help
Bomen besturen geen auto's \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Verschure-Stuip, G. \ Dijkstra, L. \ Cubells-Guillen, K. \ 2016
Naar aanleiding van de discussie dat bomen provinciale wegen onveilig zouden maken, zijn in dit artikel bomenlanen beschouwd vanuit hun geschiedenis. Deze lanen maken deel uit van onze dynamische ruimtelijke planvorming en erfgoed is dat ook. Waar de ...
help
Effect van invloedsfactoren op toetsing/ontwerp : voorstel voor implementatie [Boek]
Hoffmans, G. \ Stuparu, D. \ 2015
Rijkswaterstaat beoogt de invloed van overgangen bij wegen/fietspaden, aansluitconstructies, niet-waterkerende objecten (hier samengevat als zijnde dijkmeubilair) op de overstromings-kans te bepalen. Met het meenemen van dijkmeubilair op grasdijken w ...
help
Hoogstandje metershoge 'fietsband' moet West-Overijssel beschermen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Een voor Nederland betrekkelijk ongewone waterkering is te vinden in het westen van Overijssel: de balgstuw bij Rampspol. Tot juli 2014 hebben de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden het beheer onder zich gehad. Omdat tich de stormvloedkeri ...
help
Krimpkous houdt wortels tegen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Groeneveld, K. \ Burggraaff, A. \ 2015
Bij de combinatie ‘bomen’ en ‘riolering’ worden door beheerders nog wel eens de nodige vraagtekens gezet. Wortelingroei in de riolering is ongewenst en de wortels worden vaak direct verwijderd. Maar dit is weer schadelijk voor de begroeiing. Kortom, ...
help
Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval : samenvatting onderzoeksresultaten 2003-2013 [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ Bosters, M.C.J. \ 2014
Dit rapport is een samenvatting van het onderzoek dat de afgelopen 10 jaar is uitgevoerd op het gebied van de stabiliteit van steenzettingen. Dat onderzoek is gerealiseerd in het kader van het meerjarige project ‘Advisering steenbekledingen Zeeland’ ...
help
Validatie van Steentoets2014 : rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2014
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen periodiek getoetst te worden. Dit wordt uitgevoerd met het Excel- programma Steentoets. Daarnaast kan Steentoets gebruikt worden als hulpm ...
help
Balgstuwkering Ramspol : tien jaar inspectie en onderhoud afgerond \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Reus, M. de \ Kousoureta, R. \ 2013
Met het ontwerp, de bouw en tien jaar onderhoud van waterkering Ramspol verwierf BAM Civiel van Waterschap Groot Salland in 1997 een van de eerste DBM-opdrachten in Nederland. De kering, bestaande uit drie identieke balgen, is wereldwijd de grootste ...
help
Overgangen bij grasbekledingen in primaire waterkeringen : aanzet tot oplossingsrichtingen [Boek]
Steeg, P. van \ Hoven, A. van \ 2013
Dit verslag behandelt de overgangen en potentiele oplossingsrichtingen met betrekking tot overgangen bij grasbekledingen op primaire waterkeringen. Omdat er zeer veel types overgangen mogelijk zijn is er de behoefte om dit te structureren. Een generi ...
help
Natuur als vertrekpunt bij het ontwerp : 'Zachte' oplossingen voor waterveiligheidsvraagstukken : dossier - Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aarninkhof, S.G.J. \ Vries, M.B. de \ Vulink, J.TH. \ Posthoorn, R. \ 2013
Natuur en de behoefte aan infrastructuur of bescherming tegen hoog water hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Integendeel, een hele serie praktijktoepassingen laat zien dat ze uitstekend samengaan. 'Bouwen met de natuur' is het effectiefst in de i ...
help
Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Capel, A. \ Klein Breteler, M. \ 2013
In dit rapport is een verkenning uitgevoerd naar de stabiliteit van oneffen steenzettingen. Dit zijn steenzettingen waarbij een of meerdere stenen iets uitsteken boven de andere stenen. Het onderzoek concentreert zich op het stijghoogteverschil bij g ...
