help
Zwarte zee-eenden bij Texel, een reactie op overvloedig voorkomen van Ensis? [Boek]
Leopold, M. \ Asch, M. van \ Dijkman, E. \ Goudswaard, K. \ Lagerveld, S. \ Verdaat, H. \ Camphuysen, K. \ Horn, J. ten \ 2015
Voor de Noordzeekust van de zuidpunt Texel (nabij Hoornderslag) verbleven in 2013 laat in het voorjaar record aantallen zwarte zee-eenden. In de eerste helft van 2014 werden opnieuw grote aantallen zwarte zee-eenden bij Texel geteld. Een dergelijke s ...
help
De foeragerende honingbij \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Steen, J. van der \ 2015
Dit artikel is een compilatie van het Wageningen-UR PRI rapport 606 ’Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I)’. In dit rapport wordt het haalgedrag van de honingbij beschreven: hoe wordt het bepaald en wat wordt verzameld en ...
help
Meervleermuis [anderland] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wymenga, E. \ 2015
Hoe ziet de kaart van Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Vergeet de mesnenkaart en kijk met specialisten mee naar een ander Nederland. Nu Eddy Wymenga, ecoloog en mededirecteur van Altenburg & Wymenga. Over de blik van de meervleermuis.
help
Seal monitoring and evaluation for the Gemini offshore windpark: pre-construction, T0 - 2014 report [Boek]
Brasseur, S. \ Kirkwood, R. \ 2015
Two species of seals live in Dutch waters: the grey seal (Halichoerus grypus) and the harbour seal (Phoca vitulina). Although hauling out on near-shore tidal sandbanks, both species forage predominantly in the North Sea. Anthropogenic activities with ...
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag [Boek]
Ens, B.J. \ Krol, J. \ Meer, J. van der \ Piening, H. \ Wijsman, J. \ Schekkerman, H. \ Rappoldt, K. \ 2015
De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring ...
help
Mogelijke bijdrage van kadavers aan het broedsucces van Raven in Nationaal Park De Maasduinen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Wenting, E. \ Beekers, B. \ 2015
Regelmatig wordt onderzocht welke aasetende vogel- en zoogdiersoorten profiteren van kadavers van grofwild. In Nationaal Park De Maasduinen werd in de winter van 2013/2014 door cameravallen opvallend vaak de Raaf bij kadavers waargenomen. Deze vogels ...
help
Veldleeuwerik heeft meer nodig dan faunaranden : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kuiper, M. W. \ Ottens, H.J. \ 2015
Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor akkervogels. Zo is in de afgelopen 50 jaar de populatie veldleeuweriken met 96 procent afgenomen. Het is van belang om de juiste maatregelen uit te voeren om deze negatieve trend stoppen.
help
Honger maakt rauwe frambozen zoet \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Blacquière, T. \ 2015
Artikel naar aanleiding een foto waarop honingbijen zich tegoed deden aan rijpe frambozen. Is dat normaal, was de vraag. Wat zeker is: het moeten zoete frambozen geweest zijn, want daar houden bijen van.
help
Eat and be eaten: porpoise diet studies [Proefschrift]
Leopold, M.F. \ 2015
help
Voedsel voor weidevogels : vrijwilligers ANV meten aanbod [Brochure]
Luske, B. \ Deru, J. \ 2015
Agrarische natuurverenigingen, natuurbeherende organisaties, beleidsmakers, boeren, waterschappen en honderden vrijwilligers zetten zich ieder jaar in om weidevogels in het Nederlandse landschap te beschermen. Door het maaien uit te stellen, nesten t ...
help
Search performance and the spatial resource distribution [Proefschrift]
Huisman, T.J. \ 2014
In de afgelopen decennia heeft het onderzoek naar bewegingspatronen in de ecologie een vlucht genomen. Door de ontwikkeling van alsmaar kleinere gps-transmitters en chips worden tegenwoordig de bewegingsgegevens van een enorm aantal dieren en soorten ...
help
Neus voor truffels, niet voor eikels \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Wilde zwijnen hebben een goede neus voor truffels. Maar niet voor eikels, denkt promovendus Lennart Suselbeek. Op zoek naar eikels doen ze maar wat, blijkt uit onderzoek naar hoe wilde zwijnen naar verstopte eikels zoeken. Suselbeek komt tot die conc ...
help
Wintervoedselgewassen als sleutel tot het herstel van akkervogelpopulaties? [Boek]
Kleijn, D. \ Teunissen, W. \ Müskens, G. \ Kats, R. van \ Majoor, F. \ Hammers, M. \ 2014
Deze studie onderzocht of de achteruitgang van akkervogels in kleinschalige Nederlandse landbouwgebieden tegengegaan kan worden door het vergroten van de voedselbeschikbaarheid voor deze soorten in de winterperiode. De voedselbeschikbaarheid werd exp ...
help
Ganzen: van schadeoverlast naar schadebeheersing : 'een achtergrondstudie voor het ganzenbeheerplan 2014-2019 in Gelderland' [Studentenverslag]
Kronenberg, W.N.M. \ 2014
Uit het onderzoek is gebleken dat de ganzenpopulaties in Nederland de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er voldoende voedsel (op landbouwgronden) en broedhabitat (op natte natuurterreinen) binnen Nede ...
help
Ook een honingbij ontgift zich : drugkoeriers en narcoticabrigades actief in de bij \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ Blacquière, T. \ 2014
Honingbijen komen bij het foerageren met allerlei stoffen in aanraking, ook met insecticiden. Maar ze zijn ook in staat tot ontgiften. Dit artikel geeft uitleg over het mechanisme daarvan en over recent onderzoek op dit gebied aan bijen.
help
Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie [Boek]
Glorius, S. \ Ens, B.J. \ Rippen, A. \ Chen, C. \ Hoppe, M. van \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ 2014
Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog n ...
help
Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: ecologisch perspectief [Boek]
Groot, A.V. de \ Baptist, M.J. \ 2014
Door EZ is gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij Striep, Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voo ...
help
Toetsing aannames populatiemodel Grauwe Gans : vergelijking aannames habitatgebruik en kuikenoverleving met feitelijke situatie [Boek]
Schotman, A.G.M. \ Jansman, H.A.H. \ Hammers, M. \ Baveco, H. \ Melman, Th.C.P. \ 2014
Met een eerder ontwikkeld individu-gebaseerd, ruimtelijk expliciet populatie-dynamisch model zijn scenarioberekeningen uitgevoerd waarin verschillende vormen van aantalsregulatie met elkaar worden vergeleken: eieren onklaar maken, afschot ruiperiode, ...
help
Effecten van MZI’s op de aanwezigheid en het gedrag van specifieke vogelsoorten en zeehonden [Boek]
Smit, C.J. \ Jong, M. de \ Witte, R.H. \ 2014
In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in de Passende Beoordeling gesignaleerde kennislacunes en om na te gaan of opschaling van MZI-activiteiten op deze locaties tot significante effecte ...
help
Voedsel van de Groene Specht in Noord-Brabant \ Limosa [Artikel]
Kolsters, J. \ Wouters, P. \ Veer, W. de \ 2014
Dat Groene Spechten mieren eten is bij de meeste vogelaars wel bekend. Maar om welke soorten mieren het gaat en hoe groot de rol is van de Formica-soorten (rode bosmieren), is niet bekend. In deze studie hebben we uitgebreid gekeken naar het dieet va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.