Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 831

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffectrapportage"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Friese Waterplannen 2016-2021 : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan de waterplannen voor de periode 2016-2021 vernieuwen. Het gaat om het vierde Waterhuishoudingsplan respectievelijk het derde Water-beheerplan. De hoofddoelstelling van de plannen is waterveiligheid, vol ...
help
Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
help
Vismigratierivier Afsluitdijk : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2014
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft als coördinerend initiatiefnemer het voornemen om een vismigratierivier aan de Afsluitdijk aan te leggen. Deze vismigratierivier wordt planologisch vastgelegd met een provinciaal inpassingsplan (PIP) waarvoor Pr ...
help
Staalname rapportage 4shore campagne T1 : najaar 2014 [Boek]
Van Hoey, G. \ Hillewaert, H. \ Wittoeck, J. \ Colson, L. \ Vanaverbeke, J. \ 2014
Het doel van de monitoringscampagnes ecologie is om vooreerst de ecologische waarde van het gebied voor de proefsuppletie (Raversijde-Mariakerke) te bepalen in zowel het voorjaar als het najaar. Daarna worden eventuele veranderingen in ecologische wa ...
help
Milieueffectrapport rijksstructuurvisie windenergie op zee Hollandse Kust : PlanMER voor de tussentijdse herziening van het Nationaal Waterplan voor het onderdeel windenergie op zee [Boek]
Ginkel, M. van \ Tack, S. \ 2014
Het Nationaal Waterplan (NWP) 2009-2015 is de Rijksstructuurvisie voor het Nederlandse deel van de Noordzee in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. In het NWP zijn twee concrete windenergiegebieden aangewezen op basis van een ‘conflictvrij’ geb ...
help
Toelichting aanvullingen planMERren en passende beoordelingen rijksstructuurvisie windenergie : op basis van advies van de Commissie m.e.r. [Boek]
Tack, S. \ 2014
Met de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV-WoZ) worden de gebieden Hollandse Kust (HK) en Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW) aangewezen als windenergiegebied. In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Rijkswat ...
help
Milieueffectrapport rijksstructuurvisie windenergie op zee : ten noorden van de Waddeneilanden : PlanMER voor de tussentijdse herziening van het Nationaal Waterplan voor het onderdeel windenergie op zee [Boek]
Ginkel, M. van \ Tack, S. \ 2014
Het Nationaal Waterplan (NWP) 2009-2015 is de Rijksstructuurvisie voor het Nederlandse deel van de Noordzee in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. In het NWP zijn twee concrete windenergiegebieden aangewezen op basis van een ‘conflictvrij’ geb ...
help
Effecten van de ontwikkeling van de luchtvaart op Lelystad Airport op voedselkwaliteit [Boek]
Rietra, R. \ Römkens, P. \ 2014
Dit rapport geeft een inventarisatie van kennis over de relatie tussen voedselkwaliteit nabij luchthavens. Ten tweede beschrijft het een inschattingen en berekeningen van de effecten bij Lelystad Airport nu, en na de geplande ontwikkeling.
help
Milieueffectrapportage en veehouderijbedrijven \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Kroon, J.J.M. \ 2013
Voor plannen, die een grote veehouderij planologisch mogelijk maken, geldt een m.e.r.-plicht, voor zover het plan kaderstellend is voor een m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. In de loop der jaren is heel wat jurisprudentie versch ...
help
Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014-2017 [Boek]
Troost, K. \ Sluis, M. van der \ Paijmans, A. \ Asch, M. van \ 2013
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs die ...
help
Het Monitoring en Evaluatie Programma Zandwinning RWS LaMER 2007 en 2008 - 2012: overzicht, resultaten en evaluatie [Boek]
Rozemeijer, M.J.C. \ Kok, J. de \ Ronde, J.G. de \ Kabuta, S. \ Marx, S. \ Berkel, G. van \ 2013
Zandwinning en -transport kunnen potentieel leiden tot diverse effecten zoals verminderde productie van algen en schelpdieren door extra slib in de waterkolom en verstoring. Geschatte effecten van zandwinning volgens de MERren. Visuele verstoring van ...