help
Voorlanden voor vergroten van waterveiligheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vries, M.B. de \ Vuik, V. \ Olieman, M.A. \ Jonkman, S.N. \ 2013
De benutting van voorlanden is één van de bouwstenen voor veilige waterkeringen volgens de filosofie Bouwen met de Natuur. Voor toepassing is het zaak de onzekerheden en ontbrekende kennis te benoemen. Maar diverse praktijkvoorbeelden laten zien dat ...
help
PAS55 primeur in watersector \ KIWA magazine [Artikel]
2012
In januari 2012 was hij voor het eerst gesloten tijdens een aanhoudende noordwesterstorm: de balgstuw-stormvloedkering bij Ramspol. Binnen een uur vulden de 3 rubberen balgen, in totaal bijna 250 m lang en 10 m hoog, zich met miljoenen liters water e ...
help
Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag [Boek]
Hart, R. 't \ Wolters, G. \ 2012
Bij het renoveren van steenzettingen in de tijzone komt het in Zeeland voor dat onder een oude steenzetting een erg zachte ondergrond van klei zit. Voor aannemers is het lastig om hierop een nieuwe steenzetting te plaatsen, en dat komt terug in de pr ...
help
Veiligheid Steentoets2010 : aanbeveling betreffende veiligheidscoëfficiënten voor het ontwerp [Boek]
Hart, R. 't \ 2012
Uitgaande van een dijkvakbenadering is een probabilistische analyse voor het mechanisme toplaagstabiliteit uitgevoerd. Er is een faalfunctie gekozen en er zijn op grond van de beschrijvingen in het Technisch Rapport Steenzettingen (TR) en de huidige ...
help
SnelStartGids Steentoets2008 [Boek]
Deltares \ 2012
Deze SnelStartGids is een sterk verkorte versie van de "Handleiding Steentoets2008" behorende bij Steentoets2008 versie 1.12. Hier wordt slechts ingegaan op het toetsen. Het ontwerpen werkt op vergelijkbare wijze. Steentoets2008 is gemaakt voor het t ...
help
Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken [Boek]
Schrier, D.M. van der \ cop. 2011
Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken van auteur D.M. van der Schrier is een verzameling opstellen over waterstaatsonderwerpen in West-Overijssel. De zestien hoofdstukken zijn eerder in tijdschriften of jaarboeken verschenen, en speciaal voor d ...
help
Een pleidooi voor verbetering van de vishabitat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroes, M. \ Bakker, B. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2011
Om tot een goede visstand te komen, zijn (KRW-)maatregelen vooral gericht op het verkrijgen van vishabitat door aanleg van natuurvriendelijke oevers, gedifferentieerd schoningsbeheer en beekherstel. Er is echter nog betrekkelijk weinig bekend over de ...
help
Houtstructuren voor vis in de Overijsselse Vecht : een kansrijke maatregel die bijdraagt aan ecologisch herstel [Studentenverslag]
Niemeijer, B. \ 2011
In dit rapport wordt onderzocht wat de bijdrage van houtstructuren is voor ecologisch herstel van de visstand in de Overijsselse Vecht. Er zijn 2 soorten houtstructuren te onderscheiden: beddingstructuren en oeverstructuren. Beddingstructuren worden ...
help
Formules voor ontwerp granulaire filters verbeterd : bureaustudie naar grensvlakstabiliteit : dossier Waterbouwkunde \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Verheij, H.J. \ Hoffmans, G.J.C.M. \ 2011
Een bureaustudie heeft nieuwe inzichten opgeleverd in het gedrag van granulaire filters, die waterbouwkundige constructies (zoals sluizen, stuwen, kribben) beschermen tegen erosie. Resultaat zijn vernieuwde formules voor het ontwerpen van dergelijke ...
help
Liever zacht en breed dan hard en smal : Vlaanderen wil nieuwe kustlijn [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2011
Eilanden voor de Vlaamse kust. Aaanvankelijk mocht het 2 jaar oude plan Vlaamse Baaien, waar de aanleg van eilanden onderdeel van uitmaakt, op enige scepsis rekenen. Sinds Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits in juli 2010 met een concree ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.