help
Samenwerking in de praktijk – regionale opgave wateroverlast opgelost met rioleringsmaatregelen \ H2O online [Artikel]
Gerritse, G. \ Lange, J. de \ Netten, J. \ 2016
Een integrale aanpak van wateroverlast door de gemeente Teylingen en Hoogheemraadschap van Rijnland leidt tot doelmatigere maatregelen. Deze maatregelen zijn tevens een goed voorbeeld van wat de samenwerking tussen gemeente en waterschap aan kostenbe ...
help
Meten aan een problematische overstort \ H2O online [Artikel]
Schmidt, G. \ 2015
Enschede heeft een gemengd rioolstelsel. Op zoek naar doelmatige en kosteneffectieve maatregelen om de vuilemissie uit het riool te verminderen onderzocht toenmalig waterschap Regge en Dinkel de vuiluitworp van bergbezinkbassin Bruggenmors. Het bassi ...
help
Bergbezinkbassins: ondergeschoven kindje \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Rijnders, T. \ 2014
Bijna niemand weet hoeveel bergbezinkbassins er in Nederland zijn. Laat staan dat iemand weet wat de exacte bouwkosten waren. Stichting RIONED kwam in 2012 uiteindelijk met het cijfer van 2.600 stuks. Een ambtenaar rekende uit dat in zijn gemeente ee ...
help
Praktijkervaring met hydraulisch meetnet bij 200 riooloverstorten \ H2O online [Artikel]
Mill, G. van \ Langeveld, J. \ Sikkes, M. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2013
Het meten aan het hydraulisch functioneren van rioolstelsels is inmiddels gemeengoed in Nederland. Desondanks zijn de ervaringen niet onverdeeld positief en laat de dataopbrengst nogal eens te wensen over. Bij Waterschap De Dommel is in het kader van ...
help
SmaRTControl bij Waternet - Simulatieresultaten van het functioneren van de riolering \ WT-afvalwater [Artikel]
Korte, K. de \ 2011
Deze bijdrage aan WT-Afvalwater is de 2e in een serie artikelen over SmaRTControl bij Waternet. Deze serie gaat in op een aantal onderwerpen, die met het functioneren en besturen van het afvalwatersysteem te maken hebben. De doelstelling van SmaRTCon ...
help
Beter oppervlaktewater door effectief rioolbeheer : onderzoek naar reductie vuilemissie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brauw, H.M. de \ 2011
Minder slib in het riool zorgt voor minder vuillast op het oppervlaktewater bij overstortingen. Er is een proef gaande om meer inzicht te krijgen in de effecten van beheermaatregelen op de reductie van vuilemissie door overstorten. Bijvoorbeeld om he ...
help
Rotte laat teveel aan water af naar Eendragtspolder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kraan, A.M.P. van der \ Voort, D.B.A. van de \ Teeuw, J.A. \ 2011
De aanleg van een aflaatconstructie tussen de Rotte en de Eendragtspolder bracht het risico met zich mee van deformatie van de veenkade. De oplossing bestond uit het toepassen van verticale drainage, het aanbrengen van lokaal extra gewicht bij de tee ...
help
Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken [Boek]
Schrier, D.M. van der \ cop. 2011
Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken van auteur D.M. van der Schrier is een verzameling opstellen over waterstaatsonderwerpen in West-Overijssel. De zestien hoofdstukken zijn eerder in tijdschriften of jaarboeken verschenen, en speciaal voor d ...
help
Ja natuurlijk: overstort problematiek opgelost door natuur \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bronchart, S. \ Dubbelden, M. den \ 2010
In de gemengde rioolstelsels zijn vaak overstorten geplaatst om tijdens een regenperiode de mogelijkheid te hebben het overvloedige water in de stelsels te laten overstorten in oppervlaktewater. Daardoor wordt het rioleringsstelsel ontlast en kan het ...
help
Knelpuntenbeoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor overstorten : naar een algemeen geldende en overal toepasbare methode voor prioriteitstelling voor de aanpak van riooloverstorten [Boek]
Jansen, E.J. \ Bosch, L. van den \ 2010
De Commissie Stedelijk Waterbeheer van de STOWA formuleerde de onderzoeksvraag: "Ontwikkel een eenvoudige methode voor invulling van het smalle waterkwaliteitsspoor, waarmee riooloverstortlocaties kunnen worden geprioriteerd en tevens de kansrijkheid ...
