help
Tussen idealisme en wetenschap : van dood land naar levende natuur [Boek]
Berendse, Frank \ 2016
help
Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ozinga, W.A. \ Geerts, R.H.E.M. \ Hennekens, S.M. \ Schaminée, J.H.J. \ 2016
Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen ...
help
Veldgids rompgemeenschappen [Boek]
Schaminee, J. \ Janssen, J. \ Weeda, E. \ Hommel, P.H. \ Haveman, R. \ Schipper, P. \ Bal, D. \ 2015
Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik. ...
help
Hogere temperaturen bedreigen wetlandsoorten \ Nature Today [Artikel]
Wamelink, W. \ 2015
Als de huidige opwarming van de aarde door klimaatverandering doorzet dan zullen als gevolg daarvan veel karakteristieke plantensoorten van wetlands niet in hun huidige gebied kunnen voortleven. Vooral soorten in Noord-Europa gaan het zwaar krijgen. ...
help
Effectiviteit van vervolgbeheer na afplaggen van voedselrijk grasland in het Drentsche Aa-gebied \ Stratiotes [Artikel]
Bakker, J.P. \ Vries, Y. de \ Smit, C. \ 2015
help
Wasplatengraslanden in Nederland : Deel II: De belangrijkste terreinen en natuurbeheersaspecten \ Stratiotes [Artikel]
Arnolds, E. \ 2015
help
Half-hidden in the herbage : a farmer's diary from Northern England \ Stratiotes [Artikel]
Rodwell, J. \ 2015
help
Blauwe knoop (Succisa pratensis), graslandbewoner met bijzondere verdiensten, ook in rivierbegeleidende graslanden \ Stratiotes [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2015
Op enige plaatsen in Noordoost-Nederland is Succisa pratensis nog te vinden in overgangen van het pleistocene zandlandschap naar dalen van kleine en grotere rivieren. In verhouding tot het geringe aantal van dergelijke locaties is de variatie in same ...
help
Gemeenschappen met Bromus racemosus L. (Trosdravik) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
Simmelink, M.R. \ Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ 2015
Bromus racemosus kan beschouwd worden als een kensoort van de Molinio-Arrhenatheretea, met het optimum in een rompgemeenschap op vrij vochtige en tamelijk voedselrijke grond. Daarnaast komt hij voor in beide associaties van het Alopecurion, in relati ...
help
Wasplatengraslanden in Nederland : 1. Ecologische en vegetatiekundige aspecten \ Stratiotes [Artikel]
Arnolds, E. \ 2015
Wasplaten zijn vrij kleine tot tamelijk grote paddenstoelen die opvallen door hun vaak levendige kleuren, hoofdzakelijk in de tinten rood, oranje en geel. Ze groeien vaak met meerdere soorten bij elkaar en in grote aantallen in schrale graslanden, di ...
help
Op het randje : een plantensociologische analyse van heischraal grasland op defensieterreinen \ Stratiotes [Artikel]
Ronde, I. de \ Haveman, R. \ 2015
Heischrale graslanden (Nardetalia) behoren, tenminste in hun soortenrijkere vormen, tot de sterk bedreigde ecosystemen in Nederland. De achteruitgang in areaal en in kwaliteit is al in 2002 geschetst door Weeda. Ten behoeve van de uniformering van de ...
help
Patterns of exotic plant species in the Netherlands: a macroecological perspective [Proefschrift]
Speek, T.A.A. \ 2015
In dit proefschrift heb is onderzocht wat mogelijkheden zijn om het invasief potentieel van geïntroduceerde plantensoorten en de invasibiliteit van plantengemeenschappen in Nederland te voorspellen. Soorten zijn gebruikt die hier al geïntroduceerd zi ...
help
Een paar aardorchideeën uit Argentinië \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Nieuman, W. \ 2015
Beschrijving van de vegetatie in het grensgebied van Argentinië en Chili, tijdens een rondreis door het gebied.
help
Slanke sleutelbloemen in het IJzerenbosch en het Hout : een onderzoek naar standplaatsfactoren en de verschillen in populatieomvang tussen 1993 en 2011 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Slanke sleutelbloem (Primula elatior) behoort tot de fraaie en opvallende voorjaarsbloeiers in onbemeste graslanden, houtwallen en bossen. Desondanks zijn er in Limburg maar weinig gerichte studies gedaan naar de precieze populatieomvang en de sta ...
help
Flora van Nederland’s videos [Video]
[2014]
Meer dan 400 determinatievideo's (inclusief unieke foto's) zijn beschikbaar via Flora van Nederland. De gerealiseerde determinatievideo's van plantensoorten en plantengemeenschappen op hun Nederlandse naam te vinden.
help
Ecologie, verspreiding en syntaxonomie van Nederlandse struwelen. 2. Bramenrijke kapvlaktebegroeiingen \ Stratiotes [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Bramenrijke stadia zijn sinds lang een bekend verschijnsel op kapvlakten en in hakhout op niet te kalkrijke en niet te natte bodem. Tijdens veldwerk in Zuid-Limburg werd een struweeltype gevonden met daarin de Sambucetalia. In dit artikel vondsten ui ...
help
Vegetatiekundige laat erfenis na op kwelders [in memoriam] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huiskens, A. \ Nienhuis, P. \ 2014
Op 16 maart 2014 overleed Wim Beeftink. Een vooraanstaand vegetatiekundige, die van meet af aan betrokken was bij onderzoek aan zoute vegetatie. Na de watersnood werd de afdeling Deltaonderzoek aan het Hydrobiologisch Instituut toegevoegd. Het hield ...
help
Verlanding in nieuwe petgaten van de Oostelijke Vechtstreek \ De levende natuur [Artikel]
Weijs, W.A. \ Tooren, B.F. van \ 2014
De laatste 20 jaar zijn in het kader van behoud en herstel van alle stadia in de verlanding van open water naar o.a. trilveen op veel plaatsen rond de Vechtplassen nieuwe petgaten gegraven. Het is een kostbare maatregel waarvan het uiteindelijke resu ...
help
Ecology of freshwater and estuarine wetlands [Boek] - Second edition
Batzer, D.P. \ Sharitz, R.R. \ 2014
This book provides readers with up-to-date information about the ecology of freshwater and estuarine wetlands. The book helps to understand both general concepts of different wetland types as well as complex topics related to these dynamic physical e ...
help
Habitat preference and phytosociological position of Bromus racemosus L. in the Netherlands and surrounding countries [Studentenverslag]
Simmelink, M.R. \ 2014
De Trosdravik (Bromus racemosus; Afb. I) is een tegenwoordig zeldzame, eenjarige grassoort van vochtige graslanden. De soort komt in grote delen van Europa voor. In Nederland staat hij te boek als kwetsbaar vanwege de sterke achteruitgang (>50%) in d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.