help
Reststromen uit bossen en de houtverwerkende industrie : een overzicht van zeven Europese landen [Boek]
2020
Dit rapport gaat in op de vraag hoeveel houtige reststromen in Nederland en omringende landen beschikbaar zijn voor de productie van bio-energie.
help
Systematiek Monitor RES [Boek]
Matthijsen, J. \ Uyterlinde, M. \ Chranioti, A. \ Dignum, M. \ 2020
Dit document geeft op hoofdlijnen het Wat, Hoe & Wanneer bij de monitor van de eerste Regionale Energie Strategie (RES) door het PBL. Binnen deze hoofdstructuur wordt de monitor op onderdelen nog nader uitgewerkt voor de concept-RES op 1 juni 2020 en ...
help
Elektriciteitsproductie naar recordhoogte \ CBS webmagazine [Artikel]
2020
De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool naar aardgas als ...
help
Kamerbrief Kabinetsvisie over de rol van gas in het energiesysteem [Brief]
2020
help
Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2019 [Factsheet]
2020
Bedrijven die brandstoffen aan het Nederlandse vervoer leveren zijn verplicht om elk jaar een bepaald aandeel hernieuwbare energie te leveren en om de CO2-uitstoot van hun vervoersbrandstoffen te verminderen. Op onderstaande afbeelding vindt u de bel ...
help
10-jarenplan Circular Biobased Delta 2020-2030 [Boek]
2020
In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Hoe gaat Nederland dat bereiken? In de illustratie hieronder staat in het kort wat er de komende 10 jaar moet gebeuren en hoe we dat moeten aanpakken om on ...
help
Kamerbrief met visie kabinet op verduurzaming basisindustrie 2050 [Brief]
2020
Minister Wiebes stuurt de visie van het kabinet op de verduurzaming van de basisindustrie richting 2050.
help
Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap [Boek]
Spijker, Joop \ Elbersen, Wolter \ Vural Gursel, Iris \ Lerink, Bas \ 2020
Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de geringe uniformiteit en de geringe volumes. Dit r ...
help
Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa : verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen [Boek]
Strengers, Bart \ Elzenga, Hans \ 2020
help
Bio-Scope : Toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa [Boek]
2020
De scope van dit rapport, over beschikbaarheid en toepassingen van ‘duurzame biomassa’ in de zichtjaren 2030 en 2050, is breed (zie Figuur 1). De studie omvat de toepassing van biomassa voor materialen zoals bijvoorbeeld hout voor de bouw, voor feeds ...
help
Zon, wind en mest geven melkveehouderij nieuwe energie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Meer dan de helft van de elektriciteit die Nederlandse melkveehouders verbruiken, is duurzaam opgewekt. Toch werkt de sector nog lang niet energieneutraal. De transitie naar duurzame energie gaat niet zonder slag of stoot. Maar de potentie van zon, w ...
help
Is biomassa verstandig als energiebron voor stadsverwarming? [Boek]
Turkenburg, W. \ 2020
Maandag 27 januari 2020 vond in de raadszaal van de gemeente Purmerend een informatiebijeenkomst plaats over het gebruik van houtige biomassa bij het opwekken van warmte. Purmerend maakt van deze aanpak gebruik voor hun stadsverwarming. De warmtecent ...
help
Scenario's voor klimaatneutraal energiesysteem : Slimme combinaties van energie-opties leiden tot duurzame en betaalbare energiehuishouding [Boek]
Scheepers, M. \ Faaij, A. \ Brink, R. van den \ 2020
Door TNO zijn twee scenario’s opgesteld (ADAPT en TRANSFORM) waarmee met name de grote veranderingen in het Nederlandse energiesysteem zijn verkend die kunnen (moeten) plaatsvinden in de periode na 2030.
help
Industriële Biotechnologie: de basis van de biobased economy \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2020
Industriële biotechnologie is een vakgebied dat wereldwijd aan een stevige opmars bezig is. Micro-organismen gaan zorgen voor een verdere vergroening van de economie, een meer efficiënte productie op basis van hernieuwbare grondstoffen en een razends ...
help
ThinkForest: Science insights to the European Green Deal and forests [Video]
2020
Our May ThinkForest webinar focused on: - What are the main objectives of the Green Deal and how do these relate to the forest-based sector? - How is the forest-based sector in general viewed in the Green Deal? - What are the strengths and weaknesses ...
help
Niet alles kan overal : eindadvies over structurele aanpak op lange termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijk, J.J. van \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L.E.M. \ Adviescollege Stikstofproblematiek \ 2020
Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Na het uitbrengen van het eerste advies ‘Niet alles kan’ ...
help
How does a circular economy lead to less greenhouse gas and climate repair? [Video]
Hattum, T. van \ 2020
Tim van Hattum, Program Leader Green Climate Solutions: “Al of us combine our consuming with a tremendous amount of energy. The energy we use is generated mainly by with fossil fuels. Our CO2 emissions have to be reduced drastically. We could make ov ...
help
Convenant duurzaamheid biomassa : Jaarrapportage 2019 en mid-term evaluatie [Jaarverslag]
Grinsven, A. van \ Leguijt, C. \ Veen, R. van der \ 2020
In 2015 sloten energiebedrijven en milieuorganisaties het Convenant Duurzaamheid Biomassa (verder genoemd: het Convenant). Het Convenant schrijft ook voor dat een onafhankelijke partij jaarlijks rapporteert over de geleverde inspanningen en bereikte ...
help
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw [Boek]
2020
Wat is het probleem van klimaatverandering voor landbouw en hoe kan de landbouwsector zich aanpassen aan klimaatverandering?
help
Klimaatadaptatie in de open teelten : inventarisatie van klimaattrends, risico’s en adaptatiemaatregelen voor boerenbedrijven in de open teelten [Boek]
Verstand, Daan \ Schaap, Ben \ Schoorlemmer, Herman \ Wolf, Pieter der \ Balen, Derk van \ Verhagen, Jan \ 2020
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.