Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bronnen van nutriënten in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : studie naar de herkomst en beïnvloedbaarheid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater voor zes polders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ 2016
Om inzicht te krijgen in de herkomst en beïnvloedbaarheid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn met de ECHO-methodiek stofbalansen opgesteld voor een zestal polders. De beïnvloedbaarheid van br ...
help
Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Salm, C. van der \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ Koeijer, T. de \ 2015
De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, ...
help
Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding [Boek]
Schipper, P. \ Groenendijk, P. \ Eekeren, N. van \ Zanen, M. \ Rozemeijer, J. \ Jansen, G. \ Swart, B. \ 2015
Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofge ...
help
Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater [Boek]
Salm, C. van der \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R. \ Massop, H. \ Renaud, L. \ 2015
In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijne ...
help
Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Schoumans, O. \ Schröder, J. \ Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2014
In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapp ...
help
Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken [Boek]
Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ 2012
Nagegaan is wat mogelijke oorzaken zijn van de verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied vergeleken met die in het Noordelijke, het Centrale en het Oostelijke zandgebied (Zand Midden) worden waargenomen. Hiervoor zijn verschillende ...
help
3D-modellering van nutriëntentransport door bodem en grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Janssen, G. \ Griffioen, J. \ Grift, B. van der \ Groenendijk, P. \ 2011
Deltares heeft samen met Alterra een concept ontwikkeld voor driedimensionale modellering van nutriëntentransport. Door ANIMO te koppelen aan RT3D wordt de kennis over nutriëntenprocessen in de bodem gekoppeld aan transportprocessen in het diepere gr ...
help
NL-CAT application to six European catchments [Boek]
Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Groenendijk, P. \ 2009
This report focusses on the application of the NL-CAT model, a combination of the SWAP (unsaturated zone/groundwater-flow), ANIMO (nutrient processes and flow), and SWQN (surface water quantity) and the NuswaLite surface water quality model (SWQL), o ...
help
Bronnen van nutriënten in het landelijk gebied : analyse van de bijdragen van landbouw aan oppervlaktewaterkwaliteit met STONE 2.3 resultaten [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Renaud, L.V. \ Bolt, F.J.E. van der \ Groenendijk, P. \ 2009
De bijdrage van de bronnen van stikstof en fosfor in het landelijke gebied aan de belasting op het oppervlaktewater is geanalyseerd met resultaten van STONE 2.3. De onderlinge verhouding van bijdragen aan de belasting van oppervlaktewater is bepaald ...
help
Retentieschatting van N en P in het oppervlaktewater op verschillende schaalniveaus [Boek]
Gerven, L.P.A. van \ Smit, A.A.M.F.R. \ Groenendijk, P. \ Bolt, F.J.E. van der \ Klein, J.J.M. de \ 2009
Voor de evaluatie van maatregelen die worden genomen om de ambities van de Kaderrichtlijn Water te realiseren, is een goed begrip van de retentie van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater cruciaal. In dit rapport wordt een ‘State of the art’ bee ...
help
Process description of NuswaLite : a simplified model for the fate of nutrients in surface waters [Boek]
Siderius, C. \ Groenendijk, P. \ Gerven, L.P.A. van \ Jeuken, M.H.J.L. \ Smit, A.A.M.F.R. \ 2009
Mathematical models predicting nitrogen and phosphorus concentrations in surface waters can be useful tools to evaluate measures combating eutrophication. NUSWALITE is a water quality model to predict the nutrient concentrations in high spatial and t ...
help
ANIMO-RT3D 1.0 : on-line koppeling van ANIMO en RT3D voor dynamische modellering van nutriëntentransport op regionale schaal [Boek]
Janssen, G. \ Grift, B. van der \ Griffioen, J. \ Groenendijk, P. \ 2008
ANIMO-RT3D is het acroniem voor een gekoppeld transportmodel voor nutriënten tussen de onverzadigde en verzadigde zone. ANIMO is ontwikkeld door Alterra en beschrijft in detail het verloop van de koolstof-, stikstof- en fosforcyclus in de bodem, onde ...
