(toxico)logische risico's van bodemverontreinigingen veelvuldig overschat \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Labee, F. \ Bos, S.C. \ 2000
Veranderende bodemcondities spelen een belangrijke rol bij de biologische beschikbaarheid van verontreinigingen. Door hiermee rekening te houden in de locatiespecifieke ecotoxicologische risicobeoordeling kunnen schadelijke en dure saneringsverplicht ...
help
Voldoet de ecotoxicologische onderbouwing van generieke bodemnormen? : laboratoriumgegevens leveren relevante normen voor veldsituatie \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Posthuma, L. \ Smit, C.E. \ 1999
Generieke bodemnormen (streef- en interventiewaarden) zijn afgeleid van ecotoxicologische risicogrenzen bepaald in het laboratorium. Uit proeven met de modelstof zink, en het effect daarvan op bodemorganismen, blijkt dat normen gebaseerd op bodemtoet ...
help
Strooizout minder onschuldig dan het lijkt \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Stolk, T. \ 1999
Groenbeheerders signaleren toenemende zoutschade aan bomen, groenstroken en bermvegetaties vanwege gladheidsbestrijding
help
Zoutschade is verleden tijd door RHP - potgronden met 'langzame' meststoffen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Zevenhoven, M.A. \ Aendekerk, T.G.L. \ 1998
Door het gebruik van potgronden met een keurmerk behoort zoutschade aan gewassen tot het verleden. In tabellen gegevens over: 1) lijst met geslachten houtige gewassen, ingedeeld naar zoutgevoeligheid; klassen voor zaadgevoeligheid voor de 1:1,5 volum ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.