Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1448

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwaterspiegel"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Schijnspiegeldynamiek van heideveentjes: over de complexe relatie tussen stijghoogte en schijnspiegel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Cirkel, G. \ Dorland, E. \ Witte, J.-P. \ 2016
Is het werkelijk noodzakelijk dat de stijghoogte onder heideveentjes gedurende een deel van het jaar tot in de veenbasis reikt, zoals sommigen beweren? Treedt er anders verdroging van en zelfs scheurvorming in de onderkant van de veenbasis op? Met mo ...
help
Hoog, droog en toch grondwateroverlast \ H2O online [Artikel]
Kuiper, M. \ Lambert, J. \ Verkleij, L. \ Kramer, M. \ 2015
In tal van regio’s bevindt het grondwater zich normaliter op een diepte van minstens enkele meters. Toch ontstaat in deze gebieden steeds vaker grondwateroverlast. Zo ook in het duindorp Noordwijk aan Zee. Onderzoek door Wareco in samenwerking met De ...
help
Water use of forests in the Netherlands [Proefschrift]
Moors, E.J. \ 2012
Forests are complex ecosystems with a large variability in the horizontal as well as in the vertical space. To study the dissimilarities in water use for different forest types, the water and energy balance of five forest stands in the Netherlands we ...
help
Slimme combinatie van waterbuffer en waterberging [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bonnema, F.D. \ Oude Groote Beverborg, B.C. \ Nederbragt, M.M. \ 2012
In het Wierdense buurtschap Rectum-Ypelo wordt de komende maanden een groot waterbuffer- en waterbergingsgebied gerealiseerd. Hierbij wordt 135.000 kuub grond afgevoerd. Met de buffer wordt de grondwaterwinning duurzaam ingepast in het gebied.
help
Flexibel peil: effect op grondwater en waterkeringen [Video]
STOWAvideo \ 2012
Gedurende 2 jaar zijn de effecten nagegaan van de toepassing van flexibel peilbeheer op grondwater, waterkeringen, oevers en waterkwaliteit.
help
Natuurpotenties in Drentse beekdalen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek in zeven raaien in het dal van de Drentse Aa en Elperstroom [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hof, J. \ Bolhuis, P.R. \ 2012
In vijf meetraaien in het dal van de Drentse Aa en twee in het dal van de Elperstroom is onderzoek gedaan naar de ecopedologische geschiktheid voor natuurdoelen (dotterbloemhooiland en nat schraalland) en de fosfaattoestand. De meetraaien zijn onderd ...
help
Abcoude brengt kwelscherm aan over 260 meter : dijkversterking langs Abcoudermeer en Angste [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hockx, J.A.W. \ Dijkstra, J.W. \ 2012
Een deel van de dijk Meerbad in Abcoude, met een sterk verlaagde stabiliteit vanwege kwelwater, is verbeterd met kwelschermen. De freatische lijn in de dijk is verlaagd en de kwel is sterk verminderd. Hierdoor voldoet de stabiliteit van de dijk weer ...
help
The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment [Proefschrift]
Sutanudjaja, E.H. \ 2012
In gebieden waar geen metingen op de grond beschikbaar zijn wordt bij het vaststellen van de hydrologische toestand steeds gebruik gemaakt van remote sensing: data uit satellieten (aardobservatie). Echter in bij het vaststellen van grondwaterstanden, ...
help
Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen [Boek]
Bouma, J. \ Maasbommel, M. \ Schuurman, I. \ 2012
Het Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen beoogt bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van grondwaterstandmonitoring in Nederland. Het is bedoeld voor voor ontwerpers en beheerders van grondwatermeetnetten. In het handboek, ontwikke ...
help
Nieuwe mogelijkheden voor herziening van de HELP-tabel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 2011
Voor de bepaling van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de landbouwopbrengsten wordt vrijwel altijd de HELP-tabel gebruikt. Deze tabel is in 1987 opgesteld en ten behoeve van het Waternoodinstrumentarium uitgebreid met meer gewassen e ...
