help
Plant Reproduction and Dispersal: an interactive course [Software]
Willemse, M.T.M \ Lammeren, A.A.M. van \ 2019
E-module Plant reproduction and dispersal. Subjects covered: reproduction, lifecycle and regulation. Including a glossary. The interactive e-module can be downloaded to and unzipped on a computer (more info in the readme file).
help
De tomeloze toename van het Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Meijden, E. van der \ Jong, T.J. de \ Klinkhamer, P.G.L. \ 2015
In slechts enkele jaren heeft het Bezemkruiskuid West-Europa en ook Meijendel gekoloniseerd. Wat dat voor invloed heeft (gehad) op het duinecosysteem is volkomen onbekend. En ook wat er de komende jaren gaat gebeuren kunnen we niet inschatten. Wordt ...
help
De Wiernte of Drieschigt : markebos op de rand van het Almelosche Veen \ De levende natuur [Artikel]
Bremer, P. \ During, R. \ 2012
Negentiende-eeuwse beschrijvingen van bossen met botanische informatie zijn zeldzaam. Beroemd is het voorbeeld van Beekbergerwoud (Van Eeden, 1886) en waarover tal van botanische bijzonderheden zijn mededeeld door Wttewaal (1836) en Molkenboer (1847) ...
help
Succession-induced trait shifts across a wide range of NW-European ecosystems are driven by light and modulated by initial abiotic conditions \ Journal of ecology / British Ecological Society [Wetenschappelijk artikel]
Douma, J.C. \ Haan, M.W.A. de \ Aerts, R. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ 2012
For truly predictive community ecology, it is essential to understand the interplay between species traits, their environment and their impacts on the composition of plant communities. These interactions are increasingly understood for various enviro ...
help
Community perspectives of individual plant-soil interactions [Proefschrift]
Voorde, T.F.J. van de \ 2011
Het doel van dit onderzoek was 1. het begrijpen van het belang van plant-bodeminteracties voor de populatiedynamiek van een vroege successie-soort gedurende secundaire successie in oude landbouwgronden; 2. Daarnaast bestudering van samenstelling van ...
help
Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden : OBN stuifzandonderzoek 2006-2010 [Boek]
Riksen, M. \ Nijssen, M. \ Sparrius, L. \ Bijlsma, R.-J. \ Burg, A. van den \ Dobben, H. van \ Jungerius, P. \ Ketner-Oostra, R. \ Kooiman, A. \ Kuiters, L. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Waal, R. de \ 2011
Onderzoek naar het functioneren van stuifzanden onder gewijzigde abiotische condities en naar beheer en herstel van klein- en grootschalige stuifzandlandschappen. Waarin bijdragen: Bosschap, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Universiteit Am ...
help
Inland drift sand landscapes [Boek]
Fanta, J. \ Siepel, H. \ Bijlsma, R.-J. \ cop. 2010
Man has had a complex relationship with inland drift sands through the ages. For some centuries these landscapes were seen as a threat to society, especially agriculture and housing. At present we conserve these landscapes as important Natura 2000 pr ...
help
Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen 1960-2007 : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Nicolai, A. \ Frankes, J. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Swierstra, J. \ 2009
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van de natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelders zijn door ...
help
Bosontwikkeling na het stopzetten van houtoogst : een analyse van de bosstructuur in bosreservaten [Boek]
Verkaik, E. \ 2008
Vanaf 1983 zijn in Nederland zestig bosreservaten aangewezen in het kader van het Programma Bosreservaten. Binnen deze bosreservaten worden in zogenaamde steekproefcirkels gegevens over de bosstructuur verzameld. Het onderzoek dat hier wordt beschrev ...
help
Technical documentation for SUMO2 v. 3.2.1 [Boek]Achtergrondbestanden
Wamelink, G.W.W. \ 2008
SUMO2 simulates the vegetation succession and biomass increment for several vegetation types on the basis of five competing functional types (grasses and herbs, dwarf shrubs, shrubs and two tree species) and three organs (roots, wood, leaves). The fu ...