help
Beoordeling effectstudie schaliegaswinning : advies Commissie m.e.r. [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2013
De Minister van Economische Zaken (EZ) heeft een onderzoek rond schaliegas uit laten voeren. Dit onderzoek richt zich op “het in kaart brengen van mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland in ...
help
Bestemmingsplan buitengebied en agrarisch bouwblok:representatieve invulling van de maximale planologischemogelijkheden \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bodden, P.P.A. \ 2013
Bij het opstellen van een milieueffectrapportage MER) voor een bestemmingsplan voor het buitengebied moet, zoals bij ieder bestemmingsplan, worden uitgegaan van de maxi­male planologische mogelijkheden, die het plan biedt. Maar hoe dienen de maximale ...
help
Intensieve veehouderijen en Natura2000-gebieden in het bestemmingplan buitengebied : doelvoorschriften bieden uitkomst voor een theoretisch probleem \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Ruler, R. van \ 2013
In het plangebied van het bestemmingsplan buitengebied Echt - Susteren liggen Natura2000-gebieden. Ook in de nabije omgeving van het plangebied ligt een aantal Natura2000-gebieden. Deze gebieden zijn gevoelig voor ammoniakdepositie. In dit artikel wo ...
help
T3-situatie – ecologische analyse 2013: juveniele visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog [Boek]
De Backer, A. \ Hostens, K. \ 2013
Het huidige beleid voor de Nederlandse kust is erop gericht om de kustlijn ‘dynamisch’ te handhaven en de kusterosie tegen te gaan met natuurlijke materialen zoals zand. Hiervoor wordt suppletiezand in het bedreigde kustvak gebracht. Echter, in de af ...
help
Meetplan ecologische studie onderwatersuppleties aan de Vlaamse kust (4shore) [Boek]
Van Hoey, G. \ Colson, L. \ De Backer, A. \ Hillewaert, H. \ Holzhauer, H. \ Hostens, K. \ Vanaverbeke, J. \ Vincx, M. \ Van Dalfsen, J. \ Wittoeck, J. \ 2013
Het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse Regering is van kracht en heeft als doel om de kustveiligheid gevoelig te vergroten door het prioritair aanpakken van de zwakke plekken. Hierin blijkt de beste oplossing het uitvoeren van zandsuppleties, w ...
help
Voortgangsrapport effecten baggerlossingen : periode 1 juli 2012-31 december 2012 [Boek]
De Witte, B. \ Van Hoey, G. \ Devriese, L. \ Hostens, K. \ Robbens, J. \ 2013
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode juli 2012-december 2012. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-visserij – Afdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat reguliere taken waarbi ...
help
Statische analyse van de eerste twee monitoringscampanges (to|) binnen het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) [Boek]
Derweduwen, J. \ De Backer, A. \ Van Hoey, G. \ Hillewaert, H. \ Wittoeck, J. \ Hostens, K. \ 2013
Fluxys LNG NV bouwt in de haven van Zeebrugge een nieuwe gasinstallatie waarbij zeewater gebruikt wordt om vloeibaar gas op te warmen. Bij intake wordt het zeewater gechloreerd en na gebruik wordt het gechloreerde zeewater geloosd in het dok. De moge ...
help
Arctic operations handbook : generic framework for environmental assessment [Boek]
Lagerveld, S. \ Tamis, J.E. \ Geelhoed, S. \ Jak, R.G. \ Scheidat, M. \ Benda-Beckman, S. von \ Faidutti, D. \ Vries, P. de \ 2013
The Dutch offshore industry has the ambition to execute operations on a large scale in Arctic areas, for instance for installation and operation of oil- and gas production facilities and pipelines. Currently, there is no standard for safe operations ...
help
Addressing the avoided emissions challenge : guidelines from the chemical industry for accounting for and reporting greenhouse gas (GHG) emissions avoided along the value chain based on comparative studies [Boek]
2013
Companies want to go beyond emission reductions in their own operation facilities and supply chains, by designing products that reduce emissions at downstream customers. Such emission reductions are also called “avoided emissions”. Despite the opport ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.