help
Is fosfor en stikstof te sturen in biologische geitenstalmest? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Govaerts, W. \ 2017
Als gevolg van de dalende fosfor-bemestingsnormen in MAP5, is fosfor steeds vaker het beperkende nutriënt voor het gebruik van dierlijke mest op bedrijfsniveau. Een CCBT-project wil nagaan wat de mogelijkheden (voeder, strooisel,…) zijn om het fosfor ...
help
Dossier Hoe omgaan met organische mest? \ Management&techniek [Artikel]
Vanwijnsberghe, J. \ Dekeyser, D. \ Moermans, S. \ Snauwaert, E. \ Vanwijnsberghe, J. \ Van de Ven, G. \ 2016
In dit Dossier Hoe omgaan met organische mest? de volgende artikelen: 1 Systemen om meng- en stalmest toe te dienen. 2 Organische bemesting wordt maatwerk. 3 Dilemma tussen transport en het toedienen van mest
help
Effecten van maaimeststoffen op N-dynamiek en opbrengst \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ Nelissen, V. \ Beeckman, A. \ Delanote, L. \ 2016
Via proefopzetten op twee locaties (ILVO en Inagro) in twee opeenvolgende jaren (2015 en 2016) werd de werking van maaimeststoffen onderzocht in relatie tot de bodemconditie. Er werden geen trappen ingesteld qua dosering. Wel werd naast de nulvariant ...
help
Mest exportwaardig maken op eigen bedrijf \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
De mestverwerkingsplicht is al even een feit, maar we moeten meer mest gaan verwerken. Dat geldt vooral voor bedrijven die uitbreiden. Mest verwerken betekent afzetten buiten de Nederlandse landbouw. Maar rundveemest mag niet zomaar de grens over. Je ...
help
Toptechniek voor mest : de fabricage van een stalmeststrooier bij de firma Joskin \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2015
Het verwerken van mest is een belangrijke activiteit op elk veebedrijf. De groep Joskin ontwikkelt en bouwt hiervoor een ruim gamma aan mestverspreiders, zowel in serie als in een geïndividualiseerde aanpak. De stalmeststrooier: van tekentafel tot ei ...
help
Meerjarige bemestingsproef – 2013: (groen)compost of stalmest voor gezonde basisbemesting [Boek]
Beeckman, A. \ [2014]
Organische bemesting wordt vaak als risicofactor aanzien voor een te hoog nitraatresidu. Biologische landbouw ziet het anders en streeft het behoud en de opbouw van voldoende organische stof in de bodem na. Een bemestingsproef die sinds 2003 aanligt ...
help
Stikstofbemesting bij biologische aardappelen: goede grasklaverkuil realiseert hoogste opbrengst [Boek]
Beeckman, A. \ Delanote, L. \ Rapol, J. \ [2014]
In een verkennende proef in 2011 kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal aan de vroege stikstofbehoefte van biologische aardappelen te beantwoorden. Bijkomend wordt de bemesting met stalmest de komende jaren beperkt door de fosfaatnorm ...
help
Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst [Brochure]
Delanotte, L. \ Beeckman, A. \ Rapol, J. \ [ca. 2014]
MAP4 legt aan de groentetelers een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting op. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 'best practices' in de gangbare teelt en zijn niet zonder meer toepasbaar in de biologische landbouw. Dit ...
help
Stalmest houdt gemoederen al 125 jaar bezig \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2014
De afgelopen eeuw is er veel onderzoek gedaan aan bloembollen. Praktische problemen werden opgelost. Nu de de sector op een keerpunt staat waar het gaat om de collectieve financiering van onderzoek, is het goed om nog eens na te gaan wat het onderzoe ...
help
Lukt composteren en inkuilen van vaste mest? \ Management&techniek [Artikel]
2014
Kunnen we de opslag en bewerking van vaste rundermest optimaliseren om minder nutriënten te verliezen en een meer kwaliteitsvolle meststof te bekomen? ILVO onderzocht de mogelijkheden van het composteren en inkuilen ervan.
