help
“Gij zult participeren” : een discoursanalyse van moestuin-projecten voor minima in Nederland [Studentenverslag]
Boerefijn, M. \ 2015
De vraagstelling: Welk discours leeft er bij de initiatiefnemers van moestuin-projecten voor minima in Nederland over minima? Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in het fenomeen moestuin-projecten voor minima en om het discours van de i ...
help
Meer aandacht nodig voor huisdieren minima \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Klein Haneveld, J. \ 2012
Het bezitten van een huisdier maakt niet alleen gelukkig, maar draagt ook bij aan de gezondheid van de eigenaar. En dat geldt al helemaal voor burgers onder de armoedegrens. Helaas kunnen zij niet altijd de kosten voor diergeneeskundige zorg voor hun ...
help
Kunnen meer kinderen meedoen? : veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010 [Boek]
Roest, A. \ Ross, J. \ 2011
Gemeenten ontvingen de laatste jaren extra geld voor het beleidsinitiatief 'Kinderen doen mee!'. Het kabinet wilde op die manier dat het aantal kinderen dat door armoede niet meedoet aan sport en cultuur zou halveren. Kunnen meer kinderen meedoen? ve ...
help
Van voedselbank naar voedseltuin : een haalbaarheidsonderzoek [Boek]
Janssens, S.R.M. \ 2010
Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. ...
help
Met een laag inkomen minder actief in vrije tijd \ CBS webmagazine [Artikel]
Moonen, L. \ 2010
Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen. Ze werken minder dikwijls als vrijwilliger en bezoeken ook minder vaak een museum. Ook hebben ze iets minder frequent contact met vrienden en kennissen
help
Minder sociale participatie door personen met weinig inkomen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Moonen, L. \ 2010
Personen behorend tot een huishouden met een lager inkomen nemen minder deel aan het maatschappelijke leven dan personen uit een huishouden met een hoger inkomen. Zo hebben personen met de laagste inkomens minder vaak contact met vrienden, zijn ze mi ...
help
Toereikendheid van het sociaal minimum \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Vrooman, C. \ Soede, A. \ 2010
Het sociaal minimum hield de afgelopen 25 jaar de algemene prijsinflatie bij, maar bleef achter bij de welvaartsontwikkeling en de toenemende uitgaven aan huur en energie. Het huidige sociaal minimum is voor een alleenstaande desondanks toereikend. V ...
help
Gezonde levensverwachting korter bij de lage inkomens \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Brakel, M. van den \ Knoops, K. \ 2010
Mensen uit een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld bijna 6 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. De verschillen in gezonde levensverwachting tussen deze groepen zijn nog groter. Het verschil in gezond ervaren leve ...
help
Uit de armoede werken : omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede [Boek]
Hoff, S. \ 2010
Zijn mensen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, drie jaar later nog steeds arm? Dit rapport laat zien wat de kansen op uitstroom uit armoede zijn en welke factoren bepalen of men boven de lage-inkomensgrens uit komt. Gaat h ...
help
Voedselbanken rentenieren vooral anoniem \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Verstegen, S. \ 2010
Op IJsland hebben ze het geweten en in Zwitserland wordt het steeds moeilijker, anonieme stortingen. De voedselbanken draaien echter hoofdzakelijk op anonieme gevers van bijvoorbeeld groente en fruit. Potenciële cliënten moeten wél eerst met de bille ...
help
Naar een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden : een beschrijving van beleidsmaatregelen binnen en buiten de volksgezondheidssector [Boek]
Schrijvers, C.T.M. \ Storm, I. \ 2009
Er bestaan veel beleidsmaatregelen om gezondheidsachterstanden te verkleinen, maar er is nog onvoldoende bekend over de effecten ervan. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin, in opdracht van het ministerie van VWS, het effect van beleidsmaatre ...
help
Is armoede erfelijk? \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel, M. van den \ Moonen, L. \ 2009
Niet-westerse allochtonen uit een gezin met een laag inkomen lopen meer risico dan autochtonen en westerse allochtonen om zelf ook een laag inkomen te hebben. Zijn ze echter opgegroeid in een gezin dat hoog op de inkomensladder stond, dan is hun kans ...
help
Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting ... [Tijdschrift]
Centraal Bureau voor de Statistiek \ cop. 2009
help
Armoede en inkomensongelijkheid in de Europese Unie \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Huynen, B. \ 2009
In dit artikel wordt aan de hand van verschillende indicatoren de armoede en inkomensongelijkheid in de EU-staten vergeleken. Hierbij wordt vooral ingezoomd op de verschillen tussen de vijftien oude lidstaten van de Europese Unie (EU-15) en de tien i ...
help
Armoederisico in Nederland relatief laag \ CBS webmagazine [Artikel]
Huynen, B. \ 2009
Het aantal huishoudens met financiële beperkingen is in ons land naar verhouding gering vergeleken met de meeste andere Europese landen. Ook het aandeel huishoudens dat moeilijk kan rondkomen, is in ons land relatief laag
help
Kunnen alle kinderen meedoen? : een onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen : nulmeting [Boek]
Jehoel-Gijsbers, G. \ 2009
help
Drie economische redenen om de AOW-leeftijd niet te verhogen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Verbon, H. \ 2009
In de discussie over verhoging van de AOW-leeftijd vergeet men dat de AOW de armste bejaarden dient te beschermen en dat er kosten zijn bij het verlies aan vrije tijd. Daarnaast kan het positieve effect op het overheidsbudget in een alternatief scena ...
help
Gezonde levensverwachting korter bij lage inkomens \ CBS webmagazine [Artikel]
Brakel, M. van den \ Knoops, K. \ 2009
Mensen uit een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld ongeveer 5 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs 14 jaar
help
Helft lage inkomens komt moeilijk rond \ CBS webmagazine [Artikel]
Huynen, B. \ 2008
In 2006 gaf 15 procent van de huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. Dit zijn meer dan 1 miljoen huishoudens. Van de 660 duizend huishoudens met een laag inkomen kwam de helft moeilijk rond. Bijgaand in grafiek een overzicht van de ...
help
Armoedeval bij aanvullende inkomensafhankelijke regelingen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Sadiraj, K. \ Wildeboer Schut, J.M. \ Hoff, S. \ Gameren, E. van \ 2008
Het zoekgedrag van werklozen en de kans dat zij een baan aanvaarden worden nauwelijks beïnvloed door het gebruik van inkomensafhankelijke regelingen, zoals huursubsidie. Dit wordt wel bepaald door de leeftijd en het ontvangen van een arbeidsongeschik ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.