help
Een statistische toetsing van de grondwaterdynamiek aan de abiotische randvoorwaarden voor ‘van grondwater afhankelijke’ terrestrische ecosystemen in Westduinen \ H2O online [Artikel]
Loon, A. van \ Meijles, J. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2016
De Kaderrichtlijn Water verplicht provincies inzicht te geven in de mate waarin de grondwaterhuishouding bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Dit vraagt om een beoordelingsmethode die gedragen wordt door medewerkers, manage ...
help
Milieubioloog Peter van Bodegom zoekt de basisprincipes achter ecosysteemdiensten: "let op diversiteit binnen ecosystemen" \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Strien, W. van \ 2015
Lokale eigenschappen bepalen de speelruimte voor planten om nuttige diensten te leveren. Ecosysteemdiensten in geld uitdrukken doet dus geen recht aan de ecologie, meent de Leidse milieubioloog Peter van Bodegom.
help
Wisenten in Nederland [Boek]
Leeuw, C. de \ 2015
Door toegenomen stikstofbemesting en gebrek aan natuurlijke dynamiek groeien diverse open ecosystemen langzaam dicht met grassen, struiken en bomen. Zo verdwijnt gestaat een paradijs aan bijzonderen planten- en dierensoorten. In het Kraansvlak in Nat ...
help
Nitrogen : too much of a vital resource [Boek]
Erisman, J.W. \ Galloway, J.N. \ Dise, N.B. \ Sutton, M.A. \ Bleeker, A. \ Grizzetti, B. \ Leach, A.M. \ Vries, W. de \ 2015
It is now clear that the nitrogen problem is one of the most pressing environmental issues that we face. But in spite of the enormity of our influence on the N cycle and consequent implications for the environment and for human well-being, there is s ...
help
Dossier Bonaire, St. Eustatius en Saba [Dossier]
Debrot, A.O. \ Meesters, H.W.G. \ Graaf, M. de \ Slijkerman, D.M.E. \ [ca. 2014]
Wageningen UR doet onderzoek en adviseert op het vlak van beheer van het Caraïbische deel van Nederland: integraal kustbeheer, beheer van koraalriffen, mangroves, herstel van zeegras, ecotoxicologie en monitoringsprogramma’s voor visserij. Ook worden ...
help
Ecologie van bodemmicro-organismen: de basis voor een gezonde bodem \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Boer, W. de \ 2014
Dit is de titel van de inaugurele rede die op 14 februari 2013 heb gehouden in de aula van Wageningen University bij de aanvaarding van het ambt als buitengewoon hoogleraar Microbiële Bodemecologie. Onlangs is de gedrukte versie verschenen. In de red ...
help
Evaluatie van Triade-onderzoeken op schietterreinen van Defensie [Boek]
Mesman, M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Bogte, J.J. \ Dirven-van Breemen, E.M. \ 2014
Tussen 1998 en 2011 is op acht schietterreinen onderzocht of de bodem is vervuild door stoffen uit kogels die het doel missen en die in zogeheten kogelvangers terechtkomen. Centraal staat de vraag of de vervuiling die hierdoor ontstaat, vooral door l ...
help
Fauna in het rivierengebied : knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna [Boek]
Lange, H.J. de \ Maas, G.J. \ Makaske, B. \ Nijssen, M. \ Noordijk, J. \ Rooij, S. van \ Vos, C.C. \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplante ...
help
Verzuring van terrestrische ecosystemen : oorzaken, remedies en gevolgen voor biodiversiteit : focus op biogechemie \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
De Schrijver, A. \ Wuyts, K. \ Schelfhout, S. \ Staelens, J. \ Verstraeten, G. \ Verheyen, K. \ 2012
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden bosbeheerders opgeschrikt door verhalen van massale naaldbossterfte in centraal Europa, getypeerd door de term ‘Waldsterben’. Duitse wetenschappers wezen de hoge uitstoot van verzurende stoffen door d ...
help
Doelrealisatiegraadmeter voor de ecologische hoofdstructuur : natuurkwaliteit van landecosysteemtypen op lokale schaal [Boek]
Reijnen, M.J.S.M. \ Pouwels, R. \ Clement, J. \ Esbroek, M. van \ Hinsberg, A. van \ Kuipers, H. \ Eupen, M. van \ 2012
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft jaarlijkse trendcijfers van de natuurkwaliteit met de Natuurwaardegraadmeter 2.0. Om daarnaast te kunnen rapporteren waar binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) de beoogde kwaliteit wordt gerealisee ...
