help
The identification & upgrading of water-soluble products in a pyrolysis waste stream [Studentenverslag]
Smits, M. \ 2017
biomass by itself does not have the right properties for energy generation or chemical production. Pyrolysis, the decomposition of biomass at elevated temperature without oxidation, can output more usable material. The applications of this material a ...
help
Waterkwaliteit KRW, 2015 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit in de KRW beoordeling, de chemische kwaliteit voldoet meestal niet, de ecologische kwaliteit is matig, ontoereikend of slecht. Dit komt vooral door de geringe biologische kwaliteit.
help
De chemische toestand van de waterlichamen van Wetterskip Fryslân : toetsing van de jaren 2011-2014 [Boek]
Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2015
Inzicht in de chemische toestand van oppervlaktewater is een belangrijk element van het waterkwaliteitsbeheer. Om dit inzicht te krijgen monitort Wetterskip Fryslân al jarenlang de concentraties van een groot aantal verbindingen in haar beheergebied, ...
help
Een standaardlijst van prioritaire stoffen voor uniforme toetsing van de oppervlaktewaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Zemmelink, H. \ Kok, H. de \ Pijnappels, M. \ 2015
In de Europese Richtlijn prioritaire stoffen is niet eenduidig aangegeven welke verbindingen moeten worden gerapporteerd voor de stofgroepen polybroomdifenylether, nonylfenol, octylfenol, perfluoroctaansulfonzuur en hexabroomcyclododecaan. Dit is ook ...
help
Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
Wereldwijd worden steeds meer stoffen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Het aantal is te groot om elke stof te monitoren en risico’s te beoordelen. Daarom bestaat de behoefte aan een methode die relatief ...
help
Excretieforfaits van mest: verschillen tussen berekende en gemeten N/P2O5 ratio's in mest [Boek]
Groenestein, K. \ Bikker, P. \ Hoeksma, P. \ Zom, R. \ Bruggen, C. van \ 2015
Er is geconstateerd dat de samenstelling van de mest die de Werkgroep Uniformering berekening Mest en Mineralen (WUM) en de werkgroep National Emission Model Agriculture (NEMA) berekenen anders is dan die gemeten is in de monsters van getransporteerd ...
help
Klinisch chemische bepalingen in handige pakketten \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Geudeke, T. \ Counotte, G. \ 2015
Bij gezondheidsproblemen kan bloedonderzoek een goed hulpmiddel zijn om de oorzaak te achterhalen. Meestal denken we daarbij aan onderzoek op ziekteverwekkers of afweerstoffen tegen ziekteverwekkers. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Om door de bo ...
help
Chemische analyse in onderwijs en toegepast onderzoek [Presentatie]
Broek, B. van den \ 2015
Presentatie van de tweede docentendag van het Centre for Biobased Economy (CBBE) op 24 juni 2015.
help
Meten voor boeren die meer willen oogsten [in bedrijf] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scharroo, J. \ 2014
Het Wageningse bedrijf BLGG AgroXpertus biedt boeren een reeks chemische analyses waarmee boeren hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Het bedrijf is tachtig jaar geleden ontstaan uit de werkzaamheden van de Groningse hoogleraar Joost Hudig. Hudi ...
help
Contaminanten in vis en schaaldieren uit de Noordzee [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Roest, J. van der \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
Het Productschap Vis verzorgt de hygiënecode voor de visafslagen. In deze code moeten mogelijke risico’s van chemische contaminanten in Noordzeevis opgenomen worden, en hoe deze gecontroleerd kunnen worden (HACCP plan). Als basis voor deze hygiënecod ...
help
Chemische vingerafdruk veen onthult klimaatverhaal \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2013
Promovenda Judith Schellekens gebruikt een nieuwe methode om vorming en afbraak van veengronden te achterhalen. Namelijk met behulp van moleculaire chemie. Via pyrolyse, de fragmentatie van organische stof onder invloed van hitte, wordt een indruk ve ...
help
Invloed van de opslagmethode op de kwaliteit van Noorse kreeft (Nephrops norvegicus) [Boek]
Bekaert, K. \ Deloof, D. \ Devriese, L. \ Maes, S. \ Vanhalst, K. \ Verhaeghe, D. \ Robbens, J. \ 2013
In Ierland worden langoustines (Nephrops norvegicus) opgeslagen aan boord op de volgende manier: eerst wordt een ijslaag in de kisten gelegd, daarna worden de langoustines erop gelegd, gevolgd door een luchtdoorlatende zak (fig. 1) en vervolgens word ...
help
Paling analyses Ecofide [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
De opdracht bestond uit het karakteriseren, fileren en homogeniseren tot een mengmonster van de door Ecofide aangeleverde set palingen; het uitvoeren van chemische analyses in het mengmonster en het rapporteren van de resultaten. Dit rapport omvat ee ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Barneveld, E. van \ 2013
Dit jaar werden de kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard bemonsterd voor chemisch onderzoek en enkel de kustzone Noordwijk voor visziekten. Overigens is de gehele vangst bemonsterd
help
Recensie: Naslagwerk 'Standard Methods' bijna té compleet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ 2012
Toen ik het pakket op een regenachtige dag in juni aannam, besefte ik dat ik duidelijk zonder nadenken had ingestemd met deze recensie. Het leek mij uitermate handig om de 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater' in de kast te h ...
help
Verder komen met beheersing meervoudige milieubelasting : "meer risico = meer beheer": 't kan! \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Posthuma, L. \ Spijker, J. \ Zwart, D. de \ 2012
"Meer risico = meer beheer". Dit is een basisprincipe in het bodembeleid. Normwaarden per stof helpen om een eerste inzicht in risico's te krijgen. Bij stofgehalten onder de achtergrondwaarde is de bodem geschikt voor elk gebruik. Voor grondverzet en ...
help
Het belang van goede zuurstofmetingen bij grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonte, M. \ Boukes, H. \ Stuyfzand, P. \ 2012
Onderzoek naar grondwater levert vaak onverwachte resultaten op. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door problemen die ontstaan bij de bemonstering. Metingen van de hoeveelheid opgelost zuurstof kunnen informatie geven over de samenstelling en he ...
help
Bodemvruchtbaarheid krijgt vrij positief rapport \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2012
De Bodemkundige Dienst van België (BDB) brengt om de 4 jaar een publicatie uit van de evolutie van de voornaamste bodemvruchtbaarheidsparameters. Daarvoor gebruikt het de resultaten van de standaardgrondontledingen. In de nieuwe uitgave wordt bovendi ...
help
Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass = Uitstel van N-bemesting na grasoogst: effecten op opbrengst, N-opname en wortelmassa [Boek]
Boer, H. de \ Deru, J. \ Eekeren, N. van \ 2012
De effecten van uitstel van de N - bemesting na de oogst van grasland werden in 2011 onderzocht in een veldexperiment. De veronderstelling was dat uitstel van de N-bemesting de wortelmassa en bewortelingsdiepte kan verhogen, leidend tot een hogere N- ...
help
Weet wat ze echt vreet : lagen in de kuil en effecten op het snijvlak beïnvloeden voederwaarden \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2012
Uit onderzoek van De Heus en BLGG AgroXpertus blijkt dat de standaard kuilanalyse vaak afwijkt van het daadwerkelijk gevoerde product. Op een representatief praktijkbedrijf kan de rantsoenefficiëntie daardoor met 0,1 kilo melk per kilo droge stof dal ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.