help
Overleving, trek en overwintering van scholekster, kievit, tureluur en grutto [Boek]
Bruinzeel, L.W. \ 2010
Dit project is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de overlevingskansen van de in Nederland broedende weidevogels tijdens trek en overwintering, en in de mate waarin deze overleving van invloed is op de populaties. Het onderzoek spitst zich to ...
help
Grutto boert goed in de Griedhoeke en Lytse Bouhoeke \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Boer, J. de \ 2008
Het afgelopen jaar was een geweldig jaar voor de weidevogels in de reservaten in de Greidhoeke. Tegen de landelijke trend in stegen hier de aantallen Kievitten, Grutto's en Tureluurs. Natuurmonumenten laat zien dat met een uitgekiend weidevogelbeheer ...
help
De Hunze uit zijn harnas \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Dijksterhuis, K. \ 2008
Wat ooit een kaarsrecht afvoerkanaal van smerig landbouwwater was, is sinds kort weer een kronkelende beek met natuurlijke oevers: de Hunze in Drenthe. In de trektijd pleisteren hier watersnippen, zomertalingen en kemphanen. 's Zomers broeden er gele ...
help
Aan alles komt een einde : de balans van 25 jaar ringonderzoek langs de waddenkust van Noordoost-Fryslân \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Koopman, K. \ 2007
De steltloperringgroep van de Fryske Feriening foar Fjirdbiology (FFF) kent een lange geschiedenis in Twirre. Al sinds 1980 publiceert de werkgroep vrijwel jaarlijks in het tijdschrift. Maar aan alles komt een eind. Met het verschijnen van deze Twirr ...
help
Een succesvol broedjaar voor weidevogels in 2006 \ Limosa [Artikel]
Nijland, F. \ 2007
2006 was een opmerkelijk en goed jaar voor de weidevogels, volgens de gegevens van weidevogelmeetnet Friesland. Doordat het grasland veel later werd gemaaid dan in andere jaren, was dat gunstiger voor de grutto- en tureluurkuikens. Door de bijzondere ...
help
Weidevogels in Nederland \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Leeuwen, E. van \ 2005
Aandacht voor de situatie van de weidevogel, in het bijzonder voor die van de grutto, de kievit en de tureluur
help
'Vogels horen erbij!' : boeren en weidevogelbescherming gaan best samen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Leegwater, A. \ 2004
Beschrijving van het graslandbeheer op een aantal melkveebedrijven die meedoen aan het project Nederland Gruttoland. In dit project wordt gezocht naar voor de grutto (en andere weidevogels) ideale en voor de boer inpasbare variatie in graslandgebruik ...
help
Weidevogelpopulaties in Friesland in 1999 \ Limosa [Artikel]
Nijland, F. \ 2002
Schattingen van de populatiegrootte van scholekster (Haematopus ostralegus), kievit, grutto, tureluur en watersnip (Gallinago gallinago) in 1999 in Friesland, en de trends in de populatie vergeleken met een eerdere berekening in 1991. De populatiegro ...
help
Weidevogels in de polders Mastenbroek en Haerst-Genne [Boek]
Hazelhorst, H. \ Heinen, M.A. \ 2001
help
Kan 'aaisykjen' nog in 2001? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Tromp, H.M. \ Woltersom, H.J. \ 2001
In het kader van de Flora- en Faunawet zal per provincie worden beslist in hoeverre het eierzoeken. Naar verwachting zal het zoeken van kievitseieren ook in Friesland worden gekoppeld aan nazorg
help
Weidevogels, waterpeil en nestbescherming: tien jaar onderzoek aan Kievit Vanellus vanellus, Grutto Limosa en Tureluur Tringa totanus in een veenweidegebied \ Limosa [Artikel]
Guldemond, J.A. \ Sosa, M.C. \ Terwan, P. \ 1995
help
Verspreiding en nestplaatskeuze van de tureluur (Tringa totanus) op twee landsaanwinningsvakken in de Dollard [Boek]
Dallinga, J.H. \ 1993
help
Grutto's en tureluurs bij Doornspijk [gemeente Elburg] \ Anser / Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe [Artikel]
Dansen, K. \ 1984
help
Bezint eer ge begint met veren verzamelen : een onderzoek naar de bruikbaarheid van de verenverzamelmethode voor de bestudering van de ruipatronen van verschillende soorten wadvogels [Studentenverslag]
Blanken, G. den \ Sloep, P. \ 1976
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.