help
Emissie van lachgas uit grasland op veengrond : monitoring lachgasfluxen op melkveeproefbedrijf Zegveld in de periode 2005-2009: 'De Zegveld database' [Boek]
Pleijter, M. \ Beek, C.L. van \ Kuikman, P.J. \ 2011
In het kader van het onderzoeksprogramma 'Klimaat voor ruimte' zijn op het melkveeproefbedrijf Zegveld in de periode 2005 – 2009 meer dan 6800 fluxmetingen uitgevoerd. De metingen hebben tot doel meer inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke en tempor ...
help
Peilgestuurde drainage voorkomt uitspoeling \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Iersel, A. van \ 2011
Met peilgestuurde drainage is het mogelijk grondwater in landbouwgebieden en natuurterreinen langer vast te houden en toch natschade te voorkomen. Bijkomend belangrijk voordeel is dat er minder fosfaat en nitraat uitspoelen naar het oppervlaktewater. ...
help
Verkenning grondwaterkwaliteit in Natte Natuurparels in het beheergebied van waterschap Aa en Maas [Boek]
Zuilichem, H. van \ Brugmans, B. \ 2011
Waterschap Aa en Maas heeft in het Waterbeheerplan als opgave staan om vóór 2015 6.300 ha verdroogde natuurgebieden op orde te hebben. Het waterschap dient ervoor te zorgen dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan om de doelstellingen voor een betref ...
help
Evaluatie beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Runhaar, H. \ Ertsen, D. \ Leunk, I. \ Vonk, A.W. \ 2010
In 2002 en 2003 heeft de Provincie Noord-Brabant een Beleidsmeetnet Verdroging opgezet. Dit meetnet is in 2009 voor het eerst geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Het doel van die evaluatie was tweeledig : inzicht krijgen in de mate va ...
help
RO-module voor interactief waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Hendriksen, G. \ Monincx, S. \ Bakel, P.J.T. van \ 2010
Hoe maken we kennis uit grondwatermodellen toepasbaar binnen ruimtelijke planvormingsprocessen? Hoe geven we handen en voeten aan 'Water als ordenend principe'? De beleidsmatige benadering in de ruimtelijke planvorming lijkt vaak moeilijk te combiner ...
help
Ecologisch herstel hellingveen Sprengenberg : uitwerking van een herstelplan op basis van ecohydrologisch vooronderzoek [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2010
Natuurgebied de Sprengenberg maakt deel uit van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, en is genoemd naar de meest markante heuvel die in het gebied voorkomt. Op de zuidwestflank van de Sprengenberg ligt een hellingveen. De natte omstandigheden in het g ...
help
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2010
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige ...
help
Representativiteit van de locatie Loon op Zand in het bufferstrokenonderzoek [Boek]
Hoogland, T. \ Massop, H.T.L. \ Visschers, R. \ 2010
Alterra doet in opdracht van LNV onderzoek naar de effectiviteit van bemestingsvrije perceelsranden op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. Hiertoe zijn op vijf locaties proefopstellingen geïnstalleerd waar de kwaliteit v ...
help
Eindrapport Nieuw Limburgs Peil [Boek]
Waterschap Peel en Maasvallei \ 2010
n de periode 2005 – 2007 heeft het waterschap samen met partners voor de Peelrestanten in Noord- en Midden-Limburg het GGOR uitgewerkt in de zogeheten pilots Noord- en Midden- Limburg. Op basis van de kennis die tijdens deze processen is opgedaan, he ...
help
De effecten van overstromingen op de bodemkwaliteit : klimaatverandering, overstroming en de bodem; een verkenning \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Otte, P.F. \ Claessens, J.W. \ Wal, A. van der \ 2009
Het klimaat op aarde verandert. In Nederland krijgen we te maken met de consequenties van een stijgende zeespiegel, grootschalige overstromingen en extreme neerslag. Dit vormt een risico voor mens en milieu. RIVM deed een verkenning naar de mogelijke ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.