help
Seed banks and national policy in Brazil \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Petersen, P. \ Fernandes, G. \ Silveira, L. \ Dias, E. \ 2016
Increasingly, seeds are the domain of professional breeders, agribusiness and policy makers. They decide what makes for a good variety and they develop legislation that excludes other varieties. Despite this, farmer organisations and social movements ...
help
Nationale parken in transitie : governance-implicaties van een veranderend beleidskader [Boek]
Pleijte, Marcel \ During, Roel \ Michels, Rolf \ 2016
De nationale parken verkeren in een transitie. Met de decentralisatie van het natuurbeleid heeft het Rijk sinds januari 2013 veel rijkstaken voor nationale parken laten vallen. Het Rijk is alleen nog verantwoordelijk voor de instelling en begrenzing ...
help
Stappen in buurt- en Dorpskracht : initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd [Boek]
2015
In 2012 startte Movisie met het volgen van 25 initiatieven in buurt- of dorpskracht: burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken. In dit E-boek is verslag gedaan van de be ...
help
Landschapsbeleid provincies [Brief]
Luiten, E. \ 2015
Tijdens de Landschapstriënnale Lingezegen in de zomer van 2014 ben ik met het netwerk van Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit en andere betrokken provincieambtenaren in gesprek geweest. We hebben daarbij onder meer gesproken over het feit dat ...
help
Natuur in de provincie : één jaar Natuurpact in uitvoering [Boek]
2015
Natuurbeleid en natuurontwikkeling richten zich niet alleen op duurzame instandhouding van internationale natuurwaarden (biodiversiteit), maar moeten ook deel uitmaken van de belevingswereld van mensen. En bijdragen aan geluk, gezondheid en economisc ...
help
Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Bouwma, I.M. \ Coninx, I. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2015
Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk f ...
help
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Arnouts, R.A. \ Folkert, R. \ Fontein, R.J. \ Hinsberg, A. van \ Kamphorst, D.A. \ 2015
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soo ...
help
Simply better, complexly different or business as usual? : an analysis of how planning practitioners frame the Dutch Environment and Planning Act [Studentenverslag]
Hollemans, D. \ 2015
This study focuses on the Dutch Environment and Planning Act (in Dutch: Omgevingswet). Which is a law that as from 2018 will replace a plethora of laws, orders in council and rules of law that currently determine what is permitted in Dutch spatial pl ...
help
Juridica : groene decentralisatie, verschillen leiden tot geschillen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kistenkas, F.H. \ 2014
We leven weer in tijden van decentralisme. In diverse beleidssectoren treedt de rijksoverheid terug en wordt er gedecentraliseerd naar gemeenten of provincies. Je ziet dat in de zorgsector, de cultuursector en nu dus ook in de natuursector. We leven ...
help
Decentralisatie natuurbeleid is en blijft een onzinnige operatie [themanummer Nationaal Natuurnetwerk] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Dit is het laatste jaar voor het Bosschap. Langzaam maar zeker neemt de nieuwe vereniging van bos en natuurterreineigenaren een deel van de taken van het Bosschap over. Voorzitter van het Bosschap Ed Nijpels heeft een mooi afscheidskado bedacht voor ...
help
Succesfactoren kleine schaal : Pps kleinschalige bioraffinage WP6, tussentijdse rapportage 2013 [Boek]
Bruins, M.E. \ Meesters, K.P.H. \ Scott, E.L. \ Kolfschoten, R.C. \ Haer, T. \ 2014
Onze maatschappij ondergaat momenteel de transitie van een op aardolie gebaseerde economie naar een biobased economy. Hiervoor worden vele nieuwe bioraffinage processen ontwikkeld. Kleine schaal bioraffinage kan voordelen hebben, niet alleen vanuit e ...
help
Evaluatie van het Natuurpact : een voorstel voor een evaluatiekader [Boek]
Folkert, R. \ Arnouts, R. \ Boonstra, F. \ Hinsberg, A. van \ Kuindersma, W. \ [ca. 2014]
In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het Natuurpact (2013). Het PBL evalueert eens in de drie jaar of het gevoerde natuurbe ...
help
Kennis voor provincies : vier modellen voor samenwerking in het Beleidsondersteunend Onderzoek in het natuurdomein [Boek]
Haas, W. de \ Vullings, W. \ Boonstra, F. \ 2014
Bij de decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies is er niet voor gekozen de BO-gelden ten behoeve van onderzoek voor natuurbeleid mee te decentraliseren. Dus hoewel het natuurbeleid is overgedragen aan de provincies, blijft de financiering ...
help
Het einde van de Dienst Landelijk Gebied : knippen, splitsen, delen en weer doorgaan \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Oktober 2013 kondigden de provincies en het ministerie van Economische Zaken aan dat ze de Dienst Landelijk Gebied zouden gaan opheffen. Hoewel dat voor velen toch als een verrassing kwam en een bijna onvoorstelbaar plan leek, gaat het er nu toch ech ...
help
Decentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Benhadi, R. \ 2013
Na moeizame en complexe onderhandelingen hebben provincies en Rijk een akkoord weten te bereiken over de toekomst van het Nederlandse natuurbeleid met een decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. In deze bijdrage wordt ingegaan op de ...
help
Puntensysteem natuurcompensatie en -saldering [Boek]
2013
De (Rijks)rekenkamer heeft in 2010 tekortkomingen gesignaleerd bij de uitvoering van natuurcompensatie. Vanuit haar verantwoordelijkheid heeft het Rijk in 2011 een stuurgroep ingesteld om deze tekortkomingen het hoofd te bieden. Vanwege de decentrali ...
help
Johan ter Harmsel, directeur van Zeton in Enschede: ‘Meer vraag naar kleine installaties voor decentrale productie’ : \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Roller, E. te \ 2013
“Er is steeds meer vraag naar relatief kleine productieinstallaties. Met die installaties kan een bedrijf op specificatie produceren voor individuele klanten. In plaats van één grote fabriek heeft de producent dan een aantal kleine fabrieken ter groo ...
help
The enabling institutional context for integrated water management: lessons from Melbourne \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Ferguson, B.C. \ Brown, R.R. \ Frantzeskaki, N. \ Haan, F.J. de \ Deletic, A. \ 2013
There is widespread international acceptance that climate change, demographic shifts and resource limitations impact on the performance of water servicing in cities. In response to these challenges, many scholars propose that a fundamental move away ...
help
Systeemdiscussie laat zich gelden \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Debets, F. \ 2013
De discussie over ons rioleringsysteem is de laatste tijd weer wat aangewakkerd. Het dilemma ‘centraal of decentraal’ ligt weer op tafel. Het verkennen van de standpunten is een interessante oefening, maar bij de gemeenten is de vraag veel concreter ...
help
Het onderhandelingsakkoord : reacties van de provincies toegelicht \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bouwma, I.M. \ Weebers, C. \ 2012
De laatste paar weken van 2011 waren spannend voor natuur geïnteresseerd Nederland. Tot 24 december konden de Provinciale Staten van de twaalf provincies aangeven of zij instemden met het onderhandelingsakkoord 'decentralisatie natuur'. Zeven provinc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.