help
De spontane ontwikkeling van een jong bos op zeeklei (bosreservaat Hollandse Hout, Oostelijk Flevoland) : een analyse voorafgaand aan de aantakking van de Hollandse Hout op de Oostvaardersplassen [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Verkaik, E. \ 2008
De spontane ontwikkeling in bosstructuur en vegetatie van bosreservaat Hollandse Hout bij Lelystad tussen 1995 en 2007 wordt besproken in het licht van de verwachte aantakking van de Hollandse Hout op de Oostvaardersplassen. De belangrijkste boomsoor ...
help
De vestiging van meidoorn (Crataegus monogyna L.) in de Afferdensche en Deestsche Waarden tussen 1997 en 2007 : een reconstructie met behulp van dendrochronologie [Studentenverslag]
Decuyper, M. \ 2008
Uit onderzoek blijkt dat het effect van diverse factoren op de kieming en vestiging van Meidoorn afhankelijk is van de situering in het gebied en dat er in sommige gevallen een interactie effect is van o.a. vegetatieontwikkeling en begrazing. Mits de ...
help
Plants on the move: plant-soil interactions in poleward shifting plant species [Proefschrift]
Grunsven, R.H.A. van \ 2008
help
Monitoring van kwelders in de Waddenzee : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dijkman, E.M. \ Leeuwen, P.W. van \ 2008
Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk moge ...
help
WODAN : de invloed van verspreidings- en vestigingsmogelijkheden op het ontstaan van biodiversiteit \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Groot, G.A. de \ Erkens, R.H.J. \ During, H.J. \ 2008
Biodiversiteit is een belangrijk beleidsthema bij het beheer van natuurgebieden in Nederland en daarbuiten. Wat de exacte mechanismen zijn die ten grondslag liggen aan het ontstaan van diversiteit in ecosystemen, is echter nog steeds het onderwerp va ...
help
The colonisation of a former sea-floor by ferns [Proefschrift]
Bremer, P. \ 2007
Het gaat goed met de varens in de Nederlandse bossen. Zeventig procent van de soorten neemt toe in aantal. De groei is voor een belangrijke deel te danken aan nieuwe leefgebieden in de bossen van Flevoland, waar zich binnen enkele decennia `hotspots` ...
help
Plant and soil community assembly in secondary succession on ex-arable land : fundamental and applied approaches [Proefschrift]
Kardol, P. \ 2007
Het omvormen van landbouwgronden tot half-natuurlijke ecosystemen kan het huidige verlies aan soortenrijke graslanden en heidevelden tegen gaan. Pogingen tot herstel van soortenrijke graslanden en heidevelden door landbouwgronden uit productie te nem ...
help
Veiligheid en beheer van natuurgebieden in 'Ruimte voor de Rivier' [Boek]
Makaske, B. \ Maas, G.J. \ 2007
Om de veiligheid tegen overstromingen in het rivierengebied te waarborgen is een goede doorstroomcapaciteit van het winterbed van belang. Maatregelen, zoals uiterwaardverlaging en het graven van een nevengeul in de uiterwaarden, kunnen de doorstroomc ...
help
Duurzaam verstuivende duinen, droom of nachtmerrie? \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Mannaart, M. \ Salmen, A.H.P.M. \ 2007
Verstuivingen hebben geleid tot grote biodiversiteit van de huidige duinen. De grote variatie in de duinen hangt samen met de ruimtelijke variatie in abiotische omstandigheden. Hierdoor ontstaan ruimtelijke patronen van successiestadia. Dit artikel g ...
help
Vestiging van binnendijkse brakwater vegetatie langs de Groninger dijken \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, J.P. \ Wolters, H.E. \ Smith, M. \ 2007
Bij twee voormalige landbouwgebieden achter de Groninger kust is de mogelijkheid onderzocht om hier brakwater vegetatie te herstellen. Dit om een geleidelijker overgang van zout naar zoet te verkrijgen. Omdat de zaadbank in de bodem onvoldoende doels ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.