help
Effectief gebruik van grondwatermeetnetten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bus, S.A.R. \ Grobbe, H.W. \ Alphenaar, P.A. \ 2013
De grondwatermeetnetten van RIVM, provincies, waterschappen, waterbedrijven, industrie en gemeenten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe bestaande meetnetten m.b.v. tijdreeksanalyses en geostatistie ...
help
Uncertainty about mapped vegetation changes : a case study on the eastern part of Ameland [Studentenverslag]
Sneep, A.-R. \ 2012
Gas extraction below the eastern part of the island of Ameland causes lowering of the land surface, which affects the vegetation composition in two Natura 2000 areas. Vegetation changes are monitored by measuring vegetation types bi-annually atmultip ...
help
Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
Heuvelink, G.B.M. \ Kruijne, R. \ Musters, C.J.M. \ 2011
Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informa ...
help
Praktische gevolgen voor het waterbeheer van regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Kruiningen, F. van \ Talsma, M. \ 2010
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn normen gesteld voor regionale wateroverlast. Om aan de normen te kunnen toetsen, is het voor de waterbeheerders wenselijk te kunnen beschikken over actuele regionale statistieken van extreme neerslag. ...
help
A disposition of interpolation techniques [Boek]
Knotters, M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Hoogland, T. \ Walvoort, D.J.J. \ 2010
Milieuwetenschappers kunnen kiezen uit een grote verzameling interpolatietechnieken. Relevante criteria bij het kiezen zijn de toepasbaarheid in ruimte, tijd en ruimte-tijd, de mogelijkheid om de nauwkeurigheid van de geinterpoleerde waarden te kwant ...
help
Optimalisatie grondwatermeetnet gemeente Apeldoorn \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Anema, D. \ Buma, J.T. \ Wee, T.H. van \ 2010
In 2008 heeft de gemeente Apeldoorn de stedelijke grondwateropgave geformuleerd. In deze grondwateropgave is de actuele en toekomstige ontwateringssituatie in beeld gebracht. De gemeente wil hier inzicht in om vast te stellen waar inspanningen te ver ...
help
Vaste grond onder de voeten? : geactualiseerd Bodemkundig Informatie Systeem informeert over onzekerheid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Heuvelink, G.B.M. \ Kempen, B. \ Vries, F. de \ Walvoort, D.J.J. \ 2010
Als je vaste grond onder de voeten hebt, dan hoef je niet meer te twijfelen. Maar hoe zeker kun je zijn over de grond onder je voeten? Hoe betrouwbaar is de bodemkaart, schaal 1:50.000?
help
The influence of vegetation cover on the spectroscopic estimation of soil properties [Proefschrift]
Bartholomeus, H. \ 2009
Voor het bepalen van de kwaliteit van de bodem als hulpbron is er behoefte aan een regelmatige bepaling van de chemische en fysische eigenschappen, zowel in ruimte als tijd. Kwantitatieve schatting van de exacte hoeveelheid, ruimtelijke verdeling en ...
help
Geofysische onderzoekstechnieken als alternatief bij grootschalig verkennend bodemonderzoek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Smeenk, R. \ Coterlet, G.M. van de \ 2009
De Stichting SKB heeft in 2006 Tauw bv opdracht gegeven om een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de meerwaarde van geofysisiche technieken bij onderzoek naar grootschalig onverdachte terreinen (> 20 hectare). Doel van dit onderzoek was om sta ...
help
De seizoensfluctuatie van de grondwaterstand in natuurgebieden vanaf 1985 in kaart gebracht [Boek]
Hoogland, T. \ Heuvelink, G.B.M. \ Knotters, M. \ 2008
Verdroging is een belangrijk knelpunt bij het realiseren van (inter)nationale biodiversiteitsdoelen. In Nederlandse natuurgebieden ligt de grondwaterstand gemiddeld vaak onder het vanuit de natuur wenselijke niveau. Van veel internationaal beschermde ...
help
Een statistische analyse van de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktekwaliteit [Boek]
Knotters, M. \ Walvoort, D.J.J. \ Leenders, T.P. \ 2007
Het effect van het mestbeleid op vrachten van N-totaal, N-mineraal, P-totaal en orthofosfaat werd geanalyseerd voor drie stroomgebieden: de Drentse Aa, de Schuitenbeek en de Krimpenerwaard. Met behulp van statistische interventieanalyse werd beoordee ...
help
Verkenning van de mogelijkheden om geostatistische methoden toe te passen t.b.v. de beoordeling van de staat van instandhouding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Kleunen, A. van \ Sierdsema, H. \ Foppen, R. \ 2007
In dit rapport wordt een methode gepresenteerd om op basis van niet volledig landsdekkende verspreidingskaarten toch een uitspraak te kunnen doen op de kans op voorkomen van een soort in een Nederlands kilometerhok. Deze geostatistische methode wordt ...
help
Towards a soil information system with quantified accuracy : three approaches for stochastic simulation of soil maps [Boek]
Brus, D.J. \ Heuvelink, G.B.M. \ 2007
This WOT report describes (geo)statistical methods for mapping soil type and soil properties from soil observations and explanatory information.
help
Kansenkaart bittervoorn : onderzoek naar de verspreiding van de bittervoorn in relatie tot het WOT kansen model [Studentenverslag]
Bruin, A. de \ 2007
Nederland in is het kader van diverse internationale verdragen verplicht te rapporteren over de staat van instandhouding van een groot aantal soorten. Nu en in de nabije toekomst kan er voor veel soorten geen volledig dekkend actueel verspreidingbeel ...
help
A soil sampling program for the Netherlands \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Visschers, R. \ Finke, P.A. \ Gruijter, J.J. de \ 2007
Soil data users in The Netherlands were inventoried for current and future data needs. Prioritized data needs were used to design the Netherlands Soil Sampling Program (NSSP) as a framework containing 3 groups of related projects: map upgrading, map ...
help
Belang van betere neerslaginformatie voor hydrologen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Bierkens, M.F.P. \ 2007
Neerslag is één van de belangrijkste invoervariabelen voor hydrologische modellen, aangezien neerslag een direct effect heeft op de berekende hoeveelheid bodemvocht, afvoer en grondwateraanvulling. Bij veel hydrologische modelstudies wordt echter geb ...
help
Bodemmeetnet provincie Noord-Holland, 2e meetjaar [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Brus, D.J. \ Vries, F. de \ 2006
Gegeven worden de resultaten van het tweede meetjaar van het bodemmeetnet van de provincie Noord-Holland. De planning is dat in vier jaren de bodems van alle belangrijke bodem-landgebruik-hydrologie eenheden van de provincie Noord-Holland representat ...
help
A comprehensive seismic velocity model for the Netherlands based on lithostratigraphic layers \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Dalfsen, W. van \ Doornenburg, J.C. \ Dortland, S. \ 2006
help
Space-time geostatistics \ Environmental soil-landscape modeling : geographic information technologies and pedometrics [Hoofdstuk uit boek]
Heuvelink, G.B.M. \ Snepvangers, J.J.J.C. \ 2006
help
Evaluatie effectgerichte maatregelen (EGM) in multifunctionele bossen - Deelrapport A1.1: Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling in onbehandelde bossen [Boek]
Olsthoorn, A.F.M. \ Berg, C.A. van den \ Gruijter, J.J. de \ 2006
Effecten van bosbemesting en bosbekalking, die plaatsvonden als overbruggingsmaatregel in het kader van Overlevingsplan bos+natuur (obn)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.