Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 117

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="laagveengebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydrological controls on salinity exposure and the effects on plants in lowland polders [Proefschrift]
Stofberg, Sija F. \ 2017
help
Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
help
Praktijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen \ H2O online [Artikel]
Chrzanowski, C. \ Geurts, J.J.M. \ Heerdt, G. ter \ Immers, A. \ Declerck, S. \ 2015
De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor ...
help
Libellen in LOFAR \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vries, G.W. de \ 2015
Het natuurgebied LOFAR van het Drentse Landschap is een nieuw moerasgebied in het Hunzedal. Libellen zijn goede graadmeters om te meten hoe goed het met de natuur in een gebied gaat. Hun aanwezigheid zegt bijvoorbeeld veel over de waterkwaliteit van ...
help
Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
help
Peilfluctuaties in het laagveenlandschap: relaties tussen hydrologie, ecosysteem-dynamiek en Natura 2000-habitattypen : rapportage fase 2 [Boek]
Mettrop, I.S. \ Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Cusell, C. \ 2015
In het kader van natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden de Wieden, de Weerribben, de Oostelijke Vechtplassen en het Ilperveld centraal. Moment ...
help
Laagveen is meer dan interessante biodiversiteit \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Nederland heeft nog ongeveer 100 hectare trilveen, waarvan maar enkele hectaren goed ontwikkeld zijn. Dat is niet veel, en het is zeer bijzondere natuur met veel zeldzame soorten. Dus is het de moeite waard om de trilvenen te beschermen en zo mogelij ...
help
Kennis voor het maatschappelijk debat over het veenweidegebied \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
In een rap tempo resulteert het huidige veenweidebeheer in een steeds verdergaande maaiveldsdaling door veenoxidatie en ontwatering. De veenafbraak leidt bovendien tot een sterk verslechterde waterkwaliteit. Er is van alles te bedenken om de effecten ...
help
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten voor 24 Natura 2000-gebieden, Ministerie van Economische Zaken [Boek]
2013
De rijksoverheid komt met de aanwijzing van de volgende 24 nieuwe gebieden: Van Oordt’s Mersken (15), Drentsche Aa-gebied (25), Dwingelderveld (30), Uiterwaar-den Zwarte Water en Vecht (36), Olde Maten & Veerslootslanden (37), Vecht- en Beneden-Regge ...
help
Natuurlijk waterwerk : Knoop Baggerwerken, Tynaarlo \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2013
Natuurherstelprojecten in moerasgebieden zijn de specialiteit die Knoop Baggerwerken in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Met unieke machines en zelf ontwikkelde werkmethoden herstelt het bedrijf natte moerasgebieden effectief, zoals het herstel va ...
help
Handleiding opties voor regionale adaptatiestrategieën in veenweidegebieden [Boek]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ Jong, F. de \ 2013
Het project Hotspot Ondiepe wateren en Veenweiden (HSOV) had tot doel verschillende opties voor regionale adaptatiestrategieën te beschrijven, die gericht zijn op het reduceren van effecten van klimaatverandering in laagveengebieden in Nederland
help
De baggerbuffer: 'Bagger van last tot lust' : waterkwaliteitsverbetering door hergebruik van baggerspecie in veenweidegebieden : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stook, P.J. \ Lauwerijssen, F.M. \ Egbring, G.A.R. \ 2013
De ondiepe veenplassen in het Wormer- en Jisperwater zijn troebel. Gevolg: onvoldoende licht bereikt de waterbodem en waterplanten kunnen zich niet ontwikkelen. De geringste waterbewegingen brengen het volumineuze en fosfaatrijke slib in suspensie. D ...
help
Natuurherstel in ondiepe plassen in het zeeklei- en laagveenlandschap : kansen voor kleimeren [Boek]
Dijk, G. van \ Westendorp, P.-J. \ Loeb, R. \ Smolders, F. \ Kleef, H. van \ Lamers, L. \ Klinge, M. \ 2013
Nederland telt een groot aantal meren (of plassen) in het zeekleilandschap. Veel van deze zeekleimeren hebben te maken met een matige tot slechte waterkwaliteit. Zowel vanuit waterkwaliteitsbeleid (Europese Kaderrichtlijn Water) als vanuit soorten- e ...
help
Natura 2000 kennislacunes in De Wieden & De Weerribben [Boek]
Cusell, C. \ Kooijman, A. \ Mettrop, I. \ Lamers, L. \ Wirdum, G. van \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weeribben centraal. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is gezien de ...
help
De zeggen van het Roerdal [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Zeggen (geslacht Carex) zijn overblijvende, grasachtige kruiden met een zodevormende of kruipende wortelstok. In het veld zijn ze als groep goed herkenbaar aan hun meestal driekantige halmen. In tegenstelling tot de andere cypergrassen hebben zeggen ...
help
Verbrakking in het laagveen- en zeekleilandschap : van bedreiging naar kans? [Boek]
Dijk, G. van \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. Trilvenen en Veenmosrietlanden zijn in Europees opzicht erg zeldzaam en worden daarom in Natura 2000 - gebieden beschermd. ...
help
Status van de Nederlandse otterpopulatie na herintroductie : kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven [Boek]
Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Koelewijn, H.P. \ 2012
Het programma 'Herintroductie van de otter' onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I wordt binnenkort formeel beëindigd. De zorg voor de duurzame instandhouding van de geherintroduceerde otterpopulatie wordt overgedragen aan de provinci ...
help
Vrijwilligers gezocht: onderzoek variabele en azuurwaterjuffer \ Vlinders [Artikel]
Manger, R. \ 2012
Dit jaar wordt er in Nederland en Vlaanderen door vrijwilligers een onderzoek gedaan naar twee algemene waterjuffersoorten, namelijk de variabele waterjuffer en de azuurwaterjuffer. Er worden mensen gezocht om aan dit project mee te doen.
help
Noordse woelmuis in laagveen, een zoektocht naar duurzaam beheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schie, M. van \ Veen, K. van \ 2012
In laagveengebied de Nieuwkoopse plassen zijn met enige regelmaat ingrepen nodig in het alsmaar veranderende landschap. Hierbij rijst regelmatig de vraag hoe de hier voorkomende zeldzame noordse woelmuis zo goed mogelijk ontzien kan worden. Natuurmon ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.