help
Afstudeerwerken 2008-2010 \ WT-afvalwater [Artikel]
2010
1. Vergelijking van de resultaten van verschillende berekeningsmethoden voor het bepalen van de frequentie van overstortingen voor rioolstelsels en de frequentie en omvang van water-op-straat (Marianne Kruger-van de Griendt); 2. On the applicability ...
help
Wierden laat het bezinken... : bergbezinkvoorzieningen en de basisinspanning \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wisselink, F. \ 2010
Een bergbezinkvoorziening, die nog gerealiseerd moet worden in het kader van de basisinspanning, vertraging bij het afkoppelen van verhard oppervlak en overstortwater op een waterloop, die langs een nieuwbouwlocatie voert. Aanleiding genoeg om aan de ...
help
Overlaten alternatief voor dijkverhoging in New Orleans \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waart, M. van de \ Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Hulscher, S. \ Mulder, J. \ Westerink, J. \ 2010
Tijdens orkaan Katrina stuwde het water hoog op tegen de dijken ten zuiden van New Orleans in Louisiana. Onderzoek van de Universiteit Twente, ingenieursbureau Royal Haskoning en de University of Notre Dame toont aan dat de aanleg van overlaten in he ...
help
Ecoscans riooloverstorten Tholen : invloed op chemie, kiezelwieren en macrofauna [Boek]
Dam, H. van \ Tempelman, D. \ Mertens, A. \ 2010
Om de ecologische invloed van rioolwateroverstorten op sloten te onderzoeken zijn bij acht overstorten steeds een sterk, matig en weinig beïnvloede locatie bemonsterd op chemie, kiezelwieren en macrofauna in de regenrijke zomer van 2010. Het oppervla ...
help
Debat: riooloverstorten zijn een ecologische ramp en moeten verdwijnen [stelling] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Holleman, J. \ Moons, K. \ 2010
Half juli kwam, na een aantal tropische weken, op veel plekken de regen met bakken uit de hemel. De riolen konden op diverse plekken de hoeveelheid regenwater niet aan, waardoor overstorten in werking traden. Ongezuiverd rioolwater kwam het warme wat ...
help
Overstortmonitoring is cruciaal voor goed rioolbeleid \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bekkum, B. van \ 2010
Iedere gemeente moet het Basisrioleringsplan (BRP) regelmatig actualiseren. De gemeente Boskoop ging in 2010 samen met advies- en ingenieursbureau Oranjewoud aan de slag. De actualisatie leidde in Boskoop tot een grote verrassing. Er bleek namelijk e ...
help
Monitoring van riooloverstorten in perspectief \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Moens, M. \ 2010
De monitoring van riooloverstorten kent een langere aanloop dan menigeen wellicht denkt. Een aanloopperiode, die overigens qua lengte niet veel onderdoet voor de lengte van het daadwerkelijke implementatietraject. Wat een dikke tien jaar geleden een ...
help
"Evaluatie waterkwaliteitsspoor" : in het beheergebied van waterschap Aa en Maas : technische specificatie [Boek]
Brugmans, B. \ 2010
Een eerste aanzet om te komen tot een permanente samenwerking in de afvalwaterketen, is het door gemeenten en waterschap gezamenlijk uitvoeren van een Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem (OAS). Onderdeel van iedere OAS is om met het waterkwaliteit ...
help
Beluchters en zandfilters profiteren van slimme niveauregeling op de rwzi Bennekom \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bentem, A. van \ Wagemaker, R. \ Koning, M. de \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.-W. \ 2010
In beluchtingstanks met oppervlaktebeluchting wordt soms een regelbare overlaat toegepast om het waterniveau in de beluchtingstank constant te houden te houden en de afvoer naar de nabezinktanks te reguleren. Dit klinkt eenvoudig, maar blijkt in de p ...
help
Kwantitatieve modelanalyse van de stedelijke wateropgave voor Roosendaal [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weeda, R. \ Douben, K. \ Jonge, H. de \ Mannetje, J. 't \ 2009
In 2008 is de gemeente Roosendaal gestart met het opstellen van het nieuwe verbrede gemeentelijk rioleringsplan. Hierin zijn ook de resultaten van de kwantitatieve stedelijke wateropgave verwerkt. In het recente verleden hebben zich tijdens extreem z ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.