help
Effecten klimaatverandering op natuur [Boek]
Schipper, P. \ Wamelink, G. \ Hattum, T. van \ 2011
In deze deltafact wordt ingegaan op de effecten van klimaatverandering op terrestrische natuur en de wijze waarop deze effecten worden meegenomen in voorspellingsmodellen in Nederland. De informatie is deels ontleend aan de projecten voor de onderzoe ...
help
Natuurdoelen en klimaatverandering : State-of-the-Art [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Geertsema, W. \ Griffioen, A. \ Veen, M. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
Er bestaat geen twijfel meer over dat klimaatverandering belangrijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse natuur. Enerzijds is veel bekend over de directe mechanismen van klimaatverandering en anderzijds over de ecologische eigenschappen van organ ...
help
Trophic cascades : predators, prey, and the changing dynamics of nature [Boek]
Terborgh, J. \ Estes, J.A. \ cop. 2010
Trophic cascades—the top-down regulation of ecosystems by predators—are an essential aspect of ecosystem function and well-being. Trophic cascades are often drastically disrupted by human interventions—for example, when wolves and cougars are removed ...
help
Biodiversiteit voor de BES-eilanden: Bonaire, St. Eustatius en Saba : onderzoeksvragen en verplichtingen [Boek]
Jongman, R.H.G. \ Meesters, E.H.W.G. \ Debrot, Di A.O. \ 2010
Dit rapport geeft een overzicht van de biodiversiteit op en rond de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) en de verplichtingen die voortkomen uit verdragen waar op dit moment de Nederlandse Antillen aan gebonden is. Het rapport geeft verder d ...
help
Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen [Boek]
Reijnen, M.J.S.M. \ Hinsberg, A. van \ Esbroek, M.L.P. van \ Knegt, B. de \ Pouwels, R. \ Tol, S. van \ Wiertz, J. \ 2010
De graadmeter Natuurwaarde 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland, sinds 1994. De gemiddelde ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de NEM-meetnetten voor vogels, ...
help
Temporal and among-site variability of inherent water use efficiency at the ecosystem level \ Global biogeochemical cycles : an international journal of global change [Wetenschappelijk artikel]
Beer, C. \ Ciais, P. \ Reichstein, M. \ Baldocchi, D. \ Law, B.E. \ Papale, D. \ Soussana, J.-F. \ Ammann, C. \ Buchmann, N. \ Frank, D. \ Gianelle, D. \ Janssens, I.A. \ Knohl, A. \ Köstner, B. \ Moors, E.J. \ Roupsard, O. \ Verbeeck, H. \ Vesala, T. \ Williams, C.A. \ Wohlfahrt, G. \ 2009
Half-hourly measurements of the net exchanges of carbon dioxide and water vapor between terrestrial ecosystems and the atmosphere provide estimates of gross primary production (GPP) and evapotranspiration (ET) at the ecosystem level and on daily to a ...
help
The biology of coastal sand dunes [Boek]
Maun, M.A. \ 2009
Description Coastal zones are becoming increasingly topical (and politically sensitive) as they face relentless pressures from urban expansion, recreational development and sea level rise due to climate change. This timely book provides a comprehensi ...
help
Terrestrial water storage change from temporal gravity variation [Proefschrift]
Hasan, S. \ 2009
Er is momenteel een revolutie gaande in hydrologisch onderzoek, waarbij een massa nieuwe gegevens en kennis uit andere aardwetenschappelijke disciplines wordt toegepast, onderzocht en getest. Een voorbeeld van deze nieuwe gegevens is de zeer nauwkeur ...
help
The terrestrial carbon cycle on the regional and global scale : modeling, uncertainties and policy relevance [Proefschrift]
Minnen, J.G. van \ 2008
Contains the chapters: The importance of three centuries of climate and land-use change for the global and regional terrestrial carbon cycle; and The terrestrial C cycle and its role in the climate change policy
help
Determinants of terrestrial ecosystem carbon balance inferred from European eddy covariance flux sites \ Geophysical research letters [Wetenschappelijk artikel]
Reichstein, M. \ Papale, D. \ Valentini, R. \ Aubinet, M. \ Bernhofer, C. \ Knohl, A. \ Laurila, T. \ Lindroth, A. \ Moors, E.J. \ Pilegaard, K. \ Seufert, G. \ 2007
Pioneering work in the last century has resulted in a widely accepted paradigm that primary production is strongly positively related to temperature and water availability such that the northern hemispheric forest carbon sink may increase under condi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.