help
Nog altijd vrolijk over Blauwestad \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2015
Tien jaar na de aanleg van een grote plas in het Oost-Groningse Oldambt, omgeven door veel natuur en kavels voor prijzige huizen, kijkt Noorderbreedte naar lessen en successen van Blauwestad. Met hoofdontwerper Joroen de Willigen, eerste bewoner Benn ...
help
The value of field margins for farmland birds [Proefschrift]
Kuiper, M.W. \ 2015
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter ...
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
help
Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
help
Evaluatie effectiviteit van het akkervogelbeheer in Groningen \ Nature Today [Artikel]
Wiersma, P. \ Vlaanderen, O. \ 2014
De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft een grondige analyse uitgevoerd van data die jarenlang over akkervogels zijn verzameld. Op verschillende schaalniveaus, van provincie tot aan akkerrand, is de doelmatigheid van het gevoerde beheer geëvalueerd. De ...
help
Gründlich koolzaad telen : Oldambtster koolzaadtelers sparren met de oosterburen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
Nederland telt 3.000 hectare koolzaad, Duitsland 1,4 miljoen hectare. Dat verschil maakt meteen duidelijk waarom koolzaadtelers uit het Oldambt graag eens hun teeltkennis wilden toetsen aan die van de oosterburen. In een tweejarig praktijknetwerk ded ...
help
Grensoverschrijdende samenwerking in de Eems Dollard Regio \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Smit, J. \ 2014
Het tweede artikel van de hand van Jaap Smit over een Duits-Nederlands samenwerkingsproject in het Bourtangerveen. (Zie ook bijenhouden 2014, nr. 1, blz. 14-15).
help
Oldambtster boeren verder met NKG \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
Door te ploegen laat de weerbarstige klei van het Oldambt zich altijd dwingen. Toch willen steeds meer akkerbouwers in het gebied van deze dure en tijdrovende klus af. Helemaal niks aan de grond doen – directzaai – werkt niet. Niet-kerend bewerken ga ...
help
De Veenkoloniën, een ongekende schatkamer voor akkervogels \ Nature Today [Artikel]
Ottens, H.J. \ Koks, B. \ 2014
Onderzoek naar akkervogels in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland laat er geen misverstand over bestaan. Het veenkoloniale gebied dat de provincies Drenthe en Groningen met elkaar verbindt, behoort voor akkervogels tot het beste ...
help
GPS-loggers onthullen gedrag Grauwe kiekendieven in Oost-Groningse akkerland \ De levende natuur [Artikel]
Klaassen, R.H.G. \ Schlaich, A. \ Franken, M.S. \ Bouten, W. \ Koks, B.J. \ 2014
UvA-BiTS GPS-loggers zijn een geavanceerd, technisch hulpmiddel waarmee we de bewegingen van vogels als de Grauwe kiekendief (Circus pygargus) in groot detail kunnen volgen. Dit levert fraaie plaatjes op van het terreingebruik van deze elegante roofv ...
help
Eerste resultaten van het jaarrond volgen van Blauwe Kiekendieven broedend in het Oost-Groningse akkerland \ Limosa [Artikel]
Klaassen, R. \ Schlaich, A.E. \ Bouten, W. \ Both, C. \ Koks, B.J. \ 2014
Blauwe Kiekendieven zien we tegenwoordig vaker in de winter dan in de zomer. Het gaat uitermate slecht met de Nederlandse broedvogels en als er niets gebeurt zullen we de soort binnen afzienbare tijd als broedvogel verliezen. De voormalige bolwerken ...
help
"Trainspotting" : onderzoeksrapport en adviezen : project Noord Nederlands Trein & Tram Museum [Studentenverslag]
Lotgering, A.M. \ 2013
Dit onderzoek is uitgevoerd voor de stichting NNTTM, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het herstel en de omvorming van het oude stationsgebouw in Zuidbroek naar een modern museum. Deze stichting had hun project aangeboden bij de werkpl ...
help
Vismigratie van Aa tot Zee \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Schollema, P.P. \ Scheper, A.J. \ 2013
De slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ geldt niet in de laatste plaats voor het ecologisch herstel van water. Het beste voorbeeld hiervan vormt het project Westerwoldse Aa. Samen met andere partnerorganisaties, zoals de Hengelsportfederatie Gronin ...
help
Directzaai in het Oldambt : duurzaamheid van een directzaai systeem in een extensief bouwplan [Boek]
Hofstee, A. \ Westeinde, J. van ‘t \ 2013
Het onderzoek naar directzaai is een project dat gestart is in 2003 op SPNA locatie Ebelsheerd. In 2007 is het project uitgebreid met akkerbouwers uit de omgeving, Zo kwam het totaal op 11 onderzoekslocaties. Door de jaren heen zijn er waarnemingen u ...
help
Natuurwaarde van waterkeringen [Presentatie]
Loon-Steensma, J. van \ 2013
Veiligheid combineren met natuur en landschappelijke kwaliteit, verminderen kans op overstromingsrisico. Bijdrage aan de kennisconferentie Deltaprogramma.
help
Luzerne + braak = vogelakker : zoeken naar combinaties van natuurbeheer in agrarisch gebied \ Nature Today [Artikel]
Vlaanderen, O. \ Koks, B. \ 2013
Door het lobbywerk van de Werkgroep Grauwe Kiekendief is in 2010 één van de vier nationale pilots rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Oost-Groningen geland. In nauw overleg met de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) wiste ...
help
Akkerrandenbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen [thema akkervogels] \ Limosa [Artikel]
Ottens, H.J. \ Kuiper, M.W. \ Scharenburg, C.W.M. van \ Koks, B.J. \ 2013
De Veldleeuwerik, ooit een van de meest verbreide en talrijkste vogels van het boerenland, holt in aantallen achteruit. We staan er bij en kijken er naar, want goed broedbiologisch onderzoek naar de achteruitgang van de Veldleeuwerik in Nederland is ...
help
Wintervoedsel voor Groningse en Drentse akkervogels [thema akkervogels] \ Limosa [Artikel]
Ottens, H.J. \ Wiersma, P. \ Koks, B.J. \ 2013
In het hedendaagse intensief bewerkte akkerland is het voor veel vogelsoorten steeds moeilijker geworden om te overleven. Vrijwel alle akkervogels zijn dan ook sterk in aantal achteruit gegaan, en een aantal soorten is inmiddels zelfs lokaal uitgesto ...
help
Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Reintsema, R. \ Jolink, E. \ Leij, H. van der \ 2013
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoor ...
help
Bijen, bouwland en akkerranden : imkers als tussenpersoon \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Brascamp, T. \ 2013
Vier akkerbouwers in Oost-Groningen hebben in het voorjaar 4 ha landbouwgrond met een speciaal bijenmengsel ingezaaid. Zij deden mee in het praktijknetwerk ‘Bijen in akkers’, van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG). In dit experiment ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.