Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Sturingsmogelijkheden om waterkwaliteit te verbeteren [Brochure]
Ros, G. \ [2016]
De Kaderrichtlijn Water kent doelen voor de waterkwaliteit per waterlichaam. Uit de eerste ronde stroomgebiedsbeheerplannen bleek dat de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de diffuse belasting vanuit de landbo ...
help
Herstel en beheer van ijzerrijke venen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats stond de rol van chemie in ijzerrijke venen en de consequenties daarvan voor het beheer, met name voor de vegetatie, centraal. Op drie ijzerrijke plaatsen in de middenloop van het beekdal van de Drentse Aa is gekeken naar voorb ...
help
Nationaal hydrologisch instrumentarium [Brochure]
Kukuric, N. \ [2011]
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het NHI is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zo ...
help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Herstel van schraalgraslanden : verslag veldwerkplaats beekdalen – beekdallandschap Staverden, 7 juni 2010 [Brochure]
Geraedts, W. \ 2010
Voor de veldwerkplaats ‘Herstel van schraalgraslanden’ is het Landgoed Staverden bezocht. Stichting Het Geldersch Landschap wil het karakter van het landgoed behouden, en waar nodig herstellen en versterken. Zij vindt het belangrijk dat ook volgende ...
help
GeoCheck klimaatbestendig inrichten [Brochure]
Tromp, E. \ Ven, F.H.M. van de \ 2010
Het klimaat verandert. Dat heeft op termijn gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. Waterbeheer speelt een belangrijke rol bij het beperken van de gevolgen van het veranderende klimaat. Hierbij spelen de aspecten veiligheid, comfort en gezondheid ee ...
help
Beheer en herstel van kievitsbloemlanden : verslag veldwerkplaats, Rivierenlandschap Rouveen, 19 april 2010 [Brochure]
Corporaal, A. \ 2010
Over kievitsbloemlanden zijn er veel vragen. Welke (a)biotische omstandigheden zijn gunstig en hoe groot is de bandbreedte? Hoe zit het met de hydrologie? Is er een combinatie mogelijk van kievitsbloemen en weidevogels? Hoe kom je van dertig exemplar ...
help
Waterhuishouding en herstelbaarheid van hoogveenvennen : verslag veldwerkplaats nat zandlandschap Pikmeeuwenwater, 16 juni 2010 [Brochure]
Roosmalen, M. van \ Streefkerk, J. \ Lamers, L. \ 2010
Verslag van de veldwerkplaats "Nat zandlandschap" op 16 juni 2010 over de waterhuishouding en de herstelbaarheid van hoogveenvennen. De locatie was het Pikmeeuwenwater op de Looijerheide in de Hamert (Limburg). Het is een van de weinige hoogvenen die ...
help
Protocol betreffende verantwoordelijkheden beekherstel Roden-Norg [Brochure]
2010
De landinrichtingscommissie bereidt de plannen voor beekherstel voor. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de waterstanden in de nieuwe beek – bij een normafvoer – nog steeds voldoende drooglegging geven in aangrenzende landbouwgronden. Zo nodig zi ...
help
Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden; herstel van blauwgraslanden : verslag veldwerkplaats nat zandlandschap, Wijnjeterper Schar, 9 november 2010 [Brochure]
Streefkerk, J. \ 2010
Wijnjeterper Schar is een natuurgebied vlakbij Drachten waarbinnen nog enkele kleine stukjes blauwgrasland liggen. De afgelopen jaren zijn omliggende landbouwgronden aangekocht en nu wordt het gebied als een groot geheel beheerd. Speciale nadruk ligt ...
help
Persbericht Waterrobuust Bouwen [Brochure]
2009
Op 1 april 2009 heeft het platform Beter Bouwen Beter Wonen (3BW) het eerste exemplaar van het boek ’Waterrobuust Bouwen; de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp’ uitgereikt aan staatssecretaris Tineke Huizinga van het Ministerie van Verk ...
help
Klimaateffectatlas: inspelen op klimaatverandering [Brochure]
Hof, S. van 't \ Zeggen & Schrijven \ 2009
Klimaatverandering daagt uit tot maatregelen die de nadelen ervan tegengaan en die ervoor zorgen dat er wordt geprofiteerd van de positieve gevolgen. Om deze maatregelen goed te kunnen onderbouwen, zijn de effecten van klimaatverandering in kaart geb ...
help
Steden warmen op : persbericht [Brochure]
Oppen, P. van \ Mulder, K. \ Salcedo Rahola, B. \ [2008]
Klimaatverandering heeft gevolgen voor steden in Nederland: steden worden warmer. Stadsbewoners passen zich aan en kopen tijdens een hittegolf massaal airconditioners in. Daardoor wordt het buiten op straat nog warmer. Er zijn echter ook andere manie ...
help
Springendal: beekdalen in stuwwalgebieden [Brochure]
Eysink, F. \ Verdonschot, P. \ Bonte, A. de \ 2007
Dit informatieblad handelt over de specifieke problemen van beekdalen in stuwwalgebieden. Als voorbeeld is beekdal Springendal in Twente gekozen. Hier is intensief ingezet op herstel. De situatie in Springendal is van toepassing op veel beekdalen in ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (3) voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden op stroomgebiedniveau met behulp van de Nederlandse methodiek NL-CAT (Nutrient Losses at CATchment scale) [Brochure]
Schoumans, O.F. \ 2005
Voor de evaluaties van het mestbeleid, emissie registraties, milieubalansen en -verkenningen en internationale nutriëntenrapportage, worden de resultaten van het nationale nutriënteninstrumentarium STONE gebruikt om de milieukundige effecten van de d ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (2) toetsing van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau [Brochure]
Schoumans, O.F. \ 2005
Binnen het EU-project EUROHARP wordt nagegaan in hoeverre de verschillende type modellen geschikt zijn om de diffuse belasting van het oppervlaktewater uit het landelijke gebied te kwan-tificeren. De modellen die in het onderzoek betrokken zijn, word ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (1) modelvergelijking van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau [Brochure]
Schouwmans, O.F. \ 2005
Om vast te stellen in hoeverre de in OSPAR kader afgesproken landelijke reductiedoelstellingen ten aanzien van nutriëntenemissies naar de zee worden gerealiseerd, worden door de afzonderlijke landen verschillende benaderingen gehanteerd. Met name de ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : meerjarig monitoringsprogramma naar de nutriëntenstromen en de ecologische effecten in stroomgebieden en polders [Brochure]
Roest, C.W.J. \ Arts, G.H.P. \ [2003]
Het technisch optimaliseren en uitbreiden van een monitoringsysteem op stroomgebiedsniveau vereist een goede analyse van het systeem (stroomgebied). Met name voor het meten van de effectiviteit van generieke (MINAS) en gebiedsspecifiek (bijv. antiver ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : invloed van de waterhuishouding op stikstof en fosfaatverliezen in open teelten [Brochure]
Vos, J.A. de \ Clevering, O.A. \ 2003
De emissies van nutriënten uit de Nederlandse landbouw leiden tot een overmatige nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en tot broeikasgasemissies naar de atmosfeer. De waterhuishouding, met name de stroming van water, bepaalt in grote ma ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.