help
Natuurnieuws Texel, Onderzoek Grote Sterns Utopia [Video]
Leopold, M. \ 2014
Vanaf het broedseizoen 2014 worden de Grote Sterns op Utopia nauwkeurig gevolgd door Imares. Vorig jaar werden ruim 80 vogels voorzien van een kleurring, dit jaar gaat het onderzoek wat verder. Nu wordt er op basis van de uitwerpselen gekeken welke v ...
help
Winterwaarnemingen van Grote Sterns in Nederland, speciaal in winter 2011-12 \ Limosa [Artikel]
Ouweneel, G.L. \ 2013
Veertig jaar geleden werd voor het eerst opgemerkt dat zich in de wintermaanden een klein aantal Grote Sterns Sterna sandvicensis ophield rond de aansluiting van de Brouwersdam met Schouwen-Duiveland. Met uitzondering van 1978/79 was de soort in alle ...
help
Our common tern in Lake IJsselmeer : relation between common tern, smelt abundance and transparency in the Lake IJsselmeer area [Studentenverslag]
Ven, P. van de \ 2012
Since 1980, piscivorous bird numbers were decreasing in the Lake IJsselmeer area. This area is of importance for all kinds of birds and therefore designated as a Natura2000 area. The project ANT (Autonome Neergaande Trends) started to research these ...
help
Informatieblad ter ondersteuning van het onderzoek naar broedsucces bij de zwarte stern [Brochure]
Winden, J. van der \ [ca. 2010]
Sinds een jaar of tien wordt er in toenemende mate onderzoek verricht naar het broedsucces van zwarte sterns in Nederland. In dit verband is het aantal vliegvlugge jongen per paar bedoeld: ze hebben zich na 20 dagen in leven weten te houden en vliege ...
help
De effecten van Grauwe ganzen op broedkolonies van de Zwarte stern \ De levende natuur [Artikel]
Winden, J. van der \ 2010
De terugkeer van de Grauwe gans (Anser anser) als broedvogel in de Nederlandse moerassen leidde onder meer tot de vraag of en welke effecten dit heeft op broedende Zwarte sterns (Chlidonias niger). Is er sprake van incidentele of structurele verstori ...
help
Gedrag en wetenschap : behaviourisme [Video]
TeleacNOT \ 2009
Video over onderzoek naar diergedrag en broedgedrag bij sternen.
help
De achteruitgang van de visdief in de Nederlandse Waddenzee: exodus of langzame teloorgang (themanummer Waddenzee) \ Limosa [Artikel]
Stienen, E.W.M. \ Brenninkmeijer, A. \ Winden, J. van der \ 2009
Van oudsher herbergde het Waddengebied, en met name Griend, de grootste visdievenkolonies van Nederland. Recent is deze koppositie echter overgenomen door het IJsselmeergebied, waar de aantallen sterk zijn toegenomen, terwijl ze afnamen in de Waddenz ...
help
Aantallen en broedsucces van de Zwarte Stern in Nederland in 2006 \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Winden, J. van der \ 2008
De Zwarte Stern Chlidonias niger is van ongeveer 15.000-20.000 broedparen in de jaren vijftig van de vorige eeuw afgenomen tot ongeveer 1000-1200 paar tegenwoordig. De oorzaken van de catastrofale afname zijn het verdwijnen van jong moeras en de toeg ...
help
Totaal aantallen sterns in het IJsselmeergebied in heden en verleden aan de hand van slaapplaatstellingen [Boek]
Winden, J. van der \ Klaassen, O. \ 2008
help
Beschermingsplan moerasvogels - Zwarte stern (Chlidonias niger) [Boek]
[ca. 2007]
Beschermingsplan moerasvogels. Uiterlijk en gedrag, leefgebied en voedsel, bedreigingen en beschermingsmaatregelen van de zwarte stern (Chlidonias niger)
help
Zwarte sterns in Fryslan : verleden, heden en kansen voor de toekomst : veldonderzoek naar broedsucces en habitatgebruik als basis voor toekomstig beheer en beleid [Boek]
Winden, J. van der \ Kleefstra, R. \ 2007
De stern is sinds de jaren veertig in Friesland sterk afgenomen. Initiatieven die in de jaren 90 werden genomen om het tij te keren resulteren niet tot toename van de populatie. Daartoe werd onderhavig onderzoek verricht door Bureau Waardenburg en SO ...
help
Living with gulls : trading off food and predation in the Sandwich Tern Sterna sandvicensis [Proefschrift]
Stienen, E.W.M. \ 2006
help
Moerasontwikkeling in de Ooijpolder : inrichting en beheer ten behoeve van de vogelrichtlijnsoorten roerdomp, zwarte stern en grote karekiet [Boek]
Hut, R.M.G. van der \ Winden, J. van der \ Krijgsveld, K.L. \ 2005
Watervogels en moerasvogels zijn in de Ooijpolder sinds de jaren zestig drastisch teruggelopen als gevolg van verdroging en door verruiging en verbossen van het gebied. Moerasvegetaties terug krijgen is een lange termijn doel. Op korte termijn wordt ...
help
De zwarte stern in het Groene Hart in 2004 : voortgangsnotitie met resultaten en evaluatie van beschermingsprojecten: Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland [Boek]
Winden, J. van der \ Poot, M.J.M. \ Zijden, A. van der \ 2005
In 1997 is een project opgestart dat als doel had een duurzame bescherming van de zwarte stern in het Groene Hart te bewerkstelligen en hiervoor een breder draagvlak bij gebiedsgebruikers, bewoners en andere betrokkenen te creëren. Hiervoor is een we ...
help
Leefgebieden van moerasvogels in agrarisch gebied : ligging en kwaliteit van foerageergebieden van lepelaar, purperreiger en zwarte stern [Boek]
Winden, J. van der \ 2004
In het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels (2000-2004) zijn speciale beschermingsmaatregelen voor moerasvogels gewenst in agrarisch gebied. Vogelbescherming Nederland heeft aan Bureau Waardenburg gevraagd een overzicht samen te stellen van de ...
help
Hoge vlotjes veroorzaken laag broedsucces bij zwarte sterns \ De levende natuur [Artikel]
Winden, J. van der \ 2003
Vrijwel de hele populatie zwarte stern (Chlidonias niger) in Nederland broedt op kunstmatige vlotjes. Een studie naar het effect van type vlotje op het broedresultaat (Tienhovense Plassen)
help
Mogelijke oorzaken van slecht broedsucces in de visdiefkolonie bij Terneuzen : stand van zaken en aanbevelingen [Boek]
Heuvel-Greve, M.J. van den \ 2003
Vanaf 1994 zijn in de visdiefkolonie op de Middensluis bij Terneuzen verschijnselen opgetreden die het broedsucces in sommige jaren drastisch hebben aangetast. Dit rapport geeft een beschrijving van de auto-ecologie en populatiedynamiek van de visdie ...
help
Lijnopstellingen van windturbines geen barrière voor voedselvluchten van meeuwen en sterns in de broedtijd \ Limosa [Artikel]
Bergh, L.M.J. van den \ Spaans, A.L. \ Swelm, N.D. van \ 2002
Verslag van onderzoek naar de invloed van twee lijnopstellingen van windturbines (Slag Dobbelsteen en Slufterdam) op de voedselvluchten van meeuwen (vnl. kleine mantelmeeuw, Larus graellsii, en zilvermeeuw, L. argentatus) en sterns (vnl. visdief, Ste ...
help
Waarnemingen van de Lachstern, Sterna gelochelidon Kl., in Nederland \ Limosa [Artikel]
Meer, G. van der \ 2002
Waarnemingen en tellingen van de lachstern (Gelochelidon nilotica) op najaarstrek, bij Ferwerd, ten noorden van Workum (Fr), langs de noordelijke Zuiderzeekust. Herdruk van een artikel uit 1930
help
Lachsterns Gelochelidon nilotica op slaapplaatsen rond het noordelijke IJsselmeergebied \ Limosa [Artikel]
Vlek, R. \ 2002
De Noordwest-Europese populatie van de lachstern doet Nederland aan tijdens de voorjaarstrek en de nazomertrek. Een historische reconstructie van de doortrek en aantalsontwikkeling, en de belangrijkste rust- en foerageergebieden, aanvankelijk vooral ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.