help
Ook je bodem levert stikstof \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Nies, J. \ Van Nevel, B. \ 2016
Om optimaal te groeien moeten planten voldoende stikstof krijgen. Daarvoor kan je minerale meststoffen (kunstmest) of organische meststoffen (dierlijke mest, compost …) toedienen. Maar ook de bodem levert uit zichzelf een flinke dosis stikstof. Dit w ...
help
Naar een duurzame stikstofbemesting in de vollegrondssierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ Haecke, D. Van \ Elsen, A. \ Bracke, J. \ Labeke, M. Van \ 2016
In januari 2016 startte een 4-jarig VLAIO-onderzoeksproject met als doel om het huidige bemestingsadvies voor de vollegrondssierteelt beter te onderbouwen. Er wordt kennis omtrent gewasbehoeftes voor stikstof bij geselecteerde sierteeltgewassen opgeb ...
help
Extra bodem en bemesting : dossier \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dias, V. \ Van Haecke, D. \ Moermans, S. \ Gallopyn, L. \ 2016
Deze bijdrage omvat de volgende artikelen: 1) Hoe verloopt de stikstof-mineralisatie op uw perceel? 2) Bijbemesting in functie van stikstofstalen. 3) Fosfaat te weinig, genoeg of overdaad?
help
Simulation nitrogen-limited crop growth with SWAP/WOFOST : process descriptions and user manual [Boek]
Groenendijk, Piet \ Boogaard, Hendrik \ Heinen, Marius \ Kroes, Joop \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ 2016
This report describes a soil nitrogen module (Soil-N), which is combined with the agro-hydrological model, SWAP, and the crop growth model, WOFOST. The core of the Soil-N module is a description of the nitrogen cycle, which is coupled to the organic ...
help
Opheldering stikstofmineralisatie vanuit veen : ervaringen met de Kringloopwijzer \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Boekhorst, L. \ Verhoeven, F. \ Honkoop, W. \ Lenssinck, F. \ 2015
Voor een melkveebedrijf op veengrond wordt in de Kringloopwijzer gerekend met een mineralisatie van 235 kg N/ha terwijl dit voor zand-en kleigronden nul is. Elke bodem mineraliseert echter stikstof en dat dit op veengronden hoger is, is ook bekend. M ...
help
Weiden voor behoud grasmat : Jan Graveland leert omgaan met de gemakken en de ongemakken van veen : serie kringloopwijzer : veehouders \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2014
De stikstofbenutting op het bedrijf van de familie Graveland is lager dan gemiddeld. Door de mineralisatie van veengrond komt er stikstof vrij uit de bodem. Het is een uitdaging om deze mineralenstroom te benutten. Juist door langer te weiden wil Gra ...
help
Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems en de implicaties daarvan voor de effectiviteit van plaggen [Boek]
Kooijman, A.M. \ Bloem, J. \ Cerli, C. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Kalbitz, K. \ Dimmers, W. \ Vos, A. \ Peest, A.K. \ Kemmers, R.H. \ 2014
In dit rapport staat het Natura 2000 habitattype H2130, de Grijze duinen, centraal. In veel duingebieden is de hoge stikstof-depositie een probleem voor een gunstige staat van instandhouding van de Grijze duinen. In de herstelstrategie die binnen de ...
help
Opvolging N-min in bio fruitaanplantingen [Boek]
Vercammen, J. \ Gomand, A. \ [2014]
Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de mineralisatie van de bodem en de reststikstof op het einde van het seizoen.
help
Opvolging N-min in een bio fruitaanplanting met verschillende N-trappen [Factsheet]
Vercammen, J. \ Gomand, A. \ [ca. 2014]
Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de mineralisatie van de bodem en de reststikstof op het einde van het seizoen.
help
The influence of soil conditions on soil microbiological activity and consequent rock dust fertilization effectiveness [Studentenverslag]
Belliard, P. \ Hendriks, P. \ Nusselder, M. \ 2014
This study examined if there were differences in abiotic soil factors between soils of the different fields that correlated with differences in soil microorganisms and their biological activity, influencing the availability of rock dust minerals and ...