help
Bodem in V-stal droger : Humest uit vrijloopstal onderzocht \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Hollander, B. den \ 2014
Mest uit vrijloopstallen bevat veel organische stikstof en zal op het land dus traag werken. Daarnaast speelt de bovenbouw van de vrijloopstal een belangrijke rol bij het drogen van de mest, blijkt uit praktijknetwerken.
help
Oude voerdoseerbak wordt compoststrooier \ Veehouderij Techniek [Artikel]
2014
Stan van Beek melkt in het Zeeuws-Vlaamse Vogelwaarde 85 koeien. Zijn voerdoseerbak heeft hij aangepast: onder andere de bodem en de vijzel heeft hij eruit gehaald.
help
Kleine startbemesting in de rij compromis tussen aardappelopbrengst en nitraatresidu? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Delanote, L. \ Beeckman, A. \ Vandenbroucke, B. \ 2013
In een verkennende proef in 2011 kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal aan de vroege stikstofbe-hoefte van biologische aardappelen te beantwoorden. Bijkomend wordt de bemesting met stalmest de komende jaren beperkt door de fosfaatnor ...
help
Aandachtspunten in de sierteelt in het kader van map IV \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dhaese, K. \ 2013
Europa legt voor oppervlaktewater op dat tegen 2014 maximaal 16% van de MAP-meetpunten (ongeveer 800 verspreid over Vlaanderen) een overschrijding van 50 mg nitraat/l mag vertonen. Tegen 2018 (einde MAP 5) mag dit zelfs maar 5% zijn. Voor grondwater ...
help
Gezonde weide onderhoudt zichzelf \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Wijnstra, A. \ 2013
De herfst is voor grasland een lastige periode. Door veelvuldige regenval kan de zode verzadigd raken, terwijl nog buiten lopende dieren een zware belasting vormen. Wordt het kouder dan vertraagt de groei en ontstaat er makkelijk ‘roest’ en schimmelv ...
help
Behandeling van biologische dierlijke mest door compostering: resultaat van praktijkproeven : deelrapport 1 ADLO-onderzoeksproject "Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas" [Boek]
Reubens, B. \ Vandecasteele, B. \ De Neve, S. \ Willekens, K. \ 2012
In het onderzoeksproject “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas” werd geëxperimenteerd met compostering met biologische kippen-mest of geitenstalmest als ingrediënt. Vraag was hoe een kwali ...
help
Krijgen we de kring rond met biologische dierlijke mest? : resultaten van een bemestingsproef in prei : deelrapport 2 ADLO-onderzoeksproject "Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas" [Boek]
Beeckman, A. \ Delanote, L. \ Reubens, B. \ De Neve, S. \ Vandecasteele, B. \ Willekens, K. \ 2012
Verschillende varianten van kippenmest en geitenstalmest werden met elkaar vergeleken. Het betreft verse kippenmest, twee verschillende kippenmestcomposten (compostering van kippenmest met houtig materiaal, tarwestro en vers grasmaaisel), een mengsel ...
help
Bodem doet meer dan mest in biologische prei [Boek]
Beeckman, A. \ Delanote, L. \ Willekens, K. \ Reuben, B. \ [2012]
Eén van de basisprincipes van biologische landbouw is een gesloten nutriëntenkringloop en een grondgebonden landbouw: bodemvruchtbaarheid en bodem-leven moeten het resultaat zijn van vruchtwisseling, groenbemesting en toepassing van dierlijke mest, a ...
help
Mogelijkheden voor biologische kippenmest in graan? [Boek]
Beeckman, A. \ Delanote, L. \ 2012
Met het oog op het sluiten van de nutriëntenkringloop binnen de biologische landbouw werden vorig jaar bemestingsproeven aangelegd in verschillende teelten. In triticale werd een voorjaarsbemesting met kippenmest, kippenmestcompost, runderstalmest of ...
help
Kippenmest en stalmest van herkauwers composteren: een optimale aanwending van mest in bio? : deel 1 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Reubens, B. \ 2011
Dit artikel is het eerste van een kleine reeks in de CCBT-nieuwsbrieven rond het project "Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas". In deze eerste bijdrage wordt een overzicht gegeven van de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.