help
Jaarverslag 2015 / Stichting Rioned \ Jaarverslag... / Stichting RIONED [Jaarverslag]
2016
Aanpak van regenwateroverlast, Omgevingswet, assetmanagement, kennisontsluiting en gegevensbeheer in het stedelijk waterbeheer zijn op dit moment speerpunten voor Stichting RIONED.
help
Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2016
Een opgeruimd en schoon boerenerf? Rijkswaterstaat ‘dweilt’ daar jaarlijks toch nog een bult van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten vanaf. Erfafspoeling, veroorzaakt door regenbuien, is in de ogen van de waterautoriteiten dan ook een van de groo ...
help
Zwemmen in een gracht: is het risico voorspelbaar? \ H2O online [Artikel]
Tamerus, H. \ Vermue, E. \ Graaf, J. van de \ Cazemier, M. \ Folmer, I. \ 2016
De organisatie van Swim to Fight Cancer 2015 vroeg waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas om de risico’s van zwemmen in de grachten inzichtelijk te maken. Achter de schermen hebben ze advies gegeven. Waterkwaliteitsonderzoek alleen is in zo’n ...
help
Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s : periode 2008 - 2014 [Boek]
Zuilichem, H. van \ Moorman, J. \ Sande, R. van de \ 2015
Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in haar beheergebied. Het waterschap heeft rwzi’s die effluent lozen op het oppervlaktewater. Daarom is het voor het waterschap van belang om te monitoren in ho ...
help
Hoe kun je slim omgaan met een problematische overstort? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schmidt, G. \ 2015
Riooloverstorten staan in een kwade reuk. Bij zware buien komt rioolwater via overstorten rechtstreeks in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Maar hoe vervuild is dat overstortwater eigenlijk? En wat zijn de gevolgen?
help
Hotspotanalyse geneesmiddelen : methodiek voor waterbeheerders om rwzi's te prioriteren [Boek]
Derksen, Anja ter \ 2015
Geneesmiddelen, hormonen en andere microverontreinigingen in het water: we horen er steeds vaker over. Veel van de microverontreinigingen zoals resten van gebruikte geneesmiddelen en hormonen worden uitgescheiden via urine en feces. Deze stoffen kome ...
help
Riothermie helpt bij halen van klimaatdoelen : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hartman, E. \ 2014
Mondiaal, en zeker ook landelijk, zijn er doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de klimaatverandering te beperken. Een middel dat kan bijdragen, is de terugwinning van warmte uit afvalwater in het riool: riothermie. Royal Haskoning ...
help
Riothermie voor het eerst toegepast in Heerenveen : speciaal project zet standaard voor de rest van Nederland : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Arnhem, H. van \ 2014
Voor de afvoer van het proceswater van twee nieuw te bouwen zuivelfabrieken moest gemeente Heerenveen een nieuw riooltracé van ruim 1400 m. aanleggen. Voor het eerst in Nederland wordt riothermie toegepast waarbij warmte rechtstreeks vanuit de riools ...
help
Glasaal met een luchtje : onderzoek naar de beschikbaarheid van glasaal bij RWZI’s \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroon, J. \ Wijk, B. van \ 2014
Het glasaalaanbod langs de Nederlandse kust is al jarenlang erg laag. Toch zijn er nog locaties waar ophoping van glasaal plaatsvindt. Visserij Service Nederland onderzocht in 2013 de aantrekkingskracht op glasaal van 4 rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) ...
help
Project Fuzzy Afvalwaterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ Velde, R. van der \ 2014
Om beter gebruik te maken van de aanwezige bergbezinkbassins en daardoor het overstortvolume van rioolwater te verminderen, besloten de gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen de waterzuivering en de riolering als één systeem te beschouwen. Dit ...
help
Assessment of detection limits of fiber-optic distributed temperature sensing for detection of illicit connections \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nienhuis, J. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Klootwijk, M. \ Clemens, F. \ 2013
Distributed temperature sensing (DTS) with fiber-optic cables is a powerful tool to detect illicit connections in storm sewer systems. High-frequency temperature measurements along the in-sewer cable create a detailed representation of temperature an ...
help
Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen [Boek]
Oesterholt, F. \ Raterman, B. \ Schans, M. van der \ Huiting, H. \ 2013
In de huidige situatie wordt effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg voornamelijk geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil het effluent in de toekomst hoogwaardig lo ...
help
Searching for storm water inflows in foul sewers using fibre-optic distributed temperature sensing \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Schilperoort, R. \ Hoppe, H. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ 2013
A major drawback of separate sewer systems is the occurrence of illicit connections: unintended sewer cross-connections that connect foul water outlets from residential or industrial premises to the storm water system and/or storm water outlets to th ...
help
Smart Asset Management \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
Gegevensbeheer - of asset management - is een heet hangijzer voor gemeenten, want hoe zorg je ervoor dat je al je gegevens netjes bij elkaar houdt en het overzicht houdt? Volgen Marc Nelisse van Wateradvies en Peter Spoelstra van S.P.A. project & adv ...
help
Beheerapplicatie helpt bij besparing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
Ook voor technische installaties is bij de overheid steeds meer behoefte aan een duidelijk inzicht in de aanwezige installaties, de huidige staat van onderhoud en de benodigde werkzaamheden in de toekomst. Om renovaties te kunnen uitvoeren, is vanzel ...
help
Alblasserdam neemt nieuw rioolgemaal in gebruik \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bone-Hoen, W. de \ 2012
Dit voorjaar is het nieuwe hoofdrioolgemaal Kortland officieel in gebruik genomen door wethouder Ad Cardon van de gemeente Alblasserdam. Het nieuwe rioolgemaal is er gekomen zonder dat de inwoners van Alblasserdam er hinder van hebben ondervonden. He ...
help
Methaan- en lachgasemissies in de Amsterdamse waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Janse, T. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
Waternet wil in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren. De klimaatvoetafdruk, die voor de Nederlandse waterketen is berekend, laat zien dat de bijdrage van methaan- en lachgasemissies verrassend groot kan zijn. Deze directe emissies word ...
help
STOWA Afvalwaterketensymposium : Ellen van Voorthuizen : 22 mei 2012 [Video]
Voorthuizen, E. van \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Ellen van Voorthuizen, van Royal Haskoning, in op de emissie van broeikasgassen vanuit rwzi's aan de ene kant met energie aan de andere kant, en hoe de balans in beide te vinden is. De presentatie werd gehouden tijdens het ja ...
help
Lessen uit 6 jaar RTC onderzoek bij waterschap De Dommel, rwzi Eindhoven, 2004-2009 : functioneren van een meetnet; functioneren van een afvalwatersysteem \ WT-afvalwater [Artikel]
Schilperoort, R. \ Sikkes, M. \ Weijers, S. \ Langeveld, J. \ 2012
Gemeenten, waterschappen en universiteiten ontwikkelden gezamenlijk innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem van de rivier de Dommel. Centraal in de aanpak van dit KaLLISTO-project staat ...
help
Waterkwaliteitsspoor in breder perspectief : Sint Maartensdijk [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lieftink, E. \ Langeveld, J. \ Quist, W. \ Eijnden, P. van den \ 2012
De invulling van het waterkwaliteitsspoor is de afgelopen decennia verengd tot een toetsing van knelpunten in de zuurstofhuishouding in de ontvangende watergangen door lozing uit riooloverstorten. De gemeente Tholen heeft samen met Waterschap Schelde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.