help
Bodemleven en nutriëntenlevering : chemisch [Presentatie]
Hanegraaf, M. \ Alebeek, F. van \ 2014
Doel van deze powerpoint is de relatie bespreken tussen het bodemleven en de benodige bemesting. De wisselwerking daarbij met de organische stof in de bodem. Het bewerkstelligen van mineralisatie in de bodem. Elk jaar zetten bodemorganismen Zo’n 25.0 ...
help
Short- and medium-term effects of tillage systems on soil properties and organic spring wheat performance [Studentenverslag]
Wang, Shuyao \ 2014
This research was conducted at the organic experimental farm of Droevendaal at Wageningen UR in the central Netherlands. The objectives of this study are to investigate effects of three tillage methods by quantifying the soil’s physical, chemical, bi ...
help
Incorporating microbial ecology concepts into global soil mineralization models to improve predictions of carbon and nitrogen fluxes \ Global biogeochemical cycles : an international journal of global change [Wetenschappelijk artikel]
Fujita, Y. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ 2014
Global models of soil carbon (C) and nitrogen (N) fluxes become increasingly needed to describe climate change impacts, yet they typically have limited ability to reflect microbial activities that may affect global-scale soil dynamics. Benefiting fro ...
help
Short period of oxygenation releases latch on peat decomposition \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Wetenschappelijk artikel]
Brouns, K. \ Verhoeven, J.T.A. \ Hefting, M.M. \ 2014
Extreme summer droughts are expected to occur more often in the future in NW Europe due to climate change. These droughts might accelerate the rate of peat oxidation in drained peat areas, with impacts on soil subsidence, GHG emission and water quali ...
help
De organische stof balans met de te verwachten stikstoflevering per teeltrotatie : opzet en gebruikswijze van een rekenmodule [Boek]
Zwart, K. \ cop. 2013
Organische stof speelt een hoofdrol in de vruchtbaarheid van de bodem. In opdracht van Productschap Akkerbouw is door het Louis Bolk Instituut, BLGG AgroXpertus, Alterra en HLB een applicatie ontwikkeld die snel en eenvoudig per teeltrotatie de organ ...
help
Sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof [Boek]
Zwart, K. \ cop. 2013
Stikstoflevering vanuit organische stof (OS) wordt belangrijker naarmate de bemestingsnormen strakker worden. Dit project kent drie fasen met de volgende doelen. Fase I: de bestaande kennis over organische stof en stikstofmineralisatie te ontsluiten ...
help
Groenbemesters: hoeveel stikstof gaat mee naar 2014? \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
2013
Voor het teeltjaar 2013 zijn de meeste groenbemesters gezaaid en, waar nog ruimte was, bemest. Vragen die nu spelen, zijn: hoeveel stikstof is uit de groenbemester of oogstresten beschikbaar voor de volgteelt? En: wat kan ik nu nog doen om de teelt z ...
help
Incorporating microbial ecology concepts into soil mineralization models to improve regional predictions of carbon and nitrogen fluxes \ Geophysical research abstracts [Congresverslag]
Fujita, Y. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ 2013
Our study thus identified two important ways to improve predictions of regional fluxes of soil C and N: the use of site-specific input values of microbial pool, and better formulations of microbial processes, particularly those related to the effects ...
help
Nieuwe mest, oude kracht : wijzer met mineralen [Brochure]
DLV PLant \ WUR-PPO \ cop. 2013
De wereld van bemesting en meststoffen verandert voortdurend, net als de wettelijke kaders waarbinnen gewerkt moet worden. Het is zaak om daar scherp op te blijven om het rendement van de teelt te behouden. In deze brochure komen twee zaken aan de or ...
help
Rekenmodule Gewasgerichte bemesting [Brochure]
Burgt, G. van der \ cop. 2013
Voor het bepalen van de benodigde stikstofgift in de akkerbouw gebruiken adviseurs en telers nu meestal heel algemene aannames. Vanuit het Masterplan MineralenManagement (MMM) is een praktisch bruikbaar model voor de bodemstikstofmineralisatie ontwik ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.