help
Dynamische modellering van cadmium- en zinktransport in het stroomgebied van de Keersop : bijdrage aan een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen [Boek]
Kroes, J.G. \ Bonten, LT.C. \ Groenendijk, P. \ Grift, B. van der \ 2008
Diffuse zink- en cadmiumverontreinigingen van de bodem in de Vlaamse en Nederlandse Kempen leidt tot verhoogde belasting van het grond- en oppervlaktewater. De invloed van seizoensdynamiek en meteorologische variatie op de oppervlaktewaterbelasting i ...
help
Verkenning milieugevolgen van het nieuwe mestbeleid : achtergrondrapport Evaluatie Meststoffenwet 2007 [Boek]
Willems, W.J. \ Renaud, L.V. \ Luesink, H.H. \ Conijn, J.G. \ Kroes, J.G. \ Groenendijk, P. \ Schoumans, O.F. \ [2008]
Nederland kan in 2015 bij benadering voldoen aan de Europese nitraatnorm voor grondwater. Uitzondering blijft het zuidelijk zandgebied, waar de nitraatconcentratie ruim 30 mg/l te hoog blijft. De kwaliteit van het oppervlaktewater zal in de komende 2 ...
help
Een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen : fase 2: modellering [Boek]
Grift, B. van der \ Joris, I. \ Bronders, J. \ Kroes, J.G. \ Bonten, L.T.C. \ Groenendijk, P. \ De Smedt, F. \ Seuntjens, P. \ 2008
De bodem in het Vlaamse en Nederlandse gebied van de Kempen is diffuus verontreinigd geraakt door de uitstoot van zink en cadmium van enkele lokale zinkverwerkende industrieën. Om de impact op bodem en grondwater beter te kunnen inschatten en begrote ...
help
A new compliance checking level for nitrate in groundwater : modelling nitrate leaching and the fate of nitrogen in the upper 5 meter of the groundwater system [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Roelsma, J. \ Janssen, G.M.C.M. \ Jansen, S. \ Heerdink, R. \ Griffioen, J. \ Grift, B. van der \ 2008
Research was conducted on the implications of a possible lowering of the sampling depth for the nitrate compliance checking level in the Netherlands. The STONE model was used to simulate nitrate concentrations and nitrogen balances for the three main ...
help
Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale hydrologische modellering : combinatie van MODFLOW en SIMGRO \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Lourens, A. \ Veldhuizen, A.A. \ Snepvangers, J.J.J.C. \ Dik, P.E. \ Minnema, B. \ Groenendijk, P. \ 2006
TNO en Alterra hebben een koppeling tot stand gebracht tussen hun grondwatermodellen, resp. MODFLOW en SIMGRO. Eerst is gekeken naar recente ontwikkelingen binnen modelkoppelingen, daarbij zoekend naar eenvoudige software. Dat is gevonden in Open Mod ...
help
ANIMO 4.0 : user's guide of the ANIMO 4.0 nutrient leaching model [Boek]
Renaud, L.V. \ Roelsma, J. \ Groenendijk, P. \ 2005
This report presents a description of the use of the nutrient leaching model ANIMO (Agricultural Nutrient Model) version 4.0 with special emphasis on input instructions. Model input is described by its unit, range, data type and variable name in comp ...
help
Drainage-water travel times as a key factor for surface water contamination \ Unsaturated-zone modeling : progress, challenges and applications [Hoofdstuk uit boek]
Groenendijk, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 2004
The interrelationships between soil, subsoil and surface waters make it unrealistic to treat the saturated and unsaturated zones and the discharge to surface waters separately. A formulation for upscaling the groundwater flow field is presented which ...
help
Toetsing van STONE 2.0 aan enkele stroomgebieden [Boek]
Oosterom, H. \ Groenendijk, P. \ 2004
Model STONE wordt gebruikt voor de berekening van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater. Berekende decadecijfers op plotniveau zijn geconverteerd tot gemiddelde jaar- en seizoencijfers op stroomgebiedsniveau. Bij de ontwikkeling va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.