help
Stekende insecten Griendtsveen 2016 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ 2017
Het doel van het project is het terugdringen van de steekmuggenoverlast in Griendtsveen door: 1) Het in het maatregelenpakket van LIFE+ in de Mariapeel opnemen van een aangepast peilbeheer om de ontwikkeling van langdurig tijdelijke wateren tegen te ...
help
Stekende insecten rondom de Groote Peel : nulmeting 2016 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ 2017
Het doel van het project ‘Stekende insecten rondom de Groote Peel’ is tweeledig: a) Het verrichten van een Quick-scan risico-analyse van het gebied Groote Peel en met name de mogelijke effecten van de voorgenomen maatregelen in het project LIFE+ op e ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
help
De toestand van de Brabantse natuur 2016 [Boek]
Linden, J. van der \ Staaij, J.W.M. van \ Leeuwen, J.A.M.J. van \ 2016
Gedeputeerde Staten hebben in de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) hun ambities voor natuur en landschap voor de periode 2012-2022 vastgelegd. Een van de ambities is behoud en herstel van de biodiversiteit: het voorkomen van soorten plante ...
help
Doorstroommoerassen en moerasbeken : typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Runhaar, Han \ Buijse, Tom \ Bijkerk, Ronald \ Verdonschot, Piet \ 2016
In deze rapportage worden maatlatten beschreven voor het beoordelen van doorstroommoerassen en moerasbeken. In dit rapport wordt de nadruk gelegd op beken met moerasontwikkeling op zandgrond (KRW-typen R4 en R5), omdat deze wateren talrijk en wijd ve ...
help
Veelbelovende start pilot : Natuurlijker Markermeer - IJmeer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kerkvoorde, M. van \ 2015
Een proefeiland in het Markermeer laat zien hoe snel de natuur in staat is om nieuw land te koloniseren. Nog voordat het laatste slib was opgespoten, werden de eerste soorten al waargenomen. Binnen enkele maanden broedden al 130 paar visdiefjes op he ...
help
Lysimeteronderzoek naar de evapotranspiratie van riet en els in een trilveen bij Schalkwijk (U) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bleuten, W. \ Bierkens, M. \ 2015
Het doel van deze studie was om de verdamping (evapotranspiratie: E) door riet en van bomen in een rietmoeras (rietkragge) te bepalen en deze te vergelijken met die van open water. Hiertoe zijn tussen 2006 en 2010 lysimetermetingen gedaan bij Schalkw ...
help
Het oude continent : beschouwingen over de natuur van Europa [Boek]
Schaminée, J. \ Janssen, J. \ [2014]
Een verzameling essays over de grote verscheidenheid aan natuur in Europa: wildernis, natuurlijke en oude cultuurlandschappen. Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen? Van de Europese laaglandrivieren en hun begeleidende h ...
help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 25: Ecosysteemdienst regulatie van waterkwaliteit [Boek]
Vrebos, D. \ Staes, J. \ Jacobs, S. \ Van Looy, K. \ Meire, P. \ 2014
De ecosysteemdienst regulatie waterkwaliteit (mbt. nutriënten) wordt optimaal geleverd in de overgang tussen zuurstofrijke en zuurstofarme omstandigheden in de (water)bodem of in het sediment, hetgeen vaak voorkomt in moerassige gebieden. De vraag na ...
help
Nieuw leefgebied voor de grote karekiet en de roerdomp in de IJsseldelta \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Sollie, S. \ Bruinsma, L. \ Otten, A. \ 2014
De komende jaren wordt binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bij Kampen een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer aangelegd: het Reevediep. Dit is een maatregel gericht op de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit, waa ...
help
Particles matter : transformation of suspended particles in constructed wetlands [Proefschrift]
Mulling, B.T.M. \ 2013
Zwevende stof vormt een complex mengsel van allerlei verschillende deeltjes, en speelt een belangrijke rol in processen die plaats vinden in ondiepe watersystemen. Lozingen van afvalwater brengen aanzienlijke hoeveelheden deeltjes in het oppervlaktew ...
help
Natuurlijk waterwerk : Knoop Baggerwerken, Tynaarlo \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2013
Natuurherstelprojecten in moerasgebieden zijn de specialiteit die Knoop Baggerwerken in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Met unieke machines en zelf ontwikkelde werkmethoden herstelt het bedrijf natte moerasgebieden effectief, zoals het herstel va ...
help
Zuigende moerassen, wuivend riet en kikkergekwaak \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Hegener, M. \ 2013
Kwelmoerassen, ze horen onlosmakelijk bij de Veluwe. Van oudsher liggen ze als een krans om de Veluwe heen en ze worden gevoed met regenwater dat jaren eerder op de Veluwe viel. Veel moerassen gingen verloren door ontginning, woningbouw en verdroging ...
help
Herstel van rietmoeras in de Rijnstrangen \ De levende natuur [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Coops, H. \ Buddingh, C. \ Wijers, T.B.M. \ 2013
Brede rietgordels in het water zijn de sleutel tot succes voor veel moerasvogels. Maar wat is er nodig om deze rietgordels in stand te houden? In de Rijnstrangen is ervaring opgedaan met peilopzet en afplaggen van de strooisellaag.
help
Het Reigerveen : nieuw paradijs voor venplanten \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Arnolds, E.J.M. \ 2013
Het Reigerveen, onderdeel van Landgoed Vossenberg (ten oosten van Wijster), heeft tien jaar geleden een metamorfose ondergaan. Voor die tijd bestond het overwegend uit intensief gebruikt bouwland en grasland, afgewisseld met productiebossen en enkle ...
help
De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering [Boek]
Roex, E. \ Foekema, E. \ Sneekes, A. \ Koelemij, E. \ Atsoi, M.T. \ Hoornsman, G. \ Bakker, A. \ Murk, T. \ Berg, H. van de \ 2012
In het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness) is onderzocht wat het effect van een zuiveringsmoeras (waterharmonica) op de kwaliteit van RWZI-effluent is, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te formuleren hoe de inrich ...
help
Theo Claasen (Wetterskip Fryslân): "Waterharmonica: van idee tot wasdom" deel 2 [Video]
Claasen, T. \ STOWAvideo \ 2012
Het tweede deel van de presentatie "Waterharmonica: van idee tot wasdom". Met Theo Claasen van Wetterskip Fryslân, die aan het woord komt over de ontwikkelingsfase van de waterharmonica: de weg naar wasdom.
help
Vissen in het zuiveringsmoeras Aqualân Grou \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Koopmans, M. \ 2012
Effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties vormen nog steeds een belangrijke bron van nutriënten voor het oppervlaktewater. Verdergaande zuivering lijkt dan ook nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor de betreffende waterlichamen te ...
help
Zilte zuiverende moerassen als bron van schoon water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lange, M. de \ Paulissen, M. \ Slim, P. \ Verhoogt, H. \ 2012
Belasting van brakke watergangen en estuaria met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de agrarische sector is een belangrijke oorzaak voor het nog niet halen van ecologische doelen voor deze wateren. Naar analogie van de zoetwatergevoede helof ...
help
Verzilting Rammegors stuit op verzet \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2012
Een nieuw aan te leggen doorlaat moet het getijde terugbrengen in het Rammegors, een natuurgebied tussen Tholen en Sint-Philipsland. Achter een dijk kan dan nieuwe getijdennatuur ontstaan. Inwoners en landbouwers van Sint-Philipsland maken zich zorge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.