Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 866

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eutrofiëring"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie herstelproject Westkapelsche Kreek (oost) [Boek]
Dam, H. van \ 2010
Het oostelijk deel van de Westkapelsche Kreek (Walcheren) is ondiep en had lange tijd een slechte waterkwaliteit door de toestroom van landbouwwater. In 2003 is dit deel van de kreek uitgebaggerd en is het landbouwwater afgeleid. Voor en na de uitvoe ...
help
Praktijkproeven blauwalgenbestrijding in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waajen, G. \ Lurling, M.F.L.L.W. \ Engels, B. \ Zanten, H. van \ 2010
Overlast door blauwalgenbloei is een hardnekkig en veel voorkomend waterkwaliteitsprobleem. Het is niet alleen hinderlijk omdat het vaak in de woonomgeving of in zwemplassen voorkomt, maar er zijn ook risico’s voor dier- en volksgezondheid aan verbon ...
help
Toestand en trends in de waterkwaliteit van Nederlandse meren en plassen : resultaten van de vijfde eutrofiëringsenquête in opdracht van de werkgroep Routekaart Heldere Meren [Boek]
Pot, R. \ 2010
Dit onderzoek is de vijfde aflevering in een reeks die begon in 1976 onder de paraplu van de CUWVO. In hetzelfde kader zijn landelijke overzichten verschenen in 1980, 1988 en 1998. Deze vergelijkende studies aan honderden ondiepe meren (multilake stu ...
help
Toepassing van fluorescentie bij de beoordeling van de risico's van giftige blauwalgen [Boek]
Oost, R. van der \ 2010
Cyanobacteriën, meestal blauwalgen genoemd, kunnen door de productie van giftige stoffen problemen veroorzaken in zwemwateren. Het monitoren van de risico’s van giftige blauwalgen is echter een complexe zaak. Verschillende soorten blauwalgen kunnen z ...
help
Toepassing fluorescentie bij beoordeling van risico's giftige blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, R. van der \ Mattens, G. \ Schaub, B. \ Talsma, M. \ 2010
Het monitoren van de risico's van giftige blauwalgen is een lastige zaak. Omdat verschillende soorten blauwalgen een zeer groot aantal gifstoffen kunnen produceren, waarvan de toxiciteit voor een groot deel nog onbekend is, kan niet worden volstaan m ...
help
De effectiviteit van de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) voor Rode-lijstsoorten : de tweede Rode Lijst met Groene Stip voor vaatplanten en enkele diergroepen in Nederland [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 2010
In dit rapport wordt de effectiviteit van de effectgerichte maatregelen (EGM) geëvalueerd op basis van de methode van Rode Lijst met Groene Stip. De methode Rode Lijst met Groene Stip is al eerder toegepast om de effectiviteit van effectgerichte maat ...
help
Aanpak van blauwalgenoverlast : een onderzoek naar de effecten van uitgevoerde herstelmaatregelen op de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten [Studentenverslag]
Delft, M. van \ 2010
Blauwalgenoverlast is een jaarlijks terugkerend probleem in veel watersystemen. Door eutrofiering kunnen blauwalgen gaan domineren in watersystemen en neemt de waterkwaliteit sterk af. Water wordt troebel, biodiversiteit neemt af en er kan vissterfte ...
help
Klimaatverandering, blauwalgen en recreatie [Presentatie]
Lurling, M. \ Ruiter, H. \ 2010
Twee sprekers van een congres gaan in op de effecten die klimaatverandering kan hebben op cyanobacteriën en wat dat weer voor gevolgen kan hebben voor recreanten. Zo vertellen ze over de verschuiving in soortensamenstelling en verhoging van de produc ...
help
Klimaatverandering en ecologische modellen voor stagnante wateren [Presentatie]
Mooij, W. \ Schep, S. \ 2010
Sprekers laten zien hoe klimaatscenario’s doorberekend kunnen worden in ecologische modellen en wat de effecten zijn van de verschillende scenario’s. De nu actuele klimaatverandering wordt in perspectief geplaatst van de autonome ontwikkelingen. Hier ...
help
Blauwalgen tot het verleden in het Oosterpark te Ridderkerk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Tetering, A. van \ Maandag, H. \ 2010
In de gemeente Ridderkerk ligt het Oosterpark. Het park vormt een buffer tussen het stedelijk gebied en de snelweg A15. Er vinden diverse vormen van recreatie in het park plaats, zoals wandelen, fietsen, honden uitlaten, vissen en zelfs zwemmen in de ...
