Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Sturingsmogelijkheden om waterkwaliteit te verbeteren [Brochure]
Ros, G. \ [2016]
De Kaderrichtlijn Water kent doelen voor de waterkwaliteit per waterlichaam. Uit de eerste ronde stroomgebiedsbeheerplannen bleek dat de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de diffuse belasting vanuit de landbo ...
help
Kas als apotheek [Brochure]
Labrie, C. \ [ca. 2015]
Het doel van het initiatief Kas als Apotheek is nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor inhoudstoffen uit bedekte teelten. De combinatie van de stuurmogelijkheden die kassen bieden, in combinatie met het vakmanschap van de telers en een evidence base ...
help
Plan van aanpak voor Programmaontwikkeling Onderwijs & Internationalisering in de topsectoren: Borderless Agri-foodbusiness academy [Brochure]
Maijers, W. \ Leereveld, G. \ Stok, T. \ [2013]
Porjectplan Plan ten behoeve van Ontwikkeling programma Borderless academy.
help
Rekenmodule Gewasgerichte bemesting [Brochure]
Burgt, G. van der \ cop. 2013
Voor het bepalen van de benodigde stikstofgift in de akkerbouw gebruiken adviseurs en telers nu meestal heel algemene aannames. Vanuit het Masterplan MineralenManagement (MMM) is een praktisch bruikbaar model voor de bodemstikstofmineralisatie ontwik ...
help
Nationaal hydrologisch instrumentarium [Brochure]
Kukuric, N. \ [2011]
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het NHI is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zo ...
help
Onderzoek naar nut en noodzaak van een kennisbundeling voor boomziekten en plagen [Brochure]
[ca. 2011]
Er is een grote toename van boomziekten en plagen in Nederland. Voor het onderzoek en de aanpak naar deze ziekten zijn inmiddels verschillende initiatieven opgestart, geen van de initiatieven leidt echter tot een landelijke aanpak. De vraag blijft wa ...
help
PLEASE: een instrument om de fosfaatlekkage van een perceel naar het oppervlaktewater vast te stellen [Brochure]
Salm, C. van der \ Schoumans, O. \ 2011
PLEASE (Phosphorus LEAching from Soils to the Environment) berekent de fosfaatvracht van een perceel naar de perceelsloot op basis van het verloop van de fosfaatconcentratie in de bodem en de waterafvoer over het perceel en uit de verschillende bodem ...
help
Notitie bij Innoveren door integreren [Brochure]
Hoeven, R. van der \ 2008
Opschaling sturing van bedrijfsprocessen leidend tot een sectorale aanpak (middels een businessmodel); Complementeren Plantform model (door ontwerp van andere modules); Volgsystemen in de kas getest in de praktijk; Een methodiek om software volgens h ...
help
DOVE 1 : nieuwe modelkalibratie- en validatietechniek voor het kwantificeren van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater: veenweidegebied [Brochure]
Walvoort, D. \ Hendriks, R. \ 2006
Het Dove-project (Diffuse belasting van het Oppervlaktewater in de Veehouderij) heeft tot doel om de bijdrage van de melkveehouderij aan de diffuse nutriëntenbelasting (stikstof en fosfor) van het oppervlaktewater te kwantificeren in een veenweidegeb ...
help
DOVE 3 : berekeningen met SWAP-ANIMO van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in een veenweidegebied: ontwateringsscenario's [Brochure]
Hendriks, R.F.A. \ Walvoort, D.J.J. \ 2006
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : verkenning van gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de nutriëntenbelasting van bodem en water met STONE2.2 [Brochure]
Groenendijk, P. \ Willems, W.J. \ 2005
Het stelsel van verliesnormen (MINAS) wordt vervangen door een nieuw stelsel van gebruiksnormen dat per 1 januari 2006 in werking treedt. Uitkomsten van STONE 2.2 zijn gebruikt om een globale verkenning uit te voeren van de verwachte gevolgen van het ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (3) voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden op stroomgebiedniveau met behulp van de Nederlandse methodiek NL-CAT (Nutrient Losses at CATchment scale) [Brochure]
Schoumans, O.F. \ 2005
Voor de evaluaties van het mestbeleid, emissie registraties, milieubalansen en -verkenningen en internationale nutriëntenrapportage, worden de resultaten van het nationale nutriënteninstrumentarium STONE gebruikt om de milieukundige effecten van de d ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (2) toetsing van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau [Brochure]
Schoumans, O.F. \ 2005
Binnen het EU-project EUROHARP wordt nagegaan in hoeverre de verschillende type modellen geschikt zijn om de diffuse belasting van het oppervlaktewater uit het landelijke gebied te kwan-tificeren. De modellen die in het onderzoek betrokken zijn, word ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (1) modelvergelijking van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau [Brochure]
Schouwmans, O.F. \ 2005
Om vast te stellen in hoeverre de in OSPAR kader afgesproken landelijke reductiedoelstellingen ten aanzien van nutriëntenemissies naar de zee worden gerealiseerd, worden door de afzonderlijke landen verschillende benaderingen gehanteerd. Met name de ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : van oud naar nieuw: MEBOT vergelijkt de uitwerking van het nieuwe mestbeleid met Minas [Brochure]
Schreuder, R. \ 2005
Het voorgenomen nieuwe mestbeleid gaat uit van gebruiksnormen. Welke consequenties de gebruiksnormen hebben voor bedrijven is en wordt nog steeds onderzocht. Modellen kunnen hierbij ondersteunen. Om dit te kunnen doen wordt in het onderzoeksprogramma ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : melkveehouderij met minder mineralen [Brochure]
Schut, A.G.T. \ 2004
De MINAS wetgeving werkt met maxima voor de toegestane overschotten van N en P op de mineralenbalans om aan de nitraatnorm van 50 mg per liter in het bovenste grondwater te voldoen. Vanuit het ministerie van LNV is de vraag gesteld met welke maatrege ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : lot van N-overschot [Brochure]
Willigen, P. de \ Zwart, K.B. \ 2003
Het Nederlandse mestbeleid is erop gericht om de belasting met stikstof en fosfaat van grond- en oppervlaktewater terug te dringen. STONE is een belangrijk rekeninstrument voor de evaluatie van dat beleid. In MINAS en MILIEU, het rapport van de evalu ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : gebruik van INITIATOR in project Milieugebruiksruimte [Brochure]
Kros, J. \ Vries, W. de \ [2003]
Er is behoefte aan een methodiek waarbij op eenvoudige wijze de interactie tussen landbouw-, milieu- en natuurrandvoorwaarden in kaart kan worden gebracht. In het project Milieugebruiksruimte in programma 398-III wordt een eenvoudige methodiek ontwik ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : verkenningen van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw in vier regio's [Brochure]
Velthof, G.L. \ Kros, J. \ Vries, W. de \ 2003
Er is behoefte aan een methodiek waarbij op eenvoudige wijze de interactie tussen landbouw-, milieu- en natuurrandvoorwaarden in kaart kan worden gebracht. In het project Milieugebruiksruimte (programma 398-III) wordt samen met andere programma's een ...
help
Systeeminnovaties in de broeierij: eb/vloed broei in meer lagen [Brochure]
Wildschut, J. \ [ca. 2000]
Poster met informatie over meerlagenteelt in de broeierij en de mogelijke voordelen daarvan.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.