Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 864

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Runhaar, H. \ Ertsen, D. \ Leunk, I. \ Vonk, A.W. \ 2010
In 2002 en 2003 heeft de Provincie Noord-Brabant een Beleidsmeetnet Verdroging opgezet. Dit meetnet is in 2009 voor het eerst geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Het doel van die evaluatie was tweeledig : inzicht krijgen in de mate va ...
help
Natuurherstel van de Kikkervalleien in Noord-Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
In 1995 is tussen provincie Zuid-Holland en het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland een bestuursovereenkomst afgesloten over de toekomst van de waterwinning in de duinen. Een van de stappen was het realiseren van vochtige valleien in een strook van ruim éé ...
help
Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
Loon, A.H. van \ 2010
De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
help
Evaluatierapport : een evaluatierapport gericht op de uitwerkingen van de brainstormsessie dinsdag 12 januari 2010 gaande over de verplaatsing van de huidige schaapskooi van het Bargerveen [Studentenverslag]
Fisher, W. \ 2010
Momenteel loopt er een schaapskudde rond in het Bargerveen. De kudde en de kooi moeten zo snel mogelijk worden verplaatst, omdat er op de huidige locatie natuurontwikkeling plaats gaat vinden waarbij de waterstand verhoogd wordt. De schaapskooi kan e ...
help
Ommezwaai in natuurbeleid : bezuinigingen dwingen tot bijstelling ambities \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ Esselink, W. \ 2010
Meer grond blijft in boerenhanden. Staatssecretaris Henk Bleker en een kamermeerderheid versoberen de plannen en draaien grondverwerving voor natuur terug.
help
Effect van bijvoeren van runderen op de N-balans : een studie in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Klimkowska, A. \ Dobben, H.F. van \ Wamelink, G.W.W. \ Slim, P.A. \ 2010
In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen van een nabije boer. Deze worden in de winter bijgevoerd. Doel van dit project was het schatten van het belang van bijvoeren als import-term van stikstof, ...
help
Kansen voor natuur veenweidegebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verhoeven, J.T.A. \ Barendregt, A. \ Riet, B.P. van de \ 2010
Vrij gemakkelijk wordt de functie 'natuur' toegekend aan weidepercelen die nu nog diep gedraineerd en zwaar bemest zijn. Het gaat hier om veenweidegebieden waar ideeën leven voor ingrijpende veranderingen in het peilbeheer en landgebruik, waarbij agr ...
help
De bodem onder het leven \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bloem, J. \ 2010
Voor herstel van de biodiversiteit, de stikstofkringloop en de CO2-huishouding speelt de bodem een cruciale rol. Ook natuurgebieden zoals heischrale graslanden en blauwgraslanden kunnen alleen goed functioneren met een divers bodemleven.
help
Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied - 74: Zwarte Meer [Boek]
[2010]
Met dit aanwijzingsbesluit wordt het gebied Zwarte Meer aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt met dit besluit het besluit tot de aanwijzing van Zwarte Meer als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtli ...
help
Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied - 78: Oostvaardersplassen [Boek]
[2010]
Aanwijzingsbesluit
help
Otter in De Vechtplassen \ Nature Today [Artikel]
Jansman, H.A.H. \ 2010
Voor het eerst in dertig jaar is in het Groene Hart weer een otter gesignaleerd, in het natuurgebied De Vechtplassen van Natuurmonumenten. De otter werd vastgelegd met een cameraval.
help
Rol overheid twistpunt voor natuurpachters \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2010
Zoogkoeienhouders willen toeslagrechten indikken als de pacht van natuurgebieden ophoudt op basis van overheidsingrijpen. LNV is het daarmee oneens.
help
Herstel van schraalgraslanden : verslag veldwerkplaats beekdalen – beekdallandschap Staverden, 7 juni 2010 [Brochure]
Geraedts, W. \ 2010
Voor de veldwerkplaats ‘Herstel van schraalgraslanden’ is het Landgoed Staverden bezocht. Stichting Het Geldersch Landschap wil het karakter van het landgoed behouden, en waar nodig herstellen en versterken. Zij vindt het belangrijk dat ook volgende ...
help
Wat leveren verschillende inventarisatiemethoden op de droge heide op? : een voorbeeld, de Sallandse Heuvelrug \ De levende natuur [Artikel]
Aptroot, A. \ Beer, R. de \ Sande, C.C.P.M. van de \ Boer, D. de \ Goes, J.P.C. van der \ 2010
Heides zijn relatief soortenarme vegetaties, wanneer alleen wordt gekeken naar hogere planten. De droge heide is echter wel rijk aan mossen, korstmossen en insecten. De variatie in flora en vegetatiestructuur is vaak onopvallend, omdat veel zich onde ...
help
Aankoop perfect onderhouden Breukinkheide bij Hummelo \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Haagen, J. \ 2010
Met de ondertekening van de verkoopakte op 24 december jongstleden is Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen eigenaar geworden van het particuliere bezit Breukinkheide bij Hummelo. Dit prachtig gevarieerde bos van grote omvang, waarvan de naam h ...
help
Ontwikkeling behoefte aan recreatie-activiteiten en relatie met motieven : analyse vrijetijdsgegevens voor een herijking van recreatietekorten [Boek]
Goossen, C.M. \ Henkens, R.J.H.G. \ Woltjer, I. \ 2010
De vraag die LNV stelt is hoe we de kwaliteit van de leefomgeving kunnen verbeteren en de verbinding tussen stad en platteland kunnen versterken. Er is behoefte aan het herijken van de uitgangspunten waarop het huidige beleid is gebaseerd. Enerzijds ...
help
Toelichting bij de vegetatiekartering : Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007 : op basis van false colour-luchtfoto's 1: 5000 [Boek]
Buiks, J. \ 2010
Het Zwin is een grensoverschrijdend natuurgebied. Het grootste deel ligt op Belgisch grondgebied (190 ha) en is particulier bezit. Het Nederlandse deel (60ha, waarvan 54ha begroeid) is in beheer bij Stichting Het Zeeuwse Landschap.
help
Discussie over tracé gasleiding Norg-Sappemeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2010
"De noordelijke tracévariant is ongeschikt vanwege de negatieve effecten voor natuur en landschap", stelt de Provincie Groningen duidelijk. Maar ook aan het zuidelijke tracé van de gasleiding, die de NAM wil aanleggen tussen Norg en Sappemeer, kleven ...
help
Natuurherstel begint bij herstel watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verhoeff, G. \ Overkamp, B. \ Thijssen, M. \ 2010
Sommige delen van de zogeheten natte natuurparels, de waardevolste en meest waterafhankelijke natuurgebieden in Brabant, zijn verdroogd of vermest. Verdroging van natuurgebieden is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natuurkwal ...
help
Het Naardermeer: een bijzondere en complexe ontstaansgeschiedenis \ Grondboor en hamer [Artikel]
Gans, W. de \ Bunnik, F.P.M. \ Wirdum, G. van \ 2010
Het Naardermeer omvat een aantal al of niet met elkaar in verbinding staande meertjes in een veengebied. Over het ontstaan ervan zijn in de loop der tijden diverse theorieën ontwikkeld door mensen als Pons, Wiggers, Buisman, De Bont en Weerts. In dit ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.