help
Vogels de weide wereld in : initiatiefnota weidevogelbeheer [Brochure]
Grashoff, R. \ 2016
Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. De afgelopen decennia is door intensivering van de landbouw de weidevogelpopulatie onder druk komen te staan. De maatregelen die afgelopen jaren zijn getroffen zijn niet voldoende gebleken om de ach ...
help
Reactie op de initiatiefnota weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in' [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op de initiatiefnota weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in'.
help
Verdeling nationale envelop Europese middelen melkvee- en varkenshouderij [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de verdeling van het Nederlandse deel (de nationale envelop) van de Europese middelen voor de melkvee- en varkenshouderij.
help
Invloed van broedgebiedkwaliteit op het vermijden van wegen door nestelende Grutto’s \ De levende natuur [Artikel]
Fikenscher, A.C. \ Hooijmeijer, J.C.E.W. \ Kentie, R. \ Piersma, T. \ 2015
Om de achteruitgang van de grutto’s in Nederland te stoppen zijn meer extensief beheerde percelen nodig met kruidenrijk gras en hoge grondwaterstanden. Maar in hoeverre moet daarbij rekening worden gehouden met de aanwezigheid van wegen en paden? In ...
help
Jonge grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2013: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden [Boek]
Schekkerman, H. \ 2014
In de afgelopen jaren is een nieuwe methode in de praktijk gebracht om schattingen te verkrijgen van het aantal jonge Grutto’s Limosa limosa dat jaarlijks in Nederland uitvliegt. Het doel hiervan is het monitoren van de ontwikkeling in het broedsucce ...
help
Conserving the Black-tailed Godwit : legislation, implementation and effectiveness of conservation in Belgium, Germany and the Netherlands [Boek]
Kleijn, D. \ Lammertsma, D. \ 2013
The Black-tailed Godwit, Limosa limosa, is a near-threatened wader bird with a European breeding distribution that is concentrated in Western Europe. This report summarizes the legal aspects of Black-tailed Godwit conservation and gives a concise ove ...
help
Het belang van kruidenrijk grasland voor de grutto : grutto-onderzoek Rijksuniversiteit Groningen [Presentatie]
Trimbos, K,. \ [ca. 2013]
Oorzaken verschillen tussen intensief en extensief gebruikt grasland is onderzocht. Extensief gebruik correspondeert o.a. met hoge grondwaterstand, kruidenrijk gras, begreppeling. Ook naar het vogelgedrag is gekeken, namelijk hun verplaatsing. - Voge ...
help
Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland : werkdocument met randvoorwaarden en handreiking [Boek]
Teunissen, W. \ Schotman, A. \ Bruinzeel, L.W. \ Holt, H. ten \ Oosterveld, E. \ Sierdsema, H. \ Wymenga, E. \ Melman, D. \ 2012
Een methode is uitgewerkt om kerngebieden te identificeren voor weidevogels. Als gidssoort is de grutto gebruikt, implicaties voor de andere weidevogelsoorten zijn aangeduid. Als zoekgebied voor kerngebieden zijn aangeduid gebieden die voldoen aan mi ...
help
Tellingen van jonge Grutto's in de periode 2006-2010 : een bruikbare methode voor het meten van broedsucces? \ Limosa [Artikel]
Gerritsen, G.J. \ 2011
Omdat de afname van Grutto vooral veroorzaakt wordt door een te lage jongenproductie, is het van belang hierover jaarlijks gegevens te verzamelen. In dit artikel wordt verslag gedaan van tellingen van juveniele Grutto's op slaap-pleisterplaatsen na a ...
help
Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties : belangrijke factoren tijdens de trek, de invloed van waterpeil op voedselbeschikbaarheid en graslandcultuur op kuikenoverleving [Boek]
Teunissen, W. \ Wymenga, E. \ 2011
De Kenniskring Weidevogellandschap heeft SOVON, Bureau Altenburg & Wymenga en Alterra gevraagd onderzoek te doen naar sturende factoren die de populatie van weidevogels kan beïnvloeden. Toegespitst op de aspecten: Trek van de Grutto naar Afrika (via ...
