help
Sleutels tot herstel van hoogveen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Limpens, J. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tomassen, H.B.M. \ 2016
Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en o ...
help
Op pad met Hans Joosten in de Deurnsche Peel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Veen, M. van \ 2016
Hans Joosten is hoogleraar Moorkunde und Paläoökologie aan de Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald (Duitsland). Hij houdt zich wereldwijd bezig met de studie en de bescherming van venen. In Nederland heeft hij zich jaren lang ingezet voor het ...
help
Herstel hoogveen Deurnsche Peel haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meuwese, H. \ Tuinen, E. van \ Rens, C. van \ Streefkerk, J. \ 2012
In Nederland zijn nog enkele schaarse hoogveenrestanten aanwezig. Deze lijden onder de verdroging, vermesting en andere menselijke ingrepen. Voor het Natura 2000-hoogveengebied Deurnsche Peel is de opgave om de oppervlakte en kwaliteit van het actief ...
help
Ecologisch herstel Beerzerveld : uitwerking van een herstelplan voor de voormalige landbouwenclaves Liezen en Lubbers en omgeving op basis van hydrologisch en bodemchemisch vooronderzoek [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2010
Het Beerzerveld is een langgerekt hoogveenrestant, waar het veen op kleinschalige wijze grotendeels is afgegraven. Op 2 plekken wordt het veengebied grotendeels doorsneden door 2 voormalige landbouwenclaves. Het is gewenst om tot een ecologisch herst ...
help
Hoogveen ontwikkelt zich goed : Staatsbosbeheer positief over aanpak Haaksbergerveen; boeren vinden beheer onvoldoende \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ 2008
help
Wisselende zonne-activiteit veroorzaakt klimaatveranderingen : klimaatgeschiedenis wijst op dominante rol van de zon \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Geel, B. van \ 2007
Gewezen wordt op de effecten van klimaatverandering in de periode van 950 v. Chr. tot 750 v. Chr. in Nederland met name betreffende veenafzettingen, waarbij de zon de belangrijkste rol speelde
help
De wederopstanding van Nederlandse Sphagnum-venen een aannemelijk vooruitzicht? \ De levende natuur [Artikel]
Tomassen, H.B.M. \ 2005
In dit artikel staan de belangrijkste resultaten van onderzoek beschreven en de resulterende aanbevelingen voor herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het onderzoeksproject OBN. Het OBN hoogveen project o ...
help
Een dijk van een natuurtoets \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Gels, H. \ 2005
In najaar 1998 is als gevolg van extreem veel neerslag in de Engbertsdijksvenen op drie plaatsen rond de hoogveenkern de veendam doorgebroken. Als gevolg van die breuken dreigt het hoogveen te verdrogen. Staatsbosbeheer heeft een herstelplan opgezet, ...
help
Hoogveenherstelproject Fochteloërveen goed voor waterhuishouding en fauna? : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Heiden, S.M. van der \ Feenstra, H. \ Straathof, N.G.J. \ 2005
In het kader van herstel van hoogveen zijn volgens een hydrologisch plan dammen en stuwen geplaatst in het terrein van Natuurmonumenten. Dit artikel geeft aan, hoe flora en fauna zich nadien ontwikkelen
help
Hoogveenvegetaties in het Fochteloërveen : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Altenburg, W. \ Groeneweg, M. \ Veen, K. van der \ 2005
Tot in de 16e eeuw lag het Fochteloërveen in een meer dan 10.000 ha groot hoogveengebied in het grensgebied van Friesland en Drenthe. Daarvan is 1500 ha overgebleven. In dat restant zijn de hoogveenvegetaties sterk gedegradeerd. Na het staken van de ...
help
Subsidence of Clara Bog West and acrotelm development of Raheenmore Bog and Clara Bog East : a comparison of 1991-1992 and 2002-2003 [Boek]
Heggeler, M.M.A. ten \ Ploeg, M.J. van der \ Vuurens, S.H. \ Schaaf, S. van der \ 2005
help
Het Wierdense Veld : een inventarisatie en eerste analyse van de regionale hydrologische situatie [Boek]
Tietema, E. \ 2004
Het Wierdense Veld (figuur 1), een voormalig veenwinningsgebied in Overijssel, is nu als natuurreservaat in beheer van Landschap Overijssel (ca. 440 ha). Landschap Overijssel wil er maatregelen nemen om hoogveenontwikkeling te bevorderen. Daarom is d ...
help
Nieuw licht op de vorming van hoogveen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Brouwer, A. \ 2004
In het Dwingerderveld, een natuurgebied in de zuidwesthoek van Drenthe, probeert Staatsbosbeheer de verdroogde, afgetakelde hoogvenen nieuw leven in te blazen
help
Simulation of groundwater fluctuations and water stress in newly formed sphagnum layers after rewetting \ Oral presentations [Hoofdstuk uit boek]
Gosen, A.M. \ Schouwenaars, J.M. \ 2004
In the Fochteloerveen bog relict in the north of the Netherlands, rewetting has started several decades ago. Model simulations were used to evaluate the impact of different physical site conditions on groundwater table fluctuations and water stress c ...
help
Revival of Dutch Sphagnum bogs: a reasonable perspective? [Proefschrift]
Tomassen, H.B.M. \ 2004
Het OBN hoogvenenproject omvat onderzoek naar de effecten van atmosferische stikstofdepositie op de vegetatie (deels dit proefschrift) de hydrologie, de kwalitatieve hydrologie en veenkwaliteit (deels dit proefschrift) . Op basis van de resultaten va ...
help
Perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland \ Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit : 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur [Hoofdstuk uit boek]
Smolders, A.J.P. \ Tomassen, H.B.M. \ Limpens, J. \ Schaaf, S. van der \ 2004
Het hoogveenareaal in Nederland is door turfwinning, boekweitbrandcultuur en verdroging gedecimeerd en bestaat grotendeels uit ontwaterde en vergraven hoogveenrestanten, die het karakter van een hoogveensysteem nagenoeg geheel hebben verloren. In de ...
help
Van eigen bodem : restveen bij Smilde \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Koopman, G. \ Matien, R. \ 2004
Beschrijving en illustratie van een ten oosten van Smilde (Dr) aangetroffen bodemprofiel. In het gebied heeft tussen 1633 en 1900 grootscheepse turfwinning en ontginning plaats gevonden. Het bodemprofiel bestaat uit keileem met daarboven een podzolpr ...
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : tussentijdse rapportage 2004 [Boek]
Tomassen, H. \ Smolders, F. \ Limpens, J. \ Schaaf, S. van der \ Duinen, G.-J. van \ Wirdum, G. van \ Esselink, H. \ Roelofs, J. \ 2004
Onderzoek hoogveen, in het kader van obn
help
Van eigen bodem : ossenbloed en waterhard \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Koopman, G. \ 2004
Beschrijving van het bodemprofiel onder een voormalige hoogveenbedekking in het Amsterdamsche Veld in Zuidoost-Drenthe. Ontwatering heeft geleid tot afbraak van het hoogveen en vervolgens uitspoeling van humuszuren ('ossenbloed') en inspoeling van hu ...
help
Waterkwantiteit \ Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Hoofdstuk uit boek]
Schaaf, S. van der \ 2003
Binnen het totaal van het OBN hoogveenonderzoek is dit hoofdstuk geweid aan het tijdreeksen-onderzoek van grondwaterstand en neerslag; het kwantificeren van waterstromen in zowel bestaande hoogveentjes als in regeneratiegebieden; het berekenen van ee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.