help
Kastelen in middeleeuwse veenontginningen \ Tijdschrift voor historische geografie : landschap, stad, geschiedenis [Artikel]
Doesburg, J. van \ Laan, B. van der \ Renes, H. \ 2017
In dit artikel wordt gekeken naar de samenhang tussen kastelen en de ontginningen van de moerasgebieden in Utrecht en Holland. De ontginningen boden kansen voor ondernemende en ambitieuze lieden en voor families die op zoek waren naar rijkdom en aanz ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
Floraherstel in en om de vennen van het Weerterbos [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Tussen 1997 en 2013 heeft Stichting Limburgs Landschap gewerkt aan herstel van vennen en moerassen in het Weerterbos. In de periode 2000-2005 is op drie locaties in totaal 26 ha aan ondiep water en vochtige heide hersteld. In dit artikel wordt de flo ...
help
Veenvorming en koolstoffixatie in het Zuidlaardermeergebied \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mullekom, M. van \ Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Krol, M. \ 2014
In het veenweidegebied vindt als gevolg van het landbouwkundig gebruik veenafbraak plaats. Dit leidt niet alleen tot bodemdaling en een slechte waterkwaliteit, maar ook tot de emissie van broeikasgassen. Wanneer het lukt om voedselarme en vochtige om ...
help
Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Verdonschot, R.C.M \ Vries, H.H. de \ Groenendijk, D. \ Dijkstra, J.P. \ Diggelen, R. van \ 2014
Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel ...
help
De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen : infoblad veldwerkplaats [Boek]
[ca. 2014]
Systeemherstel in beekdalen staat eigenlijk altijd voor een forse vernatting. Door optimaal, en dat is vaak maximaal, van grondwateraanvoer te profiteren kun je de natuurlijke gradiënten in de beekdalen nu eenmaal het best tot hun recht laten komen. ...
help
Sleutelen met water : herstel broekbossen en veenvormende moerassen in beekdalen \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Mulder, D. \ 2014
Gezonde elzenbroekbossen in beekdalen vormen een hotspot van biodiversiteit. Herstel via de natuurlijke weg, door sterke aanvoer van grondwater, is het meest ideaal. Maar onder gecontroleerde omstandigheden zijn met voorgezuiverd beekwater ook mooie ...
help
De natuur bouwt mee [Brochure]
Didde, R. \ [2013]
"Bouwen met natuur" heet het concept dat Ronald Waterman in de jaren tachtig lanceerde. Het Plan Waterman bleef toen bij een plan. De huidige realiteit is anders; als gedachtegoed is nu ingeburgerd: ga niet de strijd aan met de elementen, maar werk j ...
help
Texelaars als moerasbeheerders : schapen houden wilgen kort in de Groene Jonker \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schie, M. van \ 2012
De ontwikkeling van intensief grasland naar soortenrijk moerasgebied in de Groene jonker, een gebied van Natuurmonumenten in de provincie Zuid-Holland, gaat heel snel. Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Het beheer dat deze ontwikkeling h ...
help
Sulfaat, bedreiging of zegen voor vorming kalkmoeras? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cirkel, D.G. \ Beek, K. van \ 2012
Aanvoer van sulfaatrijk grondwater en sulfaatreductie worden gezien als een bedreiging voor het voortbestaan van grondwaterafhankelijke natuur. Sulfaat kan namelijk in anaerobe milieus organisch materiaal oxideren, waarbij onder andere ingebouwd fosf ...
help
Lysichton \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Houtman, R. \ 2011
Lysichiton steelt in het voorjaar de show langs de vochtige oevers en vijverranden. Met genoeg ruimte en vocht is deze aronskelkachtige een sieraad voor tuin en openbaar groen.
help
Zuivering van drainwater in een beekbegeleidend rietmoeras \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sival, F. \ Stevens, H. \ Castenmiller, E. \ Peerboom, J. \ 2011
In Noord-Limburg liggen intensieve landbouwgebieden met een hoge belasting van het oppervlaktewater met fosfor. In 2006 is in één van die gebieden een rietmoeras aangelegd om de zuiveringsefficientie van fosfor uit drainwater in de praktijk te testen ...
help
Toepassing gesloten kringloop bij aanpak baggeropgave in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Best, J. de \ Drewes, R. \ 2010
De Wieden en De Weerribben in het noordwesten van Overijssel zijn Natura 2000-gebieden en vormen het grootste aaneengesloten en best ontwikkelde laagveenmoeras in West-Europa. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van natuur, re ...
help
Kassen op dik water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Furstner, E.H. \ 2009
Een moerasachtig gebied in Noord-Duiitsland wordt bouwrijp gemaakt om er een kassencomplex op te laten verrijzen. Een oplossing voor het draagkrachtprobleem is gevonden door het creëren van een drijvende funderingsplaat met inzet van hoogwaardig geoc ...
help
Samenwerking Nederland-Polen op gebied van water en natuur in de Biebrza-vallei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Mioduszewski, W. \ Slesicka, A. \ 2009
Om de verdroging in delen van de Biebrza-vallei (moerasgebied in het noordoosten van Polen) tegen te gaan, is met steun van de Nederlandse overheid een langjarige samenwerking op touw gezet tussen onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland e ...
help
Composietbrug op drijvende composietfundatie : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Peeters, J.H.A. \ 2008
In Krimpen aan de Lek is begin 2008 een brug van vezelversterkte kunststof geplaatst. De brug is bestemd voor fietsers en voetgangers, maar kan ook een 6-tons voertuig dragen, zoals ambulance of brandweerwagen. De brug maakt deel uit van Het Krilpad, ...
help
Resultaten waterkwaliteitsonderzoek in moeraszone De Scheg : rapportage over 2005-2006 [Boek]
Dijkstra, A. \ 2007
In 2004 is de moeraszone De Scheg aangelegd als onderdeel van de natte ecologische ontwikkeling in De Balij. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met een financiële bijdrage van € 250.000 als onderdeel van de Bijdrageregeling Waterkwaliteit, een ...
help
Natura 2000 doelendocument : duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten [Boek]
Olde Loohuis, R. \ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2006
Nederland draagt met 162 gebieden bij aan het Natura 2000 netwerk van de Europese Unie, om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen (Göteberg, 2003). De Nederlandse gebieden zijn in dit LNV rapport onderverdeeld in acht zogenaamde Natura 200 ...
help
The use of reference areas in the conservation and restoration of riverine wetlands \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Wassen, M.J. \ 2005
In this paper the opportunities and constrains that arise from the use of knowledge obtained from reference areas in nature conservation and restoration is reviewed and critically discussed
help
Competition and succession affecting vegetation structure in riparian environments : implications for nature management \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Kotowski, W. \ Piorkowski, H. \ 2005
Referring to the idea of using riparian wetlands for ecological flood control, the autors suggest that vegetation management should become an integral part of such apporach, not only to maintain the biodiversity but also optimise the water retention ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.