help
Ruimtelijke samenhang grondgebruik bepalend voor succes grutto \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rienks, W. \ Paassen, A. van \ Rooy, B. van \ 2011
In het kader van het project Nederland Weidevogelrijk zijn de afgelopen drie jaar gestandaardiseerde weidevogeltellingen gedaan. Tijdens dezelfde telrondes is ook het agrarisch grondgebruik van alle percelen in de polder in kaart gebracht. Hiermee is ...
help
Forensische DNA-methoden in het boerenland : was het misvormde ei van zendergrutto Heidenskip? \ Limosa [Artikel]
Velde, M. van der \ Galama, Y. \ Hooijmeijer, J. \ Trimbos, K. \ Piersma, T. \ 2011
Twee jaar na het succesvolle onderzoek aan de trek van Grutto's met geïmplanteerde satellietzenders, diende zich afgelopen voorjaar een nieuw hoofdstuk aan met de vondst van een opmerkelijk grutto-ei. In dit artikel laten we zien hoe we met forensisc ...
help
Individual fitness correlates in the Black-tailed Godwit [Proefschrift]
Schröder, J. \ 2010
The world we live in is constantly changing due to human activities. This affects selection pressures, especially for species living in human-made habitats. Such changes in selection pressures are imprinted in the natural history of a species. In my ...
help
Black-tailed Godwits in West African winter staging areas : habitat use and hunting-related mortality [Boek]
Kleijn, D. \ Kamp, J. van der \ Monteiro, H. \ Ndiaye, I. \ Wymenga, E. \ Zwarts, L. \ 2010
The persistence of the Dutch Black-tailed Godwit population depends largely on high adult survival. Adult survival may be influenced by hunting pressure and land use change in the wintering area, the West African coastal zone. Here we examine hunting ...
help
Overleving, trek en overwintering van scholekster, kievit, tureluur en grutto [Boek]
Bruinzeel, L.W. \ 2010
Dit project is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de overlevingskansen van de in Nederland broedende weidevogels tijdens trek en overwintering, en in de mate waarin deze overleving van invloed is op de populaties. Het onderzoek spitst zich to ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 11: Effect van Brandganzen op broedende weidevogels [Boek]
Kleijn, D. \ Bos, D. \ 2009
Deze studie onderzoekt op welke wijze de tijdsbesteding van broedende weidevogels en de vegetatie van de broedhabitat wordt beïnvloed door de aanwezigheid overwinterende en in Nederland broedende Brandganzen. De nabijheid van Brandganzen werd door we ...
help
Voedselsituatie voor gruttokuikens bij verschillende graslandtypen [Brochure]
Kleijn, D. \ Kats, R. van \ Melman, D. \ Schekkerman, H. \ 2009
Weidevogels komen vooral voor op natte graslanden die in het verleden extensief gebruikt werden. Daardoor waren de meeste weidevogels al uitgebroed voordat de eerste agrarische werkzaamheden plaatsvonden. Daarnaast stelde enerzijds de beperkte snelhe ...
help
Handleiding collectief beheerplan weidevogels in kader SNL Gelderland [Boek]
Diermen, J. van \ Pingen, J. \ 2009
Dit document is een hulpstuk of handleiding bij het opstellen van een collectief beheerplan weidevogels. Er staan richtinggevende inhoudelijke adviezen in, het vigerende concept-, danwel vastgestelde natuurbeheerplan is leidend. Dit document is geldi ...
help
Het belang van hoog waterpeil en bemesting voor de Grutto. 1. De vestigingsfase \ De levende natuur [Artikel]
Kleijn, D. \ Dimmers, W.J. \ Kats, R.J.M. van \ Melman, T.C.P. \ 2009
Weidevogels behoren tot de snelst achteruitgaande soortengroepen in Nederland, ondanks de recent sterk toegenomen beheerinspanningen gericht op het behoud van deze groep vogels. In deze twee artikelen wordt ingegaan op het effect van twee belangrijke ...
help
De relatie tussen gebruiksintensiteit en de kwaliteit van graslanden als foerageerhabitat voor gruttokuikens [Boek]
Kleijn, D. \ Dimmers, W. \ Kats, R. van \ Melman, D. \ 2009
De huidige studie onderzocht op welke wijze de intensiteit van graslandgebruik het aanbod en de bereikbaarheid van prooidieren (arthropoden) voor gruttokuikens beïnvloedt. De ontwikkelingssnelheid van de vegetatie werd daarbij gebruikt als maat voor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.