help
Waterkwaliteit van de meren langs de Diefdijk vanaf 1500 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cremer, H. \ Kirilova, E. \ Koolmees, H. \ 2010
Paleo-ecologische methoden worden in Nederland nog steeds niet voldoende benut om de waterkwaliteits- en landschapsgeschiedenis van de laatste eeuwen in kaart te brengen. Terwijl dit soort onderzoek van boringen in sediment juist de unieke kans biedt ...
help
Variatie in achtergrondbelasting van fosfaat op oppervlaktewater in een polder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, J. \ Louw, P. de \ Orup, C. \ Foppen, J.W. \ 2010
Eutrofiëring vormt één van de belangrijkste problemen van het oppervlaktewater in Nederland. De voornaamste oorzaken van eutrofiëring zijn de hoge stikstof- en fosfaatbelasting. De fosfaat- en stikstofemissies door huishoudens en industrie naar het o ...
help
Effects of climate change on water quality in the Ilperveld [Studentenverslag]
Wiele, J. van der \ 2010
In this study, the effects of climate change on the aquatic Natura 2000 goals of the Ilperveld were investigated. The Ilperveld is a brackish peat land area in the province of Noord-Holland. The Ilperveld is designated to preserve habitat type 3140, ...
help
Interne eutrofiering en veenafbraak; literatuuronderzoek : effect van toepassing van onderwaterdrains: literatuuronderzoek [Boek]
Kemmers, R.H. \ Koopmans, G.F. \ 2010
Onderwaterdrains vormen een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. Daarbij wordt via drains oppervlaktewater aangevoerd onder het maa ...
help
Afdekken met zand gaat interne eutrofiëring tegen : goede ervaringen bij Bergse Achterplas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Osté, L.A. \ Bakker, D.J. \ Roskam, G.D. \ Hemelraad, J. \ 2010
Een afdeklaag van schoon materiaal op een verontreinigde waterbodem voorkomt opwerveling van de verontreiniging naar de waterkolom. Na goede resultaten bij de Bergse Achterplas (Rotterdam) gaat het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard ook de ...
help
Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : eindrapportage 2006-2009 (fase 2) [Boek]
Lamers, L. \ 2010
Rapportage in het kader van OBN-onderzoek. Met als betrokken onderzoeksorganisaties: NIOO, Stichting Bargerveen, Koeman en Bijkerk, Universiteit Utrecht, B Ware Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, Witteveen+Bos en Wetterskip Fryslân. De achterui ...
help
De ecologische toestand van de Leijen : de resultaten van 10 jaar maatregelen en monitoring : M.A.A. de la Haye ... et al.] [Boek]
Haye, M.A.A. de la \ 2010
In 1997 is een actieprogramma opgesteld om de eutrofiëring van de Leijen, een Friese laagveenplas, terug te dringen, o.a. door het verminderen van de invloed van effluent van RWZI Drachten en riooloverstorten, afkoppeling hemelwaterafvoer bij boerder ...
help
Fosfaatparameters van landbouwgrond en bagger ter voorkoming van eutrofiëring bij het verondiepen van diepe plassen : advies bij een helpdeskvraag [Boek]
Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Harmsen, J. \ Ehlert, P.A.I. \ 2010
De Ministeries van LNV, V&W en VROM stellen gezamenlijk beleid op voor het gedeeltelijk dempen van diepe plassen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.. Punt van zorg is vooral de geïsoleerde plassen (geen uitwisseling met ander water). Hier wi ...
help
Waterkwaliteitsveranderingen van Friese laagveengebieden onder invloed van herstel-maatregelen \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Verhagen, R. \ Claassen, T.H.L. \ 2010
Meer dan de helft van de Nederlandse oppervlakte aan laagveen ligt in onze provincie. Zowel in nationaal als internationaal verband heeft Fryslân dan ook een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van deze gebieden en hun bijzondere natuurwaarden ...
help
Waterkwaliteitsontwikkelingen in de Westerplas op Schiermonnikoog van 1993 tot en met 2008 [Boek]
Claassen, T.H.L. \ Meijer-Bielenin, I. \ 2010
Voor de drinkwatervoorziening op Schiermonnikoog wordt van oudsher grondwater gewonnen in de Hertenbosvallei. Sinds 1996 is die winning gedeeltelijk verplaatst naar de Westerplas, in november 1996 is de winning in het Westerplasgebied in gebruik geno ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.