help
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting [Boek]
Doorn, A. van \ Vullings, W. \ Smidt, R. \ 2015
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de ...
help
Groene parels in de duinen: Boomkikkers \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Boer, I. den \ 2015
Nog niet zo gek lang geleden werd ik voor het eerst geïntroduceerd tot de Boomkikker. Geweldig! Aanvankelijk was ik verbaasd: Boomkikkers komen híer toch niet voor? Nu, al struinend door Meijendel, valt mijn oog als vanzelf op de heldergroene vlekken ...
help
Gidssoorten wijzen de weg naar herstel \ De levende natuur [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ 2011
Van veel soorten is redelijk bekend onder welke milieuomstandigheden ze voorkomen. Veel minder goed is bekend welke van deze omstandigheden doorslaggevend is en waarom ze dus juist in bepaalde situaties worden aangetroffen. Kennis over het waarom is ...
help
Oude bossen en oude bosgroeiplaatsen : een referentie voor het karteren van de habitattypen beuken-eikenbossen met hulst en oude eikenbossen [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Dorland, G.J. van \ Bal, D. \ Janssen, J.A.M. \ 2010
Dit rapport beschrijft een referentiebestand waarmee wordt beoogd een standaard hulpmiddel aan te bieden om bij het karteren van deze habitattypen de beperkende criteria goed toe te passen. Dit referentiebestand bestaat uit twee GIS-bestanden. Het GI ...
help
De Turkse tortel, voorbode van een steeds vlugger veranderende vogelwereld \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Spreuwenberg, P. \ 2010
In het decembernummer van het Natuurhistorisch Maandblad uit 1953 publiceerde J.H.H. de Haan een artikel over de Turkse tortel als nieuwe broedvogel voor Weert. Het verhaal van deze vogel staat niet op zichzelf: vanaf die periode hebben zich in een h ...
help
Rhodeus amarus is een exoot : "Hoge beschermingsstatus bittervoorn in overtrokken" : onderzoek en beheer" \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2010
Als indicatiesoort voor schoon oppervlaktewater geniet hij als 'bedreigde inheemse vissoort' bescherming in de Flora en Faunwet en de Habitatrichtlijn. Volgens onderzoekers is de bittervoorn echter een exoot die zich door menselijk handelen in West-E ...
help
Gegevens voor trendanalyse macrofyten in het gebied van Waternet 1975-2008 [Boek]
Dam, H. van \ 2010
Uit een voorstudie is gebleken dat voor de sloten in het gebied van AGV (beheerd door Waternet) vooral een analyse van de veranderingen in de soortensamenstelling van water- en oeverplanten perspectieven bieden om de langetermijnontwikkelingen in bee ...
help
Bloeiende planten waarschuwen kwekers voor plaaginsecten \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Elberse, I. \ Reijers, N. \ Blok, J. de \ 2008
Het blijkt dat de bloei van sommige gewassen vaak samen valt met de eerste vlucht van bepaalde plaaginsecten. PPO zocht dit soort indicatorplanten om de kweker te kunnen helpen bij een gerichtere bestrijding, want een goede waarnemingsmethode is van ...
help
Goede waterkwaliteit vraagt maatwerk \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Bolt, F. van der \ 2008
Nederland moet dit jaar duidelijk gaan maken hoe de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gehaald gaan worden. Voor een goede onderbouwing van de plannen werken onderzoeker hard aan de uitwerking van maatregelen en monitoring. De ...
help
Indicatieve plantensoorten voor habitattypen : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ Jalink, M.J. \ 2008
In het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht om periodiek te rapporteren over de Staat van Instandhouding van Habitatgebieden. Een van de aspecten waarover gerapporteerd dient te worden is 'Structuur en Functie'. Dit aspe ...
help
Waterkwaliteit af te lezen aan bewoners \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Verdonschot, P. \ 2008
De aanwezigheid van sommige soorten vissen, waterplanten en kleine waterdiertjes kan veel zeggen over de kwaliteit van oppervlaktewater. Onderzoekers van Wageningen UR proberen te ontdekken welke organismen de sleutel zijn voor betrouwbare uitspraken ...
help
Indicator, organismen als graadmeters van het milieu : boommarter \ Boomblad [Artikel]
Holtjer, L. \ 2007
help
Naar een landelijk referentiesysteem voor standplaatsbeschrijvingen van aquatische en grondwaterafhankelijke, terrestrische plantengemeenschappen \ Stratiotes [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Arts, G.H.P. \ Beets, C.P. \ Schipper, P.C. \ Smolders, A.J.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
Voor het terreinbeheer heeft Staatsbosbeheer gekozen voor een benadering waarin ecosystemen centraal staan. Een probleem hierbij is echter dat het vaak niet mogelijk blijkt te achterhalen hoe het gebied in het verleden ecologisch gezien heeft gefunct ...
help
Bayesian classification of vegetation types with Gaussian mixture density fitting to indicator values \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Wetenschappelijk artikel]
Witte, J.P.M. \ Wójcik, R. \ Torfs, P.J.J.F. \ Haan, M.W.H. de \ Hennekens, S.M. \ 2007
Question: Is it possible to mathematically classify relevés into vegetation types on the basis of their average indicator values, including the uncertainty of the classification? Location: The Netherlands. Method: A large relevé database was used to ...
help
Indicatorsoorten - Methode en toepassing : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in negen belangrijke indicatorsoortenlandschapstypen [Boek]
Schipper, P.C. \ Nooren, M.J. \ Holtland, W.J. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2007
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 7a: Influence of climate change on biodiversity [Boek]
Nijhof, B.S.J. \ Vos, C.C. \ Strien, A.J. van \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
This report takes the first steps for the development of a climate change indicator system, based on the different responses of species to climate change. The usefulness of several climate change indicators is tested, by analyzing the relation betwee ...
help
Verspreiding van rivierprik-larven in het Drentsche Aa stroomgebied [Boek]
Winter, H.V. \ Griffioen, A. \ 2007
Het volledig plantenvrij maken van beken met een maaiboot is waarschijnlijk nadelig voor opgroeiende larven van de rivierprik, een belangrijke indicatorsoort voor de Kader- en Habitatrichtlijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen IMARES naar het ...
help
Indicator: organismen als graadmeters van het milieu : de hazelmuis \ Boomblad [Artikel]
Moons, K. \ 2007
Sommige soorten kunnen graadmeters zijn van de omgeving waar ze in leven. De hazelmuis is daar een voorbeeld van, deze soort is de ambassadeur van natuurlijke bosronden. Een reportage over het ambassadeurschap van de hazelmuis
help
Recreatief medegebruik van EVZ, HEN, en SED in Waterschap Rijn en IJssel : ecologische effecten en inpassingsbeoordeling [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Molenaar, J.G. de \ Ottburg, F.G.A.W. \ 2007
Het Waterschap Rijn en IJssel besteedt veel energie en geld in het herstel, de ontwikkeling en het behoud van natuurwaarden in zogenaamde beektypes van het Hoogste Ecologische Niveau (HEN), beektypes met een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) e ...
help
Indicatorsoorten - 10: Uiterwaarden : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2007
Zowel de soortsdiversiteit van planten als het areaal zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Een belangrijke factor bij grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen zijn de veranderingen in de waterhuishouding (waterstanden en waterkwaliteit), zuur ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.