help
Van keukentafel naar erftransformatie : ruimtelijke kwaliteit in het metropolitaan landelijkgebied door middel van uitnodigingsplanologie [Studentenverslag]
Zwiggelaar, B.J. \ 2016
In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre uitnodigingsplanologie een bruikbaar governancemodel is voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in het metropolitane landelijk gebied. Met behulp van casusonderzoek naar de ervenconsulent ...
help
Duurzame energie 2050 : verkenning rol van (agrarische) ondernemers in de energietransitie naar 2050 [Boek]
Wijnands, Frank \ Holster, Henri \ 2016
Ondernemers in de ruimte (boeren) gaan een grote rol spelen in de energie transitie naar 2050. Verkenning onder boeren laat zien dat ze al actief betrokken zijn bij alle aspecten en ook in positie zijn. De transitie vraagt om verdere facilitering van ...
help
Veehouderij en gezondheid : update van kennis over werknemers en omwonenden [Boek]
Dusseldorp, A. \ Maassen, C.B.M. \ Heederik, D.J.J. \ Fischer, P.H. \ 2015
Omwonenden van veehouderijen hebben minder vaak allergie, astma en chronische luchtwegaandoeningen (COPD) dan mensen op grotere afstand. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen ...
help
Hoe boerderijstof beschermt tegen astma \ Kennislink [Artikel]
Lalieu, E. \ 2015
Dat kinderen die opgroeien op een boerderij minder vaak allergisch en astmatisch zijn dan stadse kinderen was al bekend. Een team van Belgische en Nederlandse wetenschappers ontdekte een mogelijk mechanisme achter deze bescherming. Dankzij de vondst ...
help
12 Geselecteerden ’Project uitvraag ‘Leefomgeving van de Toekomst’ : Jaar van de Ruimte [Boek]
2015
Vereniging Deltametropool, BNSP, VNO-NCW West, IenM, NVTL en NLingenieurs organiseerden gezamenlijk, in het kader van het Jaar van de Ruimte, een uitvraag voor vernieuwende projecten; projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de leefomgevin ...
help
Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang : de aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen [Boek]
Ypma, Tjitske \ Jong, Daniël de \ Schoutsen, Maureen \ Poelarends, Judith \ Singer, Elly \ 2015
Agrarische kinderopvang is populair. Het aantal opvanglocaties groeit. Maar wat is dat nu eigenlijk, agrarische kinderopvang? Wat zijn de kenmerkende aspecten ervan? En wat voor mogelijke effecten hebben deze aspecten op kinderen? Ouders zien bijvoor ...
help
Dichtbij huis : lokale binding en inzet van dorpsbewoners [Boek]
Vermeij, L. \ Steenbekkers, A. \ 2015
De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Ne ...
help
Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, T.J.A. \ Goossen, C.M. \ Och, R.A.F. van \ Rooij, L.L. de \ 2015
Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand. Toch is een aantal trends aan te wijzen dat nu al zichtbaar is en voor een groot deel de richting zal bepalen waarin het zich gaat ontwikkelen. Het landelijk gebied wordt steeds meer een ...
help
Welkom op drachtkalender.nl [Website]
2015
Drachtkalender.nl is een eenvoudige applicatie waarmee de voedselvoorziening voor de honingbij in beeld gebracht wordt. Op basis van de bedekking van verschillende plantensoorten maakt de kalender inzichtelijk wanneer er veel nectar en stuifmeel is e ...
help
Handboek Groene Hart Academie [Boek]
[2014]
De Groene Hart Academie brengt kennis, expertise en mensen in het Groene Hart bij elkaar, beantwoordt vragen en innoveert. De Groene Hart Academie is daarmee een kenniscentrum voor de vijf O`s: Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers, Overheid en Omgeving, ...
help
Bedrijven InvesteringsZone : kansen voor de gastvrijheidseconomie in het buitengebied [Boek]
Borgstein, M. \ Polman, N. \ 2014
Voor de gastvrijheidssector in het buitengebied is de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en bijbehorende marketing belangrijk. Deze vaak gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen zijn cruciaal om de beleving van natuur en landsch ...
help
Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden [Boek]
Bogers, R.P. \ Schram-Bijkerk, D. \ Devilee, J. \ Knol, A.B. \ Breugelmans, O.R.P. \ 2014
De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om te onderzoeken in welke mate mensen die in Nederland rond velden met bollen- of fruitteelt wonen, blootstaan aan gewasbeschermingsmiddelen. De huidige toelatingsprocedure bevat geen aparte beoordeling va ...
help
Themanummer en terugblik debat Gewasbescherming en Omwonenden: wie of wat bepaalt? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2014
De voorjaarsbijeenkomst van de KNPV was een levendig debat wat voor de meesten veel verduidelijkte, maar hoe nu verder? De beschouwingen hierover zijn in dit themanummer gebundeld.
help
Biodiversiteit in de melkveehouderij : investeren in veerkracht en reduceren van risico's [Boek]
Erisman, J.W. \ Eekeren, N. van \ Cuijpers, W. \ Wit, J. de \ 2014
Bij de beoordeling van biodiversiteit wordt meestal naar natuurwaarden gekeken, zoals de aanwezigheid van zeldzame en rode lijst soorten, de achteruitgang in aantallen weidevogels en de stand van bijen, vlinders, etc. Onvoldoende realiseren we ons da ...
help
Bomen onder beschouwing : bijzondere bomen in de spotlights \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
2014
Met ingang van deze uitgave van Boomzorg een nieuwe rubriek in uw vakblad: de Projectenparade. Een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, projecten waarin bomen de hoofdrol spelen.
help
Kruiscontaminatie van antibiotica : onderzoek naar de aanwezigheid van antibioticaresiduen in mest van vleesvarkens en vleeskalveren en op pluimveebedrijven [Boek]
Zuidema, T. \ Stolker, A.A.M. \ Ginkel, L.A. van \ 2014
Dit onderzoek heeft tot doel een eerste indicatie te krijgen over het voorkomen van antibioticaresiduen in dieren en hun directe omgeving. Het gaat daarbij met name om de onbedoelde blootstelling als gevolg van kruiscontaminatie. Hiertoe is een onder ...
help
Biotechnology in development: a case study from Burkina Faso : Bt cotton in Burkina Faso’s agriculture [Studentenverslag]
Smit, W. \ 2014
This thesis is written as part of the graduation of the bachelor International Development Studies at the Wageningen University and Research centre. The content of this thesis will be concerned with technical developments in the agricultural developm ...
help
Ex ante evaluatie PDPO III : eindrapport [Boek]
2013
In het kader van de Plattelandsontwikkelingsverordening van de Europese Commissie stelt het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPOIII) op. PDPOIII zal inzetten op de ...
help
Traditionele boerenlandschappen, boerenerven en landbouwhuisdieren in Noord-Brabant [Boek]
Dirven, G. \ Stichting de Brabantse Boerderij, voor boerderij, erf, land en erfgoed \ [2013]
Veel benamingen vanuit het oude landschap en de vroegere agrarische bedrijfsvoering komen in deze publicatie aan de orde en worden verklaard (denk aan: beemd, houtwal, heining, voorde, biest, bunder, meestoof).
help
Samenwerking en gebiedsgerichte oplossingen : agrarisch waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Veer, G. van der \ 2013
Beter waterbeheer wordt niet bereikt met meer wettelijke regels of strakkere sturing, maar juist door samen met gebiedspartijen te kijken naar de opgaven en mogelijke oplossingen per gebied. Dat is het uitgangspunt van het Deltaplan Agrarisch Waterbe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.