help
Flexibel met volautomatische stikstofanalyzer : SES International analyseert stikstof in biobrandstoffen en grondstoffen in eigen lab \ LABinsights.nl [Artikel]
Hentzepeter, V. \ 2020
Met de aanschaf van een stikstofanalyzer kan het laboratorium van SES International voortaan zelf inkomende ladingen afgewerkte, plantaardige oliën en vetten testen op het stikstofgehalte. Daarmee kan er direct bepaald worden of ze na opwerking tot b ...
help
Niet alles kan overal : eindadvies over structurele aanpak op lange termijn [Boek]
Remkes, J.W. \ Dijk, J.J. van \ Dijkgraaf, E. \ Freriks, A. \ Gerbrandy, G.J. \ Maij, W.H. \ Nijhof, A.G. \ Post, E. \ Rabbinge, R. \ Scholten, M.C.Th. \ Vet, L.E.M. \ Adviescollege Stikstofproblematiek \ 2020
Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Na het uitbrengen van het eerste advies ‘Niet alles kan’ ...
help
De stikstof uitdagingen \ Biobased update [Artikel]
Raap, J. \ 2020
Sinds de zomer van 2019 is stikstof volop in de media, vaak in de context van de ‘stikstofcrisis’ of ‘stikstofproblematiek’. Dit probleemdenken maakt ons blind voor de kansen die deze kwestie ons biedt. Bijvoorbeeld om mest veel beter te gaan benutte ...
help
Mestvergisting als onderdeel van duurzame kringlopen [Boek]
Nienhuis, Ciska \ Melse, Roland \ Heesmans, Hanneke \ Verdoes, Nico \ Hanegraaf, Marjoleine \ Vermeij, Izak \ Evers, Aarts \ 2020
Het ministerie van LNV wil duidelijk hebben of mestvergisting bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen waar de landbouw aan moet voldoen. De vraag is of mestvergisting kan bijdragen aan de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissie, wat het (lan ...
help
What is the current knowledge on stunning and killing of pigs and poultry with nitrogen? : Question to EURCAW-Pigs [Boek]
2020
help
Biologische sector wil af van gangbare mest \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Hylkema, I. \ 2020
Een gesloten kringloop met 100 procent biologische mest en biologisch strooisel. Dat is de stip op de horizon waar de biologische sector naartoe werkt. Met de groei van de biologische veehouderij komt die stip steeds dichterbij, maar het is nog best ...
help
Toetsing van de Groene Weide Meststof in de praktijk : demovelden van de gebiedsgerichte pilot Kunstmestvrije Achterhoek, 2019 [Boek]
Ehlert, Phillip \ Lippe, John van der \ 2020
De doelstelling van het project Kunstmestvrije Achterhoek (KVA) is het verduurzamen van de bemestingspraktijk door de bemesting van grasland en bouwland zo veel mogelijk in te vullen met regionaal beschikbare nutriënten. Het project is onderdeel is ...
help
Thermofiele Slibgisting en Stikstofterugwinning op RWZI Bath [Boek]
2019
Eindrapport. Dit project is een demonstratie van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing waarbij beoogd wordt de biogasproductie uit communale afvalwaterzuiveringen aanzienlijk te vergroten, terwijl tegelijkertijd stikstof energie ...
help
Meststof maken in een wolkenfabriek… \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klip, H. \ 2019
Waterschappen zijn naarstig op zoek naar methoden om stikstof terug te winnen. GMB Bio Energie geeft het goede voorbeeld. Het bedrijf maakt ammoniumsulfaat uit communaal slib en verkoopt dat als meststof.
help
10 Veelgestelde vragen over biomassa : Antwoorden vanuit de sector [Boek]
2019
Biomassa en bio-energie zijn belangrijke pijlers van een duurzame energievoorziening. Over de wijze waarop deze duurzame bronnen het best kunnen worden ingezet, bestaat een aantal vragen. De NVDE-leden die actief zijn in bio-energie beantwoorden in d ...
help
Stikstof voor klimaatneutrale industrie \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2019
In Brabant is de verbazing groot nu is uitgekomen dat de Amercentrale in tijden van stikstofschaarste zo'n 700.000 kilo extra stikstofruimte kreeg van de provincie. Deze energiecentrale is niet de enige, zo blijkt uit controle van de verstrekte vergu ...
help
Verkennend onderzoek naar de verzuring van zeefgoed [Boek]
Oosterhuis, Mathijs \ Hendriks, Alexander \ Dijk, Gert-Jaap van \ Castanares, Laura \ 2019
Uit het zeefgoed van afvalwater teruggewonnen cellulose kan als grondstof worden gebruikt om de biologische fosfaat- en stikstofverwijdering te verbeteren. Het gebruik van chemicaliën kan hierdoor worden verminderd. Dat is de conclusie van een verke ...
help
Fossielvrij door Klimaatakkoord: wat zijn effecten op mens en natuur? \ Nature Today [Artikel]
Schram-Bijkerk, D. \ 2019
Wat betekent het Klimaatakkoord voor onze veiligheid, gezondheid en natuur? Het RIVM voerde een eerste verkenning uit. De overgang naar elektrisch vervoer zorgt voor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast kunnen de maatregelen ervoor zo ...
help
De betekenis van mestverwerking in een circulaire economie [Boek]
Woltjer, Geert \ Smits, Marie-José \ 2019
Wat is de rol van mestverwerking bij de transitie naar een circulaire economie? Hiertoe is het allereerst van belang om een helder beeld te krijgen van wat mestverwerking is en hoe het (mest)beleid hier invloed op heeft. De huidige mestverwerking pas ...
help
Inzichten stikstofdepositie op natuur : memo [Boek]
Gies, Edo \ Kros, Hans \ Voogd, Jan Cees \ 2019
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: - Wat is de bijdrage vanuit verschillende bronnen aan de depositie op de voor stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden? En wat is daarin specifiek de bijdrage van de veehouderij, uitgespl ...
help
Dossier Stikstof [Dossier]
2019
Stikstofemissie.
help
Stikstof in perspectief : policy brief [Boek]
Vink, M. \ Hinsberg, A. van \ 2019
In de policybrief rekent het PBL geen mogelijke beleidsmaatregelen en kosten door maar analyseert hoe Nederland in de huidige situatie is beland, en laat zien dat voor kansrijke lange termijn oplossingsrichtingen - met het oog op natuur én vergunning ...
help
Quickscan: belemmeringen in de mestwetgeving die de omslag naar kringlooplandbouw afremmen : Notitie opgesteld op verzoek van de vaste commissie voor LNV [Boek]
Zijlstra, J. \ Haan, M.H.A. de \ Ehlert, P.A.I. \ Dijk, W. van \ Ham, K. van \ Verloop, K. \ 2019
help
Stikstoflast eist combi van forse ingrepen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2019
Om de stikstoflast op de natuurgebieden afdoende naar beneden te brengen, is een combinatie van ingrijpende maatregelen nodig. Dat blijkt uit een Wageningse studie.
help
Het goud op de mesthoop \ Kennisbasis voor een duurzame toekomst : highlights uit het kennisbasisonderzoek 2015-2018 [Artikel]
Roskamp, H. \ 2019
Nederland produceert meer mest dan we op het land mogen gebruiken. De wens is om de kringloop sluitend te maken, maar dat is niet eenvoudig. WUR-onderzoeker Pieter de Wolf legt uit wat de mogelijkheden zijn.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.