Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins [Boek]
Wit, M. de \ Buishand, A. \ 2007
In 1996 RIZA and KNMI started to work together on a new methodology to provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers. This methodology is indicated as GRADE : Generator of Rainfall and Discharge E ...
help
Knelpunt in stedelijke ontwikkeling of is relativering gewenst : bemalingen en hun aantrekkende werking op verontreiniging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ 2007
Als voor renovatie van riooltracé's of voor ondergronds bouwen een bemaling nodig is, krijgen gemeenten of andere bouwers te maken met een inventarisatie van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Integratie van bemalingsplan en de invent ...
help
Meet en regeltechniek: 'model predictive control' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overloop, P.-J. van \ 2007
In een serie van vijf artikelen wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van meet- en regeltechniek, toegepast op het operationele beheer van de waterlopen in Nederland. In dit artikel (nummer 4 van 5) staat de regelmethodiek 'Model based predic ...
help
Meten aan brak- en zout grondwater \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Post, V. \ 2007
Het hoge zoutgehalte wordt vrijwel altijd als ongewenst ervaren, bijvoorbeeld bij de winning van drinkwater of de beregening van gewassen. Het is daarom van belang te weten waar zich in de ondergrond zout water bevindt. Een van de voornaamste doelen ...
help
Regionale modellering zoet-zout grondwater in het Nederlandse kustgebied \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Oude Essink, G.H.P. \ 2007
In dit artikel passeren verschillende aspecten van regionale modellering van zoet en zout grondwater de revue. Eerst worden in het kort enkele oorzaken en gevolgen van grondwatersystemen behandeld. Een groot zoet-zout databestand wordt beschreven en ...
help
Maaien of niet? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veldman, W. \ Augustijn, D. \ Visser, M. \ Huthoff, F. \ 2007
In 2002 is in Nederland de Flora- en faunawet aangenomen. Deze wet moet de flora en fauna in Nederland beschermen en legt onder andere beperkingen op voor het maaibeheer van sloten. Om de invloed van vegetatiegroei op de afvoer door sloten te onderzo ...
help
Natuurlijke uitgangspunten voor een dynamische beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Treurniet, M. \ Besselink, D. \ Sluis, H. van \ Berg, M. \ 2007
Beekherstel beperkt zich vaak tot het ophalen van de historisch beekloop en het doorrekenen ervan met een hydraulisch model. Het rekenen aan en bepalen van de toekomstige erosie en sedimentatie is daarbij veelal een ondergeschoven kindje. Juist deze ...
help
Flexwater pilot Noordoostpolder : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor brakwaterwinning met Optiwin [Boek]
Vink, C. \ 2007
Dit rapport betreft een pilot studie van de derde fase van het Flexwater project. Doel van deze fase is het genereren en beoordelen van kansrijke nieuwe concepten voor productie en transport van drinkwater in bestaande situaties, zodat de drinkwaterv ...
help
Eén hydrologische bibliotheek voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroon, T. \ Snepvangers, J. \ Talsma, M. \ 2007
Samenwerken bij de uitwisseling van data, kennis en ervaring is voor de waterschappen niets nieuws. Om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren, is kennis nodig. Die kennis is niet alleen bij de waterschappen voorhanden. Ook op landelijk niveau zijn ...
help
Exergie in de slibketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Koopmans, W. \ Marel, J. van de \ Uijterlinde, C. \ 2007
In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te ...
help
Modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Gernaey, K.V. \ Sin, G. \ 2007
De huidige stand van zaken op het gebied van modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) wordt in dit artikel gerapporteerd. Voor systemen met biomassa in suspensie waren de eerste modellen gericht op de eenvoudige beschrijving van de b ...
help
Ontwikkeling van een structurele aanpak voor het continue gebruik van actief slibmodellen in het dagelijks beheer van RWZI's \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Sin, G. \ De Pauw, D. \ Weijers, S. \ Vanrolleghem, P.A. \ Nopens, I. \ 2007
Een structurele aanpak voor het continue gebruik van dynamische slibmodellen in het dagelijks beheer en bedrijfsvoering van RWZI's werd ontwikkeld en geëvalueerd. Het globale doel is om kennis en in-huis competentie te genereren voor het betrouwbaar ...
help
Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" - task 1: Development and application of the integrated nitrogen model MITERRA-EUROPE [Boek]
Velthof, G.L. \ Oudendag, D.A. \ Oenema, O. \ 2007
The objective is to have developed and applied a methodology allowing to assess and quantify the effects and costs of various policies and measures aiming at reducing the impact of agriculture on water air pollution and climate change. Both ancillary ...
help
Assessing the effects of compartmentalisation of dike-ring areas on the amount of economical damage and the number of casualties related to a flood for ICWFM-2007 \ International Conference on Water & Flood Management (ICWFM-2007) 12 - 14 March 2007, Dhaka, Bangladesh [Artikel]
Leenders, J.K. \ Groot, S.M. \ Kolen, B. \ Hemert, H. van \ 2007
Dike-ring areas in the Netherlands are protected from the sea, large rivers and lakes by primary dikes. Often the dike-rings are unintentionally compartmentalised by historical dikes, levees, roads and railway embankments. The effect of unintended co ...
help
Datavalidatie als onderdeel van een goed en effectief rioleringsbeheer \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Korving, H. \ Bijnen, M. van \ 2007
Om te kunnen voldoen aan emissie-eisen voor overstortingen vanuit gemengde rioolstelsels moeten door gemeenten veel maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen zijn echter gewoonlijk gebaseerd op mogelijk onnauwkeurige modellen. In Utrecht is is e ...
help
Maatregelen om over te piekeren : effecten van vernatten op afvoerverloop in beken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Graaff, B. de \ Brink, M. van den \ 2007
Onderzoek naar de effecten van een tweetal verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op de afvoer uit een stroomgebied. Men kwam tot het inzicht dat de maatregelen de afvoeren van hoog (bij wateroverlast) naar laag (bij extreme droogte) eerst laten toenemen ...
help
IJken met de representatiemethode \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ 2007
Bij het opstellen van een ruimtelijk grondwatermodel wordt elke geohydroloog vroeg of laat voor de opgave gesteld het model te ijken met waarnemingen. Bij gebruik van klassieke ijkmethodes wordt het aantal te schatten parameters meestal beperkt door ...
help
Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford - Fase 2 [Boek]
Siderius, C. \ Roelsma, J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Leenders, T.P. \ Renaud, L.V. \ Dik, P.E. \ Ruiter, H. de \ 2007
Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning en systeemanalyse Fase1, een vervolgsysteemanaly ...
help
Schadereductie door compartimentering in een dijkringgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, J. \ Hoekstra, A. \ 2007
Compartimentering van dijkringen wordt momenteel gezien als één van de mogelijke opties om het risico van overstromingen te beheersen of te verminderen. Recentelijk zijn verschillende studies verschenen naar de effectiviteit van het opdelen van een d ...
help
Recycling van personenauto's en de implementatie van de KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaik, A. van \ Reuter, M. \ Stokkom, H. van \ Jonk, J. \ Witter, V. \ 2007
Het beheersen van stofstromen en het vermijden van moeilijk of niet te scheiden stoffen aan de bron vormt in essentie de overeenkomst tussen de problematiek van de recycling van personenauto's en het waterkwaliteitsvraagstuk. Vanwege deze parallel is ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.