help
Op zoek naar de grote bosmuis in Groningen en Drenthe \ Zoogdier [Artikel]
Lek, G. \ 2015
De grote bosmuis was in ons land lange tijd alleen bekend uit Zuid-Limburg. Vanaf 2005 verschijnt de soort opeens ook op diverse plekken in het oosten van ons land. De soort blijkt bezig met een snelle opmars vanuit aangrenzende gebieden in Duitsland ...
help
Habitatvoorkeur dwergmuis anders bekeken \ Zoogdier [Artikel]
Hoegen, B. \ 2014
Het voorkeurshabitat van de dwergmuis (Micromys minutus) lijkt in grote lijnen wel bekend, maar toch wordt de soort vaak over het hoofd gezien. Vegetatiekundige Berco Hoegen ontwikkelde een manier om het voorkomen van deze muis gerichter te kunnen on ...
help
Inventarisatie grote bosmuis Drenthe & Groningen 2013 [Boek]
Bekker, D.L. \ 2013
Het verspreidingsgebied van de grote bosmuis omvat grote delen van Europa. De soort is in Midden-Europa, samen met de rosse woelmuis, de meest voorkomende en verbreide muizensoort.
help
De hazelmuis: over leven op de grens [Video]
Westra, S. \ 2013
Voor het project 'Herstelplan voor de hazelmuis in het Drielandenpark' heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) een korte voorlichtingsfilm over hazelmuizen gemaakt. De film geeft een in een kort tijdsbestek een goed ...
help
Op het juiste spoor : hazelmuizen in Voeren \ Zoogdier [Artikel]Bijbehorende website
Verbeylen, G. \ 2008
Eind 2006 had de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, na enkele jaren intensief inventariseren, een goed beeld van de verspreiding van de hazelmuis in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Enkel in het oosten van de gemeente Voeren werd deze schattige sla ...
help
Nieuwe vondsten van de Grote bosmuis in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
2008
Bespreking van bijvondsten bij het onderzoek naar de waterspitsmuis, met als doel deze soort in kaart te brengen. De bijvangsten van de Apodemus flavicollis was reden om daar nader over te berichten
help
Waar zit de dwergmuis in Fryslân? \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Hoegen, B. \ 2008
De dwergmuis is het kleinste knaagdier in Nederland. Van kop tot romp meet het diertje 50-80 mm, de staart heeft een lengte van 45-75 mm en het gewicht varieert van 4-12 gram. De Dwergmuis heeft een palearctisch verspreiding, van West-Europa tot Japa ...
help
Habitattypen van de Dwergmuis in Drenthe. 2. Toepassingsmogelijkheden voor beleid en beheer \ Stratiotes [Artikel]
Hoegen, A.C. \ 2007
In dit (tweede) artikel worden de mogelijkheden verkend om om aan de hand van informatie uit de typen van vegetatiecomplexen het potentiële verspreidingsgebied van de Drwegmuis in Drenthe in kaart te brengen
help
Hazelmuizen in Vlaanderen: het relaas van een zoektocht \ Zoogdier [Artikel]
Verbeylen, G. \ 2006
Verslag van het vervolg van een inventariserend onderzoek naar het voorkomen van hazelmuizen in bossen in en rond de Voerstreek. Door eerdere waarnemingen is het nu mogelijk de muizen gerichter te gaan volgen en gegevens vast te leggen
help
Actieplan hazelmuis Limburg 2006-2010 : bouwsteen ten behoeve van leefgebiedsplan Heuvelland [Boek]
Verheggen, L.S.G.M. \ Boonman, M. \ cop. 2006
De verspreiding van de hazelmuis is in Nederland beperkt tot het uiterste zuidoosten van Zuid-Limburg. Er kunnen momenteel drie kerngebieden onderscheiden worden waarin sprake is van een min of meer aaneengesloten verspreiding van de hazelmuis: Vijle ...
help
Resultaten uit het Belgische onderzoek \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruine, A. de \ 2006
De studiekring Guvelingen in het Belgische Sint-Truiden organiseerde in april 2006 een bijeenkomst, waarin drie sprekers van de afdeling voorlichting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een toelichting gaven over bestrijding van woelratten, ...
help
Kansen voor de hazelmuis : de ambassadeur van de bosrand in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verheggen, L.S.G.M. \ Foppen, R.P.B. \ 2006
De hazelmuis (Muscardinus avellanarius) is een prioritaire soort voor het soortenbeleid in de provincie Limburg. De Provincie en LNV ondersteunen diverse initiatieven waarmee de bescherming van het leefgebied bevorderd kan worden. Dit artkel gaat in ...
help
Status and conservation of the common dormouse (Muscardinus avellanarius) in the Province of Limburg (Flanders, Belgium) \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Verbeylen, G. \ 2006
Status (inventarisatie) en bescherming van de hazelmuis in Limburg (Vlaanderen). De gegvens wijzen erop, dat het huidige verspreidingsgebied beperkt is tot de Voerstreek. Op basis van recente verspreidingsgegevens worden concrete beschermingsmaatrege ...
help
Hazelmuizen in Vlaanderen en Nederland : grensoverschrijdend! \ Zoogdier [Artikel]
Haye, M. La \ 2005
De verspreiding van de hazelmuis is recent door de Vlaamse en Nederlandse zoogdierenverenigingen in kaart gebracht. In twee informatieve rapporten worden de resultaten op een rij gezet. Een grensoverschrijdend overzicht ontbreekt er echter. Dit artik ...
help
Relatie tussen het voorkomen van de bosmuis en de rosse woelmuis en de structuur en breedte van de verbinding \ Robuuste verbindingen : een nadere onderbouwing van de ontwerpregels [Hoofdstuk uit boek]
Beentjes, B. \ Braak, C. ter \ Snep, R.P.H. \ Vos, C.C. \ 2005
help
Habitattypen van de dwergmuis (Micromys minutus Pallas 1778) in Drenthe : een sigmasociologische benadering \ Stratiotes [Artikel]
Hoegen, A.C. \ 2005
De dwergmuis (harvest mouse) is het kleinste knaagdier in Nederland. In 2002 is in de provincie Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar de habitatvoorkeur van deze muis. Om de uitkomsten te kunnen interpreteren is literatuuronderzoek uitgevoerd om meer ...
help
De hazelmuis : onbekend, niet onbemind \ Natuur.blad [Artikel]
Verkem, S. \ 2004
Overal in West-Europa blijkt de hazelmuis achteruit te gaan. De provincie Limburg wil beter zicht krijgen op het beestje, en daarom zal Natuurpunt Studie een project uitvoeren naar de toestand van de hazelmuis
help
Hazelmuizen in de peiling \ Zoogdier [Artikel]
Boonman, M. \ Foppen, R. \ Verheggen, L. \ 2003
Voornaamste resultaten uit een onderzoek in 2001 naar de verspreiding van nesten van hazelmuizen (Muscardinus avellanarius) in actuele en potentiële leefgebieden in Zuid-Limburg (L.S.G.M. Verheggen, Hazelmuisinventarisatie 2001). De achteruitgang sin ...
help
Bodemverontreiniging in de Biesbosch en doorvergiftiging naar kleine zoogdieren [Boek]
Bosveld, A.T.C. \ Bie, P.A.F. de \ Hamers, T. \ 2003
In de Biesbosch worden bij overstromingen sedimenten afgezet op landbodem. Hiermee komen verontreinigingen zoals PAK's, PCB's en zware metalen beschikbaar voor de terrestrische voedselketen. Onderzocht is in welke concentraties deze verontreinigingen ...
help
Topcat vangt mol, woelrat en muis \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Arkel, P. van \ 2003
Uitgebreide beschrijving van een nieuw type val voor mol, droge en natte woelrat en muis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.