help
Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument : expert judgement [Boek]
Bestman, Monique \ Erisman, Jan Willem \ 2016
In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en Natuur & Milieu heeft het Louis Bolk Instituut de geschiktheid beoordeeld van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument voor het reguleren van de fosfaatproductie en grondgebondenheid van de me ...
help
Fosfaat uit afvalwater vissen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Vries, D. de \ 2016
ERC-laureaat Louis de Smet start onderzoeksprogramma. Doel: herwinning van zuiver fosfaat voor de landbouw.
help
Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater [Boek]
Evers, Maurice \ Vroegrijk, Martijn \ Evers, Thomas \ 2016
Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van struviet in kansrijke afzetmarkten. Het struviet is vergeleken met concurrerende gangbare meststoffen. In dit onderzoek zijn potproeven uit ...
help
Groen fosfaat in mais : eind aan fosfaatarm bemesten? \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Louwes-De Weerd, M. \ 2016
Derogatiebedrijven mogen geen fosfaatkunstmest meer in hun mais gebruiken. Zijn pellets uit varkensmest wellicht een oplossing?
help
Fosfaatbenutting met groenbemesters bij een lage P-toestand van twee gronden van verschillende herkomst [Boek]
Wijk, Kees van \ 2016
Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbe ...
help
Extra bodem en bemesting : dossier \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Dias, V. \ Dierickx, M. \ Braekman, P. \ Lauwers, N. \ 2016
Dit dossier over bodem en bemesting bestaat uit de volgende artikelen. 1) Naar een goede waterkwaliteit. 2) Bemesting en staalnames. 3) Hoe werkzame stikstof toepassen in de vollegrondssierteelt. 4) Bemesting richting 5% rode MAP-meetpunten … CVBB he ...
help
Nieuwe kansen voor vermarkten van mest : mestverwerking \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Dort, S. van \ 2015
In Son draait sinds medio 2014 de nieuwe biofosfaatfabriek van Ecoson, die jaarlijks op een duurzame wijze 100.000 ton dierlijke mest verwerkt. Een vergistingsinstallatie produceert groen gas en met restwarmte worden uit het digestaat fosfaatrijke or ...
help
Stront aan de knikker : melkveehouderij door fosfaatplafond geknald \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2015
Nederland is in 2014 nog maar net onder het fosfaatplafond gebleven – of misschien toch al er overheen geschoten. Vooral dankzij de melkveehouderij, die haar eigen limiet fors heeft overschreden. De sector moet zichzelf reguleren, anders doet Den Haa ...
help
Opties voor beperking fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel: dierrechten versus fosfaatrechten : een verkennende analyse [Boek]
Blokland, Pieter Willem \ Luesink, Harry \ Jongeneel, Roel \ Daatselaar, Co \ Koeijer, Tanja de \ 2015
Deze nota beschrijft de voor- en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen ...
help
Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketen [Boek]
Morgenschweis, Christa \ Vergouwen, Lideke \ Schöll, Laura van \ Leenen, Imke \ 2015
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van struviet gewonnen uit het afvalwater van vier zuiveringsinstallaties van communaal afvalwaterwater. De resultaten van deze analyse zijn getoetst aan de eisen die gesteld zij ...
help
BEP en BEN bevrijden boer : fosfaatonttrekking op melkveebedrijven in 2014 bijna 13 kilo hoger dan forfaitaire norm \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2015
Melkveehouders, die meer gras van het land halen dan gemiddeld, moeten meer kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat 2014-2017. De pilot mag worden gezien als de nieuwe koers in mestbeleid vanaf 2017. Een eers ...
help
World fertilizer trends and outlook to 2018 [Boek]
2015
This report presents the world nitrogen, phosphate and potassium fertilizer medium-term supply and demand projections for the period 2014-2018. The FAO/Fertilizer Organizations Working Group met in Nairobi, Kenya, in June 2014 to review the prospects ...
help
Naar een betere benutting van bodemfosfor : onderzoek in 2012-2013 [Boek]
Wijk, K. van \ Rietberg, P. \ Timmermans, B. \ 2015
Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor (P) en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosf ...
help
Extra bodem en bemesting : dossier \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vanden Nest, T. \ Braekman, P. \ 2015
Dossier over bodem en bemesting, waarbij aandacht voor het opkrikken van bodemvruchtbaarheid zonder extra fosfor-milieubelasting en wat zeggen randvoorwaarden GLB over het nemen van bodemstalen?
help
Fosfaat is het nieuwe quotum \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2015
Nu het melkquotum ten einde is, is de weg vrij voor verdere uitbreiding van de Nederlandse melkproductie. De sector moet wel voldoen aan de Europese richtlijnen voor excretie van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Ook zijn afspraken gemaakt over ee ...
help
Geen fosfaatoverschot op Koeien & Kansen-bedrijven [Brochure]
Hilhorst, G. \ Evers, A. \ [2015]
Op de Koeien & Kansen bedrijven is de fosfaatopbrengst van het grasland in 2014 25 procent hoger dan in 2013. Door die hoge gewasopbrengst is het fosfaatbodemoverschot gedaald van 9 kg/ha in 2013 naar -16 kg/ha in 2014.
help
Een evenwichtige bemesting bij appel en peer \ Management&techniek [Artikel]
Gomand, A. \ 2015
Een evenwichtige bemesting is zonder twijfel de basis voor een goede vruchtkwaliteit bij elk gewas. Hierbij moeten we zoeken naar het juiste evenwicht tussen groei en productie. Maar we mogen de bodem zelf niet uit het oog verliezen.
help
De waarde van de BEP voor K&K deelnemers [Boek]
Hilhorst, G. \ [2014]
In het project Koeien & Kansen maken de deelnemers gebruik van de BEP. Dit is de bedrijfsspecifieke fosfaat gebruiksnorm die is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. Het gebruik van de BEP is interessa ...
help
Varkensdrijfmest als energieleverancier en grondstof voor mestkorrels \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2014
In Son en Breugel start binnenkort op het Energiepark Ecoson een fabriek waar via vergisting drijfmest van varkens wordt omgezet in biogas. Met de overblijvende reststoffen en restwarmte worden tegelijkertijd mestkorrels gemaakt die worden afgezet in ...
help
Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen-bedrijven : fosfaat en organische stof [Boek]
Verloop, K. \ Oenema, J. \ 2014
Op de melkveebedrijven die deelnemen aan het project ‘Koeien & Kansen’ werd onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. Er was behoefte aan dit onderzoek om in beeld te krijgen of de maatregelen, die worden genomen